Forslag til lokalplan nr. 1219 - Boliger ved Agerhønevej

I byrådet har vi den 22. juni 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1219 Boliger ved Agerhønevej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for at etablere op til 11 mindre, familie- og ældrevenlige boliger i den vestlige del af Slagelse. 

Boligerne udføres som dobbelthuse i et plan med hver sin lille lukkede have og et udhus. Omkring boligerne og deres haver er der planlagt et fælles friareal, som skal tilplantes med lave træer og buske. Der gives mulighed for, at forsinkelse af regnvand kan indgå som et rekreativt element med vandet løbende gennem åbne render gennem terrænet ned til et forsinkelsesbassin. 

Boligernes facader skal udføres i blank mur af teglsten i gule, røde, brune eller grå nuancer. Tagene skal have form som saddeltage med en hældning på mellem 20 og 35 grader og udføres med vingetagsten i rød eller sort. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg er offentligt fremlagt i perioden fra den 26. juni 2020 til den 21. august 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 21. august 2020.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen. 

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes i mødelokale 29 i kælderen på Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse

  • 5. august 2020 kl. 18.00 - 19.30

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 31. juli 2020

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 26. juni 2020. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 21. august 2020

Annonceret 26. juni 2020Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen