Forslag til lokalplan nr. 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99

I byrådet har vi den 22. juni 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1221, Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for opførelsen af 6 tæt-lav boliger fordelt i tolængehuse med 3 boliger i hver. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 40 %, og bygningshøjden må maks. være 1½ etage, svarende til 8,5 meter. Mellem de to boliglænger anlægges en fælles parkeringsplads med 2 pladser per bolig og fælles renovationsøer. På den sydlige del af grunden mod vejkrydset mellem Rosenkildevej og Valmuevej etableres et grønt fælles areal for bebyggelsen, heraf friholdes en del til oversigtsareal for vejkrydset.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 26. juni 2020 til den 4. september 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 4. september 2020.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen. 

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes på Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse

  • 18. august 2020 kl. 18.30 - 20.00

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 14. august 2020

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 26. juni 2020. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 4. september 2020

Annonceret 26. juni 2020Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen