Forslag til lokalplan nr. 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg

I byrådet har vi den 28. oktober 2019 vedtaget at sende forslag til
lokalplan 1224 – Udvikling af Museet ved Trelleborg i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for at kunne udvide og ombygge det eksisterende museum samt opføre dele af Den Genskabte Borg i områdets nordøstlige hjørne.

Det eksisterende museum udbygges med op til 500 m2. Museumsbygningen får et arkitektonisk moderne udtryk, der spiller ind med omgivelserne og giver et roligt udtryk.

Den Genskabte Borg placeres i det nordøstlige hjørne og vil bestå af en fuld kvadrant af Harald Blåtands borg inkl. voldgrav, vold, porthus, palisade og langhuse. Borgen vil i alt bestå af fem langhuse med en maks. højde på 8,5 m samt et skur til opbevaring. Borgen opføres med palisade i maks. 8,5 meters højde, vold i 6,5 meters højde samt porthus over porten i maks. 12,5 meters højde. I volden kan der indrettes mødelokaler med indgang, der ikke er synlig fra ydersiden af volden. Den Genskabte Borg skal opføres ud fra det arkæologiske grundlag, så borgen fremstår autentisk og som en aktiv del af formidlingen af området ved Trelleborg.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 1. november 2019 til den 27. december 2019.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 27. december 2019.

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes på Museet ved Trelleborg, Trelleborg Allé 4, Slagelse.

  • 11. november 2019 kl. 18.30 - 20.00

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 9. november 2019

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen.

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 1. november 2019. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 93 52 eller

Høringsfrist 27. december 2019

Annonceret 1. november 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen