Forslag til lokalplan nr. 1227 - Daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej

I byrådet har vi den 27. januar 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1227, Daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse med tilhørende kommuneplantillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for, at der kan etableres en daginstitution med op til 200 institutionspladser og tilhørende udendørs opholdsareal og parkeringsfaciliteter. Der gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 15% og der må bygges i én etage i en højde af maks. 8,5 m.

Lokalplanen har ligeledes til formål at overfladevand så vidt muligt håndteres lokalt.

Udenfor daginstitutionens område er planlagt et offentligt grønt areal med et mindre naturbeskyttet område.

Lokalplanen har også afsat et areal til etablering af en vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej. 

Lokalplanområdet er udvalgt ud fra et ønske om en rolig placering centralt mellem de to byudviklingsområder Tidselbjerget og Skovbrynet.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 31. januar 2020 til den 27. marts 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 27. marts 2020.

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes på Slagelse Rådhus i mødelokale 29 i kælderen, Rådhuspladsen 11 (indgang fra parkeringspladsen bag Rådhuset).

  • 18. februar 2020 kl. 19.00 - 20.30

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 16. februar 2020

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 31. januar 2020. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 27. marts 2020

Annonceret 31. januar 2020Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen