Forslag til lokalplan nr. 1230 - Blandet byområde ved Norvangen, Korsør havn

I byrådet har vi den 16. december 2019 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn med tilhørende kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Denne lokalplan er udarbejdet for at opdatere den gældende planlægning så planlægningen understøtter den igangværende udvikling i store dele af området. Lokalplanen bidrager til at åbne området, så det får et godt sammenspil med den omgivende by. Området fastlægges til forskellige byformål og inddeles i 4 delområder. Længst mod vest fastlægges et område til centerformål, mod øst fastholdes et område til erhverv (klasse 1-6), et mindre område udlægges til erhverv, hvor der kan indpasses serviceerhverv som kontor og administration og mindre håndværksvirksomhed (klasse 1-3). Området kan derudover benyttes til parkering og ophold. Området omkring ”Glasværket” og det bagvedliggende område med parkering, liberalt erhverv, uddannelsesinstitution samt erhverv udlægges til offentlige formål. 

Lokalplanen fastsætter bl.a. bestemmelser om vejbetjening og parkering, herunder parkeringshus. Der fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser, om bl.a. bygningshøjder, byggefelter, bestemmelser om støjisolering og ventilation. Da området ligger inden for risikoudpegningen for oversvømmelse, rummer lokalplanen bestemmelser om højvandssikring langs kajanlægget, som kan fungere som opholdsareal.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 20. december 2019 til den 14. februar 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 14. februar 2020.

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes i kantinen på Dahlsvej 3, Korsør (indgang via trapperne i gavlen mod Teilmanns Allé).

  • 9. januar 2020 kl. 18.30 - 20.00

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 6. januar 2020

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen.

De væsentligste begrundelser for afgørelsen er følgende:

  • Planlægningen påvirker ikke kulturarv, arkitektonisk- eller arkæologisk arv.
  • Der er ikke påvist væsentlig indvirkning af planlægningen på materielle goder. Planlægningen understøtter, at området åbnes op mod den øvrige by og bidrager dermed til byliv og ophold.
  • Der er ikke påvist en væsentlig indvirkning på befolkningen og menneskers sundhed. Lokalplanen stiller krav om at byggeri til støjfølsom anvendelse, sikres de fornødne foranstaltninger, så gældende grænseværdier for støj, lugt, støv eller anden luftforurening er overholdt indendørs.
  • Der er ikke påvist væsentlig indvirkning på luft, klimatiske faktorer og vand som følge af planlægningen. Lokalplanen stiller krav til afværgeforanstaltninger i forhold til oversvømmelse som forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse.
  • Planlægningen medfører ikke en væsentlig påvirkning af jordbund.
  • Planlægningen påvirker ikke i væsentlig grad fauna, flora, biologisk mangfoldighed herunder beskyttet natur. Der er ca. 800 m til nærmeste Natura 2000 område nr. 116 (Centrale Storebælt og Vresen), heri indgår Habitatområde H100 og Fuglebeskyttelsesområde F73 og F98. På grund af afstand vurderes det, at planen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer vil påvirke arter eller naturtyper på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Der er ikke kendskab til eventuel forekomst af rødlistede arter på arealet. Det vurderes på grund af den tætte bebyggelse og mangel på natur generelt, at arealet er uegnet som levested for rødlistede arter. Der er tale om et areal, der er forholdsvist tæt bebygget. Arealet er desuden asfalteret. Der er få træer, som er ganske unge og derfor ikke velegnet som levested for flagermus. Det er vurderingen, at arealet er uegnet som levested for bilag IV arter.

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 20. december 2019. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 47 68 eller

Høringsfrist 14. februar 2020

Annonceret 20. december 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen