Forslag til lokalplan nr. 1231 - Boligudvikling i Slagelse Bypark

I byrådet har vi den 22. marts 2021 vedtaget at sende Forslag til lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst, i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe grundlag for at omdanne en erhvervsejendom (Showtech) til et område med boliger i tråd med lokalplan 1145, Boligområdet Slagelse Bypark, som udstikker generelle rammer for ejendommen. 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op mod 220 nye boliger i en bebyggelse udformet som en opbrudt karré og bestående af fire bygninger i 4 – 5 etager, som omkranser et attraktivt gårdrum med fælles opholdsarealer, regnvandsbassin og stiforbindelser til omkringliggende områder.

Området vejbetjenes fra Ndr. Ringgade med overkørsel i områdets nordvestlige hjørne. Parkeringspladserne er placeret i lokalplanområdets nordlige del langs Ndr. Ringgade, langs bygningerne og lokalplanområdets østlige del samt i den vestlige del, som en integreret del af gårdrummet.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 26. marts 2021 til den 21. maj 2021.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 21. maj 2021.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen. 

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? afholdes digitalt 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes digitalt

  • 15. april 2021 kl. 18.30 - 20.00 

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 13. april 2021

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Efter tilmeldingsfristen vil alle tilmeldte borgere modtage en mail med link til det digitale borgermøde og med oplysninger om, hvordan mødet kommer til at forløbe.

Orienteringsmødet vil blive optaget og offentliggøres efterfølgende på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 26. marts 2021. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 21. maj 2021

Annonceret 26. marts 2021Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen