Forslag til lokalplan nr. 1232 - Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundevej

I byrådet har vi den 22. juni 2020 vedtaget at sende forslag til
lokalplan 1232, Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundevej med
tilhørende kommuneplantillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for et nyt blandt boligområde i, hvor det både er oplagt at opføre bofællesskaber men også mere traditionelle række- og parcelhuse. I alt giver lokalplanen mulighed for at opføre mellem 75-100 boliger, når området er fuldt udbygget. Lokalplanen skal sikre, at området tilpasses de landlige omgivelser bl.a. ved at begrænse materiale og farvevalg samt at friholde dele af området for bebyggelse. Boligerne fordeles i 3 mindre boligområder placeret omkring en stor central grønning, der over tid skal udvikle sig til et naturområde. Bebyggelsesprocenten i boligområderne varierer mellem 30-40 %. Boligerne må opføres i 1½ etage svarende til 8,5 meter, og der udlægges 2 parkeringspladser per bolig. Der etableres en ny adgangsvej til området fra Frølundevej og flere grønne stier gennem området. 

Lokalplan 1232 vil ved endelig vedtagelse erstatte lokalplan 125 for området nord for Frølundevej. I den nye lokalplan ændres der ikke væsentligt på planforholdene for den eksisterende landejendom i den sydøstlige udkant af lokalplanområdet.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 26. juni 2020 til den 4. september 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 4. september 2020.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen. 

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes i Tårnborg forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør

  • 11. august 2020 kl. 17.00 - 18.30

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 7. august 2020

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 26. juni 2020. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 4. september 2020

Annonceret 26. juni 2020Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen