Forslag til lokalplan nr. 1238 - Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej

I byrådet har vi den 31. august 2020 vedtaget at sende Forslag til lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården med tilhørende kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for indretning af et multikulturelt kulturhus i eksisterende bygninger, der tidligere har været benyttet til konference- og mødeaktivitet. 

Lokalplanen fastsætter principper for områdets disponering gennem udlæg af byggefelter (svarende til eksisterende bebyggelse), areal til parkering/friareal og et friareal foran hovedbygningen ud mod Landsgravvej. Området vejbetjenes via hhv. Landsgravvej og Karolinevej.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 4. september 2020 til den 30. oktober 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 30. oktober 2020.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen. 

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes i kantinen på Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse

  • 16. september 2020 kl. 18.30 - 20.00 

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 13. september 2020

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

I henhold til Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder (Bek. nr. 371 af 21. april 2016), er der foretaget en høring af berørte risikomyndigheder som er:

Miljøstyrelsen, Center for Beredskab – Slagelse Kommune, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Arbejdstilsynet. Derudover er Arla Foods Amba blevet hørt. Der er ikke modtaget høringssvar fra Arla Foods Amba. Bemærkningerne fra risikomyndighederne er gengivet i redegørelsen til hhv. kommuneplantillægget og lokalplanen. Bemærkningerne har ikke givet anledning til indarbejdelse af særlige tiltag eller afværgeforanstaltninger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Afgørelsen begrundes med:

  • At området er beliggende i et eksisterende lokalplanlagt erhvervsområde med facade ud mod hhv. Landsgravvej og Karolinevej.
  • At området er nabo til en risikovirksomhed. På baggrund af de forbyggende og afhjælpende foranstaltninger beskrevet i risikovirksomhedens sikkerhedsdokument vurderes risikoen for, at et større uheld vil ske og medføre dødsfald udenfor virksomhedens område, at være meget mindre end risikoen for dødsfald som følge af eksempelvis trafikuheld og naturkatastrofer.
  • At planlægningen vurderes ikke at få væsentlige konsekvenser for miljøet i forhold til den eksisterende seneste anvendelse af ejendommen, som har været møde- og konferenceaktiviteter.
  • At der ikke er fundet væsentlig indvirkning på den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 4. september 2020. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 30. oktober 2020

Annonceret 4. september 2020Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen