Forslag til lokalplan nr. 1239 - Boliger på Kalundborgvej 83

I byrådet har vi den 31. august 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1239 – Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse med tilhørende kommuneplantillæg nr. 44. til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Lokalplan 1239 er udarbejdet for at skabe grundlag for opførelsen af etageboliger i op til 2 etager på Kalundborgvej 83 i Slagelse.  

Lokalplanen giver med en bebyggelsesprocent på 50 mulighed for opførelsen af en ny 2-etagers bebyggelse på ca. 560 m² til 12 nye, mindre boliger. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1950 m². Etagebebyggelsens 1. etage skal betjenes via en svalegang, der også skal give mulighed for ophold. 

Den nye bebyggelse skal placeres bag en ældre bebyggelse på området. Den eksisterende bygning, der hidtidig har huset en dyrehandel, forudsættes nedrevet. Lokalplanforslaget ændrer dermed anvendelsen af området til boligformål. 

Planen fastsætter placering af parkeringspladser og retningslinjer for indretning af fælles friarealer. Fra parkeringspladsen er der stiforbindelse til de enkelte boliger. Adgang til boligområdet sker via eksisterende overkørsel fra Kalundborgvej.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 4. september 2020 til den 30. oktober 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 30. oktober 2020.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen. 

Fysiks orienteringmøde om lokalplanforslaget erstattes af et virtuelt

På grund af den nuværende situation med Covid-19 vil borgermødet d. 1. oktober blive afholdt digitalt. Vi bruger Webex til at afholde digitale møder, og I kan få adgang til mødet ved at følge dette link:

Man kan vælge om man vil bruge en computer, iPad o.l. eller en mobiltelefon. Er man mere end to personer, vil være muligt at sidde med hver sin computer. Man vil kunne logge på med samme mailadresse og hver sit navn. En deltagelse i mødet kræver, at der er kamera og mikrofon i jeres computer.

Det vil være en god ide at være logget på 10 min. inden mødet starter således det kan sikres at den digitale løsning virker.

Hvis I får brug for teknisk hjælp til Webex, kan I ringe til Steen Clausen på 42 16 70 69.

Aftenens Program

  • kl. 18:15 Hjælp til at få den digitale løsning til at fungere

  • kl. 18:30 Velkomst
    Orientering om forslag til Lokalplan 1239v/ Otto Thomsen, Planlægger

  • Spørgerunde. Såfremt der er nogle der har problemer med at få mikrofonen til at virke, vil der til sidst være mulighed for at ringe pr telefon - 24 64 78 83.

  • Opsamling og det videre forløb

  • kl. 20.00 Tak for i aften

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? AFLYST

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes på Slagelse Rådhus, mødelokale 029, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse

  • 1. oktober 2020 kl. 18.30 - 20.00 

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 25. september 2020

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 4. september 2020. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 30. oktober 2020

Annonceret 4. september 2020Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen