Forslag til lokalplan nr. 129A - Lysehøj boligområde - syd for Musholmparken

I byrådet har vi den 27. april 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan nr. 129A – Lysehøj - boligområde syd for Musholmparken med tilhørende kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Hvad indeholder lokalplanen?   

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for, at der kan opføres dobbelthuse i en mindre del af Højbjergparken i Korsør. Med lokalplanforslaget udpeges et nyt delområde ud mod Tårnborgvej, hvor der kan etableres både fritliggende enfamiliehuse og tæt-lav boliger i form af dobbelthuse. 

For at bevare områdets åbne karakter er bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse fastsat til 30. Grunde til dobbelthuse må derudover ikke udstykkes under 450 m2. Indenfor det nye delområde må boliger opføres med op til 1½ etage. Tage på boliger skal udføres med røde teglsten i deres naturlige farve for at bevare dette som et gennemgående karakteristika i området. Lokalplanforslaget indeholder desuden restriktioner på muligheden for at anvende blanke eller reflekterende tagmaterialer i lokalplanområdet. 

Lokalplanforslaget er udarbejdet som ændringer til den eksisterende Lokalplan 129, Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken fra 2005. I Lokalplan 129A er ændringer, i forhold til Lokalplan 129, markeret med gult. Resten af Lokalplan 129A er identisk med Lokalplan 129.

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 1. maj 2020 til den 26. juni 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 26. juni 2020.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen. 

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? AFLYSES 

Grundet Covid 19 og forbud mod forsamlinger på over 10 personer, aflyses det fysiske borgermøde. Tilmeldte borgere inviteres til et onlinemøde den 19. maj kl. 18.30. 

Onlinemøde den 19. maj

Ved klik på dette link kan du være med til onlinemødet omkring lokalplan 129A. 

Der kræves ingen installation af software, du skal bare skrive dit navn og din emailadresse. Klik på linket 10 minutter før mødet begynder, mødet starter kl. 18.30, vær opmærksom på at have både kamera og mikrofon hvis du ønsker at stille spørgsmål. Alternativt kan programmets chatfunktion selvfølgelig også benyttes.

Hvor og hvornår er der informationsmøde om lokalplanforslaget? 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til lokalplanforslaget på et orienteringsmøde, som afholdes i kantinen på Dahlsvej 3, 4220 Korsør

  • 19. maj 2020 kl. 18.30 - 20.00

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 17. maj 2020

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Det fysiske møde er under forudsætning af at forbuddet mod større forsamlinger er ophævet. Hvis ikke dette er ophævet, vil mødet blive afholdt som et onlinemøde. 

Tilmeldte til mødet modtager et link til onlinemødet og linket bliver annonceret på kommunens hjemmeside før mødet.

Hvad siger miljøvurderingen?   

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en screening af lokalplanen samt tilhørende kommuneplantillæg og har vurderet, at planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Retlige klager over afgørelsen vedr. miljøvurderingspligt kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra denne annonces offentliggørelse 1. maj 2020. En retlig klage kan være om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller om at procedurereglerne ikke er overholdt.

En evt. klage over afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen. Det er klagers ansvar at indsende klagen via klageportalen.

eller på

Yderligere spørgsmål

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 90 92 eller

Høringsfrist 26. juni 2020

Annonceret 1. maj 2020Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen