Forslag til Risikostyringsplan for Korsør

Risikostyringsplan for Korsør

Korsør er udpeget som nationalt risikoområde jf. EU’s oversvømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/EF). Udpegningen er fortaget af Kystdirektoratet og data fra kystdirektoratet ligger til grund for udkastet til Risikostyringsplan for Korsør.

Risikostyringsplanen samler og evaluerer den første risikostyringsplan (2015) og bygger videre på Slagelse Kommunes arbejde med risikoreduktion i forbindelse med oversvømmelse af Korsør. Risikostyringsplan for Korsør er en overordnet plan, der samler de indsatser, som tilsammen udgør Slagelse Kommunes arbejde med risikoreduktion i Korsør. Slagelse Kommune arbejder aktivt med risikoreduktion i Korsør såvel som i resten af kommunen.

Kernen i den langsigtede risikoreduktion er gennemførslen af kommunale fællesprojekter, som skal sikre Korsør mod en 100 års hændelse inklusiv klimatillæg. I den akutte oversvømmelses situation er den koordinerede adaptive beredskabsindsats og den følgende evaluering af indsatsen med til at reducere risikoen. Den opdaterede risikostyringsplan fokuserer desuden på kommunikation både af risikoen for oversvømmelse, beredskabets prioriteringer og borgernes ansvar. Risikostyringsplanen skal være med til at danne grobund for en ensartet kommunikation af risikoen for oversvømmelse. Risikostyringsplanen tager udgangspunkt i Kystdirektoratets nationale udpegning og tilhørende risikokortlægning.

Risikostyringsplanen indeholder

  • Beskrivelse af risikoområdet og udpegningen
  • Vurdering af oversvømmelsesfaren og –risikoen
  • Mål for styring af risikoen
  • Planlægning af tiltag til reduktion af risikoen
  • Koordinering med øvrig lovgivning
  • Opfølgning på planen
  • Udarbejdelse af risikostyringsplanen

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Udkastet til Risikostyringsplan for Korsør er offentligt fremlagt i seks måneder. Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget kan sendes til:

eller til Slagelse Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør inden høringsfristens udløb.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen.

Høringen er for alle borgere og interessenter. Specifikke høringsparter vil få tilsendt høringsbrev.

Orienteringsmøde i løbet af høringsperioden

Det vil i løbet af høringsperioden blive mulighed for at høre om og stille spørgsmål til udkastet til Risikostyringsplan for Korsør på et orienteringsmøde. Orienteringsmødet bliver annonceret senere og formen vil afhænge af udviklingen i Covid-19 situationen.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål eller bemærkninger, kan de sendes til:

eller til Slagelse Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

Høringsfrist 2. september 2021

Annonceret  2. marts 2021.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen