Forslag til Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune

Udviklingsstrategien, også kaldet planstrategien, skal udarbejdes hvert fjerde år og er en overordnet strategisk retningsgiver for, hvilken vej kommunen skal udvikle sig de kommende år. Udviklingsstrategien skal skabe retning og stille skarpt på de indsatsområder, der skal prioriteres.

Indsatsområder

Med henblik på at indskærpe fokus i strategien har Slagelse Byråd valgt, at uddannelse, erhverv og boliger skal være de tre centrale emner i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune. Udvalgte indsatsområder inden for emnerne fremhæver det, som Slagelse Kommune ser som værende vigtigst at have fokus på. 

Uddannelse

De fem indsatsområder under ”Uddannelse” har som overordnet målsætning at gøre uddannelse til en fundamental søjle i udviklingen af kommunen. Campus Slagelse skal styrke byens uddannelsesprofil, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, talentudviklingen skal fremmes, synergi mellem erhvervslivet, uddannelserne og kommunens institutioner skal højne uddannelsesniveauet, og det skal være attraktivt at lære og studere i Slagelse Kommune. 

Erhverv

Under ”Erhverv” stiller vi skarpt på kommunens styrker og potentialer. Attraktive erhvervsarealer skal prioriteres og udvikles, detailhandlen i særligt Slagelse by skal løftes, Campus Slagelse skal ses som vigtig aktør i erhvervsudviklingen, og Stigsnæs Havns potentialer skal udnyttes. Overordnet skal der investeres i det faktum, at Slagelse er centralt placeret; erhvervsarealer ved motorvejen, detailhandel og campus ved jernbane samt Stigsnæs Havn. 

Boliger

Inden for ”Boliger” skal vi prioritere at bygge mere af det, vi ikke har nok af. Vi skal skabe rammerne for, at der kan bygges boliger til ældre ud fra, hvad de ældre efterspørger, at de studerende kan bo tæt på studie og byliv samt, at der kan bygges med fokus på at skabe alternative boformer. Bymidterne skal fremstå præsentable og være købstædernes visitkort, den almene sektor skal gives et løft i forhold til at sikre almene boligområder i balance, og i landdistrikterne vil vi fortsat have fokus på borgerdreven innovation og indsatser, der kan understøtte landsbyernes udvikling.     

Udviklingsstrategien er forløberen til kommuneplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af udviklingsstrategien skal det også besluttes på hvilket niveau, kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanen kan enten revideres helt, tematisk eller uden ændringer i forhold til den nuværende. Det anbefales, at kommuneplanen revideres tematisk med særligt fokus på forhold, der vedrører uddannelse samt erhvervs- og boligudvikling. 

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Forslag til udviklingsstrategi er offentligt fremlagt i perioden fra den 20. december 2019 til den 14. februar 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 14. februar 2020.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt

Høringsfrist 14. februar 2020

Annonceret 20. december 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen