Høring af skitseforslag til Fribussen 2.0

Baggrund

Erhvervs- og Teknikudvalget har besluttet at nedlægge fire skolebuslinjer ved skolesommerferiens start i juni 2021:

 • 433 (Hvilebjergskolen og Dalmose skole)
 • 496 (Hashøjskolen og Flakkebjerg skole)
 • 497 (Dalmose skole)
 • 498 (Vemmelev og Boeslunde skole)

Med nedlæggelsen har udvalget ønsket at oprette en ny Fribus-linje inspireret af Fribussen i Stillinge-området, der skal køre i en del af det geografiske område, som de 4 skolebuslinjer aktuelt kører i. Formålet er skabe en gratis buslinje, som vil komme flere borgere i landdistrikterne til gavn og få flere målgrupper til at køre med kollektiv trafik.

I forhold til skolebørnene vil der være børn, for hvem den nye Fribus ikke vil være en mulighed. Derfor vil der blive oprettede lukkede kørselsruter, for de børn der ifølge Folkeskoleloven har krav på transport, og som ikke kan bruge Fribussen eller andre busser for at komme til skole.

Målgrupper

I skitseforslagene er der taget udgangspunkt i 4 målgrupper, som er defineret på baggrund af lovmæssige krav, Erhvervs- og Teknikudvalget, Børne- og Ungeudvalget samt Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget ønsker, samt ønsker udtrykt gennem dialog med skoler, klubber, lokalråd og borgere:

 • Folkeskolebørn som har krav på transport i henhold til Folkeskolelovens § 26
 • Unge til uddannelsesfirkanten i Slagelse
 • Unge til fritidsaktiviteter eller fritidsjob
 • Ældre med behov for serviceydelser, indkøbsmuligheder og ønske om at deltage i fritidsaktiviteter

Beskrivelse af skitseforslagene

Forslag 1 – Grøn rute

Formålet med forslag 1 er at binde lokalområderne syd for Slagelse sammen og sikre forbindelser til vigtige knudepunkter/skiftesteder: Skælskør Busterminal og Slagelse station.

 • Ruteforlaget indebærer en tværgående transport, der reducerer rejsetiden for borgere i den vestlige del af området, som ønsker at benytte fritids-/servicetilbud og indkøbsmuligheder i Skælskør. Ruten vil også transportere skolebørn og unge i oplandet til skoler og fritidstilbud i Vemmelev, hvor der er forbindelse til Korsør.
 • Linjen kører gennem Slagelse, Sørbymagle, Gimlinge, Dalmose, Eggeslevmagle, Skælskør, Boeslunde, Hemmeshøj og Vemmelev.
 • Vurderes at kunne køre med 8 daglige afgange på alle hverdage fra kl. 7 til 17. 

Forslag 2 - Blå rute

Formålet med forslag 2 er at tilbyde bedre kollektiv trafik i områdets vestlige del omfattende Sørbyområdet, Dalmose, Flakkebjerg og Hashøj.

 • Ruten kører i en ringrute til og fra Slagelse station via Sørbymagle, Gimlinge, Dalmose by, Flakkebjerg, Fårdrup, Gerlev, Slots Bjergby og tilbage til Slagelse station.
 • Ruten betjener en del af oplandet til Hvilebjergskolen, Dalmose Skole, Flakkebjerg Skole og Hashøjskolen, og giver elever til Antvorskov Skole og unge til Uddannelsesfirkanten mulighed for direkte transport til Slagelse.
 • Vurderes at kunne køre med 12 daglige afgange på alle hverdage fra kl. 7 til 17. 

Forslag 3 – Rød linje

Formålet med forslag 3 er at forbinde landdistrikterne i den sydlige del af området omfattende Dalmose, Hyllested, Sønder Bjerge, Eggeslevmagle, Skælskør, Boeslunde, Fårdrup og Flakkebjerg.

 • Ruten kører i en ringrute til og fra Dalmose busterminalen.
 • Ruteforslaget vil give borgerne i den vestlige del mulighed for at benytte fritids-/servicetilbud samt indkøbsmuligheder i Skælskør. Den tilbyder også børn og unge i området syd for Eggeslevmagle transport til Dalmose med mulighed for videre forbindelse til Antvorskov Skole og Uddannelsesfirkanten i Slagelse. Endelig er der mulighed for forbindelse til Korsør fra Skælskør og Boeslunde.
 • Vurderes at kunne køre med 12 daglige afgange på alle hverdage fra kl. 7 til 17. 

Rute 1 og 2

Forslagene 1 og 2 giver Sørbymagle og Dalmose en bybuslignende ordning, som kan betjene vigtige mødesteder i byerne.

Rute 1 og 3

Begge linjer vil udvide bybusbetjeningen i Skælskør.

Høringsspørgsmål

Erhvervs- og Teknikudvalget er særligt interesseret i at høre input til, hvordan de 3 skitseforslag dækker de behov, der må være for kollektiv transport set i forhold til henholdsvis grøn, blå og rød rute. Tag derfor udgangspunkt i en specifik rute i forhold til følgende spørgsmål:

 • På hvilken måde dækker grøn/blå/rød rute behovet for kollektiv transport til et specifikt rejsemål?
 • På hvilken tid af dagen er der behov for at benytte kollektiv transport til dette rejseformål?
 • I hvilket omfang er der behov for transport til steder/byer med forbindelse til anden kollektiv transport? Beskriv gerne hvilke.
 • I hvilket omfang er der behov for at medtage cykel, barnevogn, rollator mv.?
 • Yderligere bemærkninger til ruteforslaget?

Høringsmateriale

Høringssvar - frist 8. marts

Høringssvar skal sendes senest 8. marts 2021 til:

Høringen er for alle borgere og interessenter. Specifikke høringsparter vil få tilsendt høringsbrev.

Annonceret 3. februar 2021.


Digitalt borgermøde 17. februar

I høringsperioden bliver der afholdt et digitalt borgermøde, hvor deltagerne vil få mulighed for at drøfte de 3 skitseforslag set i forhold til deres lokalområde.

Mødet er for alle interesserede, men kræver tilmelding:

Hvad sker der efter høringen?

Efter høringen vil høringssvarene indgå i Erhvervs- og Teknikudvalgets behandling af skitseforslagene på møde 6. april 2021, hvor udvalget forventes at træffe endelige beslutning om, hvilket af de 3 ruteforslag, der skal blive til en ny Fribus.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen