Kommuneplantillæg nr. 25 - Temaplan for solenergi

I byrådet har vi den 16. december 2019 vedtaget at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Temaplanen omfatter hele Slagelse Kommune.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på at opdatere kommuneplanens retningslinjer for lokalisering af store solenergianlæg. Planlægningen omfatter alene store solenergianlæg på terræn. Mindre private solcelleanlæg som typisk opsættes på facader eller terræn i tilknytning til boliger, virksomheder, offentlige bygninger m.v. er ikke omfattet. 

Med kommuneplantillægget foretages en overordnet udpegning af positivområder til lokalisering af store solenergianlæg. Udpegningen af positivområder er foretaget gennem en afvejning af øvrige planlægningsmæssige interesser og hensyn så disse interesser ikke tilsidesættes. Kommuneplantillægget har særligt fokus på at lokalisere solenergianlæg på arealer hvor grundvandet kræver en særlig beskyttelse. 

Temaplanen er en overordnet plan, hvor der ikke er taget stilling til konkrete projekter og arealer. Indenfor den overordnede positivudpegning skal der efterfølgende gennemføres en konkret planlægning på baggrund af konkrete projektansøgninger. Før store solenergianlæg kan lokaliseres inden for temaplanens positivudpegning, kræver det således en nærmere konkret vurdering og afvejning af lokale planlægningsmæssige interesser og hensyn. 

Hvad er mine muligheder for at få indflydelse?

Kommuneplantillægget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 20. december 2019 til den 14. februar 2020.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 14. februar 2020.

Orientering om kommuneplantillæg 

Der vil være mulighed for at høre om og stille spørgsmål til Kommuneplantillægget på et orienteringsmøde, som afholdes på Slagelse bibliotek, Stenstuegade 3, Slagelse.

  • 22. januar 2020 kl. 19.30 - 21.00

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 16. januar 2020.

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Hvad siger miljøvurderingen?

Slagelse Kommune har, jf. Miljøvurderingsloven, foretaget en miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 25, Temaplan for solenergi. 

Miljøvurderingen er afgrænset til at vurdere indvirkningen på følgende miljøfaktorer: Biologisk mangfoldighed, Flora og fauna, Befolkningen og menneskers sundhed, Vand, Luft, Klimatiske faktorer, Landskab, Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt Ressource-effektivitet. 

Kommuneplantillægget er en overordnet plan, derfor er miljøvurderingen gennemført på et overordnet niveau. 

Miljøvurderingen er fremlagt i offentlig høring sammen med planforslaget og er vedlagt kommuneplantillægget som bilag.

Yderligere oplysninger

Hvis der er spørgsmål til lokalplanforslaget eller afgørelsen i forhold til miljøvurdering kan Planlægning kontaktes på tlf. 58 57 47 68 eller

Høringsfrist 14. februar 2020

Annonceret 20. december 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen