Kommuneplantillæg nr. 38 - Ny daginstitution på Ndr. Ringgade - forudgående høring

Slagelse Kommune indkalder hermed idéer og forslag til den kommende planlægning af en større daginstitution med plads til 200 børn. Arealet, der skal bruges til institutionen er 18.000 m2 og skal ligge indenfor matrikel 69hv Slagelse Markjorder. Arealet, der er udvalgt er større end 18.000 m2.

Denne foroffentlighedsfase vedrører forslag til tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017, Daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej og et nyt lokalplanforslag.

  • Foroffentlighedsfasen forløber fra den 24. oktober 2019 til den 7. november 2019.

Kommuneplantillægget kommer til at omfatte det område, som ses på kortet. 

Anledningen til at der udarbejdes et Kommuneplantillæg og en lokalplan
er, at området ikke er rammelagt og man ønsker at opføre en daginstitution i det pågældende område. Beslutningen om, at opføre en daginstitution til 200 børn skyldes en stigning i børnetallet siden 2015 og prognoser, der viser, at denne tendens vil fortsætte. Man har valgt en placering af daginstitutionen i det pågældende område, da det er beliggende imellem to boligudviklingsområder – Tidselbjerget mod vest og Skovbrynet mod øst. Det er en naturlig del af serviceringen af to sådanne boligudviklingsområder, at der også er en daginstitution i nærheden.

Idéer til planlægningen

Dine idéer og forslag er vigtige for os i den videre planlægning for området.
Det kan være idéer til:

  • hvordan området skal fremstå og disponeres,
  • hvordan området skal forbindes til nærområder med vej og sti,

eller noget helt andet.

Har du en idé, et forslag eller bemærkninger til den kommende planlægning for området, så skal du sende det til: 

eller til Center for Miljø, Plan og Teknik - Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse inden den 7. november 2019.

Vær opmærksom på, at modtagne idéer og forslag bliver offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af planforslagene, herunder også dit navn og din adresse.

Planprocessen

Der er tale om et mindre kommuneplantillæg, som bliver tilknyttet lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget tilvejebringes med henblik på at skabe de overordnede rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplantillægget med ca. 1500 m2 omfatter en boligbebyggelse og det nedlagte hospital. 

Inden udarbejdelsen af kommuneplantillæget, skal Slagelse Kommune, iht. planlovens § 23c, indbyde offentligheden til at fremsende idéer, forslag og bemærkninger til den forestående planlægning, også kaldet foroffentlighedsfasen. 

Når foroffentlighedsfasen er afsluttet, udarbejder Slagelse Kommune et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som fremlægges til politisk behandling. Planforslaget vil efterfølgende blive fremlagt i op til 8 ugers offentlig høring, hvor der igen er mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt

Høringsfrist 7. november 2019

Annonceret 24. oktober 2019Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen