Kommuneplantillæg - Solenergianlæg ved Tjæreby forudgående høring

Slagelse Kommune indkalder hermed idéer og forslag til den kommende planlægning for et solenergianlæg ved Tjæreby øst for Skælskør.

Foroffentlighedsfasen vedrører et tillæg til kommuneplanen, Solenergianlæg ved Tjæreby øst for Skælskør og et nyt lokalplanforslag, som skal gøre det muligt at opføre et solenergianlæg.  

Foroffentlighedsfasen er ligeledes en høring i forhold til afgrænsningen af den miljørapport der skal udarbejdes for hhv. planlægningen og projektet.

  • Foroffentlighedsfasen forløber fra den 30. marts 2021 til den 20. april 2021.

Kommuneplantillægget kommer til at omfatte det område med foreløbig afgrænsning, som ses på kortet. 

Orientering om planlægningen afholdes digitalt 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til og kommentere den forestående planlægning på et orienteringsmøde, som afholdes digitalt

  • 8. april 2021 kl. 18.30 - 20.00 

Tilmelding til orienteringsmødet sker her senest den 7. april 2021

Mødet vil kun blive afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Efter tilmeldingsfristen vil alle tilmeldte borgere modtage en mail med link til det digitale borgermøde og med oplysninger om, hvordan mødet kommer til at forløbe.

Orienteringsmødet vil blive optaget og offentliggøres efterfølgende på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Anledningen til at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan er, at der ønskes etableret et solenergianlæg på et areal ved Tjæreby øst for Skælskør som udgør ca. 64 ha. Anlægget vil have en forventet årlig strømproduktion på ca. 63.000 MWh svarende til strømforbruget for ca. 16.000 boliger. 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 3a) "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand" (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). 

Opstiller har anmodet om at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Det er således aftalt, at der udarbejdes en miljøvurdering af planerne (MV) og en miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM), og at det udarbejdes som en samlet vurdering.

 Idéer til planlægningen

Dine idéer og forslag er vigtige for os i den videre planlægning for området.

Det kan være idéer til:

  • Hvordan afgrænsningen af området skal fastsættes, f.eks. afstand til beboelse, landsbyen eller andet,
  • hvordan anlægget kan indpasses i områdets omgivelser,
  • hvordan afskærmningen af anlægget skal være,
  • forhold, som Slagelse Kommune skal være særlig opmærksom på i forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, herunder afgrænsningen af hhv. miljøkonsekvensvurderingen i forhold til projektet og miljøvurderingen af planen.

eller helt andre idéer.

Har du en idé, et forslag eller bemærkninger til den kommende planlægning for området, så skal du sende det til: 

eller til Center for Miljø, Plan og Teknik - Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse inden den 20. april 2021.

Vær opmærksom på, at modtagne idéer og forslag bliver offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af planforslagene, herunder også dit navn og din adresse.

Afgrænsning af berørte myndigheder

I henhold til Miljøvurderingslovens § 31 skal Slagelse Kommune udpege myndigheder der kan forventes at blive berørt af planlægningen og projektet. Slagelse Kommune har udpeget følgende berørte myndigheder:

  • Museum Vestsjælland
  • Kirkeministeriet og Roskilde Stift
  • Miljø- og fødevareministeriet: Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen
  • Energiministeriet: Energistyrelsen og Energinet

Planprocessen

Der er tale om et kommuneplantillæg, som bliver tilknyttet et lokalplansforslag. Kommuneplantillægget tilvejebringes med henblik på at skabe de overordnede rammer for lokalplanlægningen for solenergianlægget. 

Sideløbende med udarbejdelse af et forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplan, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, der opfylder kravene til hhv. miljøkonsekvensvurderingen af projektet og miljøvurderingen af planen. I miljøkonsekvensrapporten skal bygherre nøjere redegøre for anlæggets indretning og drift, og for de miljø- og naturmæssige påvirkninger, som de påtænkte ændringer vil kunne medføre for omgivelserne. 

Inden udarbejdelse af kommuneplantillægget, skal Slagelse Kommune, iht. Planlovens §23c, indbyde offentligheden til at fremsende ideer, forslag og bemærkninger til den forestående planlægning, også kaldet foroffentlighedsfasen. Ligeledes skal Slagelse Kommune, jf. miljøvurderingslovens § 32 stk. 1 og § 35 stk. 1, høre offentligheden, herunder berørte myndigheder og interessenter, før der tages endelig stilling til indholdet i miljøkonsekvensrapporten. 

Når offentlighedsfasen er afsluttet, udarbejder Slagelse Kommune et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg som, sammen med miljøkonsekvensrapporten og udkast til tilladelse, fremlægges til politisk behandling. Planforslaget vil sammen med miljøkonsekvensrapporten og udkast til tilladelse efterfølgende blive fremlagt i en 8 ugers offentlig høring, hvor der igen er mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen. 

Først herefter vil byrådet i Slagelse Kommune tage endelig stilling til, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan vedtages og om der kan meddeles tilladelse til projektet.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt

Høringsfrist 20. april 2021

Annonceret 30. marts 2021Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen