Udkast til lovliggørende tilladelse af private diger i Kobæk

Kystbeskyttelsen kræver tilladelse efter kystbeskyttelsesloven §3. Ansøgning samt udkast til retlig lovliggørelse fremlægges derfor i fire ugers offentlig høring.

Den retlig lovliggørelse omhandler diger etableret på matrikel 141n, 141x og 147s, Skælskør Overdrev, Kobæk Strand. Kystsikringen er udført i form af tre ensartede diger indenfor matrikelgrænsen på hver matrikel.

Digerne er udført i ren jord og der er etableret overkørsler i stabilgrus. Digerne er nærmere beskrevet i ansøgningen.

Høringsdokumenter

Bemærkninger og kommentarer

Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden vi træffer den endelige afgørelse.

Bemærkningerne skal sendes til:

eller Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør. Att.: Sofie Astrup.

Høringsfrist 25. juni 2021

Annonceret 28. maj 2021.Kilde: slagelse.dk

Deltag i debat over Facebook om høringen