Dagsordener og referater

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Referat 1. februar 2021

12:30 Webex
Punkter på dagsordenen:
  1. Godkendelse af dagsorden (B)
  2. Gensidig orientering (O)
  3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
  4. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
  5. Udtalelse om samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (D)
  6. Status vedr. sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen (O)
  7. Punkter til kommende møder (O)
  8. Godkendelse af referat (B)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-90442               Dok.nr.: 330-2021-17407                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social-og Beskæftigelsesudvalget skal godkende dagsordenen til dagens møde.
Baggrund
Ingen bemærkninger.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender dagsordenen til dagens møde.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Godkendt.

2.     Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2017-90444               Dok.nr.: 330-2021-17413                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Ingen bemærkninger
Baggrund
Ingen bemærkninger.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget modtager orienteringerne.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Christopher Trung (V) spurgte til tallene vedr. artikel i NB-Økonomi omhandlende modkompensering. I artiklen står der, at Slagelse Kommune skal modkompenseres for 16 mio. kr.
Administrationen tilkendegiver, at det er gået bedre end forventet | hvilket er positivt | så en form for modkompensering kan forventes. Tallene i artiklen er ikke officielt bekræftet og der kan derfor ikke siges noget konkret om forholdene for Slagelse Kommune.
Så snart der kendes officielle tal, vil de rette udvalg blive inddraget.
Kompensationen er udbetalt til Slagelse Kommune centralt, hvorfor modkompensation ikke aktuelt direkte vil berøre Social- og Beskæftigelsesudvalgets budget.
Sofie Janning (A) oplyste, at hun har været i kontakt med Beskæftigelsesministeriet igen vedr. muligheden for en lettere adgang til ordinære timer uden at der skal oprettes cvr-nummer.
Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en orienteringssag på baggrund af svar fra Beskæftigelsesministeriet.

3.     Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

Sagsnr.: 330-2018-38133               Dok.nr.: 330-2021-31267                                            Åbent
Kompetence: Social og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Baggrund
Social- og Beskæftigelsesudvalget følger på hvert møde op på de politiske mål, der er politisk udpeget som de vigtigste i Beskæftigelsesplanen samt øvrige ønskede nøgletal.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan drøfte orienteringen om nøgletal.
Vurdering
Nedenstående skema samler op på kommunens rangering i forhold til landsplan og sammenlignelige kommuner på de 7 politiske mål. Skemaet viser, hvor stor en afvigelse i procentpoint, som kommunen har i forhold til den landsdækkende effekt, som har betydning for kommunens økonomi.
Skemaet viser, at der kan være behov for at fokusere på mål 3, fordi effekten med en placering 3 er dårligere end både på landsplan og i sammenlignelige kommuner.
Beskæftigelsen for borgere, som er bosat i kommunen, er faldet mere end på landsplan. De øvrige nøgletal indikerer dog, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng til borgere med tilknytning til Jobcentret.
Når man belyser beskæftigelsestallene på alder, så fremgår det, at det primært er for målgruppen af unge under 15 år og op til 24 år, at der er tabt flere lønnede timer. Det vil sige, at det større fald i lønnede timer især er sket blandt ungarbejdere og studerende, samt unge der er blevet afskediget og i stedet er påbegyndt en uddannelse.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter nøgletallene for beskæftigelsesområdet.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Administrationen orienterede om, at tallene ser ud, som de gør, grundet COVID-19. Selvom det er gået knapt så slemt som forventet - hvilket er positivt - betyder COVID-19, at der alligevel er flere ledige end tidligere.
Christopher Trung (V) spurgte ind til, om der er udarbejdet en konkret plan for at hjælpe særligt de unge, der er berøres af COVID-19, videre?
Administrationen oplyste, at der er udarbejdet en plan med afsæt i budgetaftalen, og at det særligt vil være de eksisterende værktøjer som straksaktivering, VEU, småjobs mv., der vil blive anvendt.
Udvalget roser medarbejderne for at få afklaret borgerne til førtidspension.
Christopher Trung (V) bemærker, at det er bekymrende, at så mange mennesker ender med, at førtidspension er sidste mulighed.

4.     Budgetopfølgning 1 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2021-5307                 Dok.nr.: 330-2021-19890                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalg.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
Budgetopfølgningerne er udarbejdet på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.
Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet.
Det samlede resultat for driften pr. primo januar 2021 viser et begrænset forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Centrets drift er fortsat kraftigt påvirket af den fortsatte Covid-19 krise, med nedlukning af dele af samfundet og en beskæftigelsesindsats med store begrænsninger i muligheder for at etablere indsatser, og hvor kommunikationen med borgerne foregår digitalt. Samt en fortsat øget mulighed for at borgere/virksomheder kan opnå sygedagpenge.
Budgettet for 2021 er på baggrund af påvirkninger fra Covid-19 krisen, blevet fastlagt med en forventet øget tilgang af borgere i forbindelse med ledighed og sygdom mv. Udviklingen i efteråret 2020 viser dog også, at der på enkelte områder har været en mere gunstig udvikling end forventet medio 2020, og på enkelte områder et større forbrug end forventet. Antallet af forsikrede ledige og sygemeldte er fortsat højt.
Der henvises til Bilag 1 for nærmere beskrivelse i konklusion og noter.
Specielt for sygedagpenge området skal nævnes, at der her forventes et større merforbrug, selvom området er budgetmæssig justeret i forhold til Covid-19 krisen. Dette skyldes, en fejl i det nye system til udbetaling af sygedagpenge (KSD). KSD har fejlagtigt ikke udbetalt sygedagpengerefusion til arbejdsgivere i en periode i 2020. Dette har medført, at datagrundlaget ved budgetlægning medio 2020, har været fejlbehæftet på antal og forbrug, og betyder, at der nu forventes et merforbrug i 2021.
Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Budgetopfølgningen 1 for 2021 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Godkendt.

5.     Udtalelse om samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (D)

Sagsnr.: 330-2020-154102             Dok.nr.: 330-2021-27978                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Baggrund
Med vedtagelsen af Budget 2021-2024 den 5. oktober 2020 besluttede Byrådet, at:
”Parterne ønsker større samarbejde med hensyn til ”en indgang til Slagelse Kommune” for erhvervslivet og peger særligt på en tættere sammenhæng mellem den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats og Erhvervscenteret, således at det lokale erhvervsliv oplever en koordineret og effektiv virksomhedskontakt.
På den baggrund behandlede Økonomiudvalget den 7. december 2020 fire administrative forslag til fremtidige samarbejdsmodeller. Økonomiudvalget godkendte, at:
·         Der arbejdes videre med den samarbejdsmodel (se bilag), som var anbefalet af administrationen og Slagelse Erhvervscenter. Samarbejdsmodellen har fokus på at tænke nyt, afprøve og evaluere i fællesskab, herunder i tæt samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.
·         Den valgte samarbejdsmodel sendes til drøftelse og udtalelse i Erhvervs- og Teknikudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget.
·         Den valgte samarbejdsmodel sendes i høring forud for endelige beslutning hhv. i MED-organisationen og Slagelse Erhvervscenters bestyrelse. Erhvervscentrets bestyrelse involveres hurtigst muligt for at sikre medejerskab til samarbejdsmodellen.
·         I det kommende oplæg til Økonomiudvalget udarbejdes forslag til sikring af politisk ejerskab til modellen.
Retligt grundlag
Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., § 7, der handler om organisering af kontakten til virksomhederne. Herunder at det er Jobcentret, som skal varetage virksomhedskontakten, der skal ske i et samarbejde mellem kommuner på tværs af kommunegrænser.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget har mulighed for at drøfte og komme med en udtalelse i forhold til den valgte samarbejdsmodel, inden økonomiudvalgets endelige godkendelse.
Vurdering
Den valgte samarbejdsmodel
Administrationen og Slagelse Erhvervscenter vurderer, at den valgte samarbejdsmodel samler fordele fra de øvrige modeller, men uden investering i flytning eller en lang proces omkring overførsel af organisering. Modellen kræver fast fokus fra begge ledelser/bestyrelse både i forhold til at fastholde aftalte initiativer i hverdagen og afsætte nødvendige ressourcer til udvikling.
Den valgte samarbejdsmodel har fokus på at tænke nyt, afprøve og evaluere i fællesskab, herunder i tæt samarbejde med både erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Det betyder, at fordelene er:
·         Der udvikles en ny indsats, der med udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov bygger bro mellem virksomhederne og alle tilbud indenfor rekruttering, fastholdelse, uddannelse og efteruddannelse
·         Modellen kan effektueres i trin, og dermed igangsættes med det samme
·         Større grad af samarbejde og koordinering på baggrund af aftalte indsatser og model for udvikling og fortsat fokus
·         Modellen sikrer det nødvendige tætte samarbejde mellem beskæftigelsesindsatsens to ben, den borgerrettede og den virksomhedsrettede
·         Større mulighed for hurtigt og præcist at identificere behov, bl.a. via Advisory Board, og igangsætte indsatser og aktiviteter ud fra disse
·         Større grad af videndeling på tværs af de to fagområder
·         Klare og fastlagte samarbejdspunkter der er fokuseret på målopfyldelse
·         Modellen er fremtidsorienteret, så vi også fremadrettet udvikler og tænker nyt.
Sikring af politisk ejerskab til samarbejdet
Den valgte samarbejdsmodel er rammen, men Slagelse Erhvervscenter og administrationen vurderer, at det vil være en fordel for samarbejdet, at der sker en politisk konkretisering og præcisering af, hvilke forventninger og ønsker udvalget har til processerne i, indholdet i og resultaterne af samarbejdet.
Udvalgets input til konkretisering og præcisering vil indgå i det videre arbejde med modellen for at sikre politisk ejerskab til samarbejdet. Som inspiration kan udvalget tage udgangspunkt i følgende type spørgsmål:
·         Hvad tænker man politisk, der mangler, når der ønskes et større samarbejde om én indgang for erhvervslivet? Hvad forventer man at opnå ved det nye samarbejde?
·         Er der ønsker til bestemte arbejdsområder/temaer, som skal indgå i det fælles samarbejde?
·         Hvilke indsats- og resultatkriterier skal opfyldes og hvornår, for at man politisk opfatter samarbejdet som en succes?
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Den valgte samarbejdsmodel drøftes i Erhvervs- og Teknikudvalget (1. februar 2021), MED-organisationen (14. december 2020) og Slagelse Erhvervscenters bestyrelse (9. februar 2021).
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og kommer med en udtalelse til den valgte samarbejdsmodel.
2.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget angiver eventuelle forventninger og konkrete ønsker i forhold til proces, indhold og resultater i det nye samarbejde.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Ad 1
Drøftet.
Ad 2
Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler -
- at der vedr. høring udvides, så medarbejderne høres direkte via dialog
- at der under afsnit 2, "indhold" vedr. Advisory board udvides, så der er en bred repræsentation, herunder arbejdsmarkedets parter samt en repræsentant fra Social- og Beskæftigelsesudvalget
- at der inddrages tidligere beskrevne idéer til samarbejdet mellem Erhvervscenteret og Jobcenteret.

6.     Status vedr. sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen (O)

Sagsnr.: 330-2021-6966                 Dok.nr.: 330-2021-28428                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på sygedagepenge- og jobafklaringsindsatsen, herunder områdets udvikling i forbindelse med COVID-19-pandemien og igangsatte initiativer.
Baggrund
Sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen er i Center for Arbejdsmarked og Integration organiseret i afdelingen for Fastholdelse. Og netop fastholdelse af borgere på arbejdsmarkedet er kerneopgaven for afdelingen, der som noget unikt i jobcenteret arbejder med borgere der allerede er selvforsørgende men aktuelt er sygemeldte.
Fokus er derfor på at borgerne vender retur til deres jobs eller raskmeldes til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, såfremt borgerne mister deres jobs eller kommer fra ledighed.
De borgere der er for syge til at kunne vende retur til arbejdsmarkedet og ikke har udsigt til det i fremtiden, afklares til anden forsørgelsesgrundlag.
I 2019 har Slagelse Kommunen besluttet at iværksætte en investering på sygedagpengeområdet. Investeringen har haft baggrund i et stigende omfang af sygemeldte, bl.a. stigende varigheder i den periode, som borgerne er i berøring med forsørgelse, der har drevet udgiftsstigningen i 2019 i forhold til 2018.
Investeringen bygger på en business case om, at der gennem investering i 5 årsværk, herunder en leder og faglig konsulent, kan opnås en reduceret varighed i sygedagpengeforløbene og dermed reducerede udgifter til sygedagpenge. Indsatsen handler bl.a. om:
·         Øget ledelsesfokus på driften
·         Lette presset på sagsbehandlingen, så kvaliteten øges
·         Styrket faglig understøttelse i afdelingen
Investeringens fulde potentialer er ikke realiseret. Det skyldes bl.a. at tilførslen af ekstra årsværk blev forsinket som følge af ansættelsesstop mv. i kommunen. Men ved udgangen af 2020 var de forudsatte ansættelser af leder, faglig konsulent og sagsbehandlerressourcer foretaget, hvorfor realiseringen af denne investering forventeligt kan ses at have effekt i 2021.
Mploy/BDO har foretaget et servicetjek af beskæftigelsesindsatsen i Slagelse Kommune og er på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet kommet med en række forslag som er eller snarligt bliver indtænkt som bærende principper i sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen:
·         I opfølgningen sættes særligt fokus på at implementere en effektiv tidlig opfølgning i sygedagpengeforløbet med fokus på at fastholde den sygemeldte i jobbet og sikre en hurtig tilbagevenden til jobbet - enten på fuld tid eller i delvis raskmelding.
·         Den tidlige opfølgning indrettes på at sikre en tidlig, effektiv og målrettet dialog og samarbejde med virksomheder og sygemeldte om en målrettet plan for den sygemeldtes tilbagevenden til job.
Jobcentret søger at kontakte virksomheder og sygemeldte så tidligt som muligt i sygedagpengeforløbet (inden 8 ugers sygemelding) for at tilbyde virksomheder og sygemeldte en målrettet rådgivning og service ift. en realistisk plan for hurtig tilbagevenden til job.
·         Den tidlige opfølgning og forebyggende indsats især målrettes mod brancher og virksomheder, som løbende ”leverer” mange sygedagpengeforløb til jobcentret. En målretning mod bestemte brancher og virksomheder kan være med til at afkorte flest mulige forløb, forebygge fremtidige forløb samt sikre en effektiv udnyttelse af de ressourcer, som afsættes til den tidlige opfølgning.
Den tidlige opfølgningsindsats kan eksempelvis målrettes de brancher, som leverer mange sygedagpengeforløb og/eller brancher, som leverer relativt flere end i andre sammenlignelige kommuner, jf. ovenstående.
·         Nye kontaktformer ift. virksomheder og sygemeldte i den tidlige opfølgning er taget i brug og har fået særligt fokus grundet Covid-19. Opfølgningsmøder kan afvikles via digitale redskaber som videomøder mv. Møder via digitale redskaber vil kunne sikre en mere effektiv udnyttelse af afdelingens ressourcer og det er dermed muligt at dække flere virksomheder i den tidlige opfølgning, herunder virksomheder uden for Slagelse Kommune.
·         Der er iværksat en prøvehandling med en indsats målrettet kommunens egne institutioner ift. at forebygge antallet af sygemeldinger og generelt informere om, hvordan jobcentret kan bakke op om arbejdsfastholdelse, og hvornår fravær betragtes som sygefravær i sygedagpengelovgivningens forstand.
·         Afdelingen for Fastholdelse har som fokus at øge aktiveringsomfanget – særligt den virksomhedsrettede aktivering – for både sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb. En mere aktiv aktiveringsindsats via flere virksomhedspraktikforløb kan være med til at sikre flere borgere en indgang til job og kan samtidig være med til at sikre, at den sygemeldte får et billede og oplevelse af at kunne bestride jobfunktioner og job på trods af sygemelding mv.
·         Fra dag 1 – og gennem hele samtaleforløbet med sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaring – sættes mere fokus på at tale og rådgive om fastholdelse i job, hurtig tilbagevendelse til job, delvis raskmelding, borgerens ressourcer og muligheder og eventuelt skifte til nye jobfunktioner/nyt job. Herunder, at der arbejdes målrettet med at bruge konkrete jobs, CV, ABC-planer, Min Plan og konkrete eksempler på planer for fastholdelse i job til at understøtte dette fokus.
Endnu ikke iværksatte initiativer:
·         Det skal undersøges, om der kan opnås gevinster ved at kombinere de nuværende individuelle opfølgningssamtaler med flere kontakter via telefon, videomøder og gruppeforløb i kontaktforløbet. Det kan skabe en tættere kontakt med de borgere, hvor dette giver mening. Eksempelvis kan erfaringerne fra Covid-19 indsatsen med opfølgningssamtaler via videomøder og telefon udbredes og gøres til en blivende model, og dels kan der arbejdes med at afvikle små gruppeforløb (5-7 borgere) i kontaktforløbet. De små gruppeforløb kan sætte fokus på borgerens muligheder for tilbagevenden til og fastholdelse i jobbet, delvise raskmeldinger, CV, ABC-Plan, jobskifte, mestring, mv. Det er mploy’s vurdering, at en hyppigere kontakt via nye kontaktformer og afvikling af flere små gruppeforløb kan understøtte et tydeligere fokus på borgerens muligheder og ressourcer, tempo og fremdrift i planen samt sikre en bedre udnyttelse af jobcentrets ressourcer.
Retligt grundlag
Beskæftigelsesloven m.fl.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan modtage orienteringen.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen fortsætter i samme retning, og med de handlingsinitiativer og indhold, der er lagt op til i Beskæftigelsesplanen 2021-2022.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget modtager orienteringen
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget modtog orienteringen.
Troels Van Dijk, afdelingsleder af Fastholdelse, deltog under drøftelsen.
Sofie Janning (A) bemærker, at kommunikationsformen er et vigtigt fokuspunkt i forhold til at borgerne føler sig mødt - ofte er en sygemelding den pågældende borgers første møde med det offentlige system.
Troels Van Dijk oplyste, at han har fokus på de forskellige overgangsfaser, herunder en borgers skifte til at være sygemeldt, netop for at kunne møde borgerne, der hvor de er.
Administrationen bemærkede, at der løbende arbejdes med den skriftlige kommunikation, herunder de standardskrivelser, der ligger i automatiseret format.
Christopher Trung (V) bemærker sammenhængen mellem de indsatser, der er præsenteret for Fastholdelsesafdelingen og Medborgerpolitikken for Slagelse Kommune.
Sofie Janning (A) spørger til status på udsendelse af afgørelsesbreve om fredagen eller op mod fridage. Administrationen oplyste, at der er en hensigtserklæring om, at der i udgangspunktet ikke udsendes afgørelsesbreve om fredagen eller op mod fridage | det sker derfor kun i de tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt.
Sofie Janning (A) anbefaler, at der måske kan anføres en bemærkning om, at det nogle gange er nødvendigt at skrive på uhensigtsmæssige tidspunkter.

7.     Punkter til kommende møder (O)

Sagsnr.: 330-2017-90446               Dok.nr.: 330-2021-17430                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende oversigten over sager til behandling på udvalgets kommende møder.
Baggrund
Administrationen udarbejder løbende en oversigt over sager til behandling på Social- og Beskæftigelsesudvalgets kommende møder.
Oversigten fremlægges i revideret form på hvert møde.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte at godkende punkter til orientering, drøftelse og/eller beslutning på udvalgets kommende møder.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender oversigten over sager til behandling på udvalgets kommende møder.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Status vedr. flere voksenlærlinge jf. udsendte pressemeddelelse.
Lettere adgang til ordinære timer uden oprettelse af cvr-nummer jf. punkt 2.
Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration.

8.     Godkendelse af referat (B)

Sagsnr.: 330-2020-27839               Dok.nr.: 330-2021-17450                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende referatet fra dagens møde.
Baggrund
Ingen bemærkninger.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender referatet fra dagens møde.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Godkendt.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.