Dagsordener og referater

Seniorudvalget (2018) - Referat 7. marts 2018

18:30 Mødelokale 29, kld., Rådhuset, Slagelse
Punkter på dagsordenen:
 1. Godkendelse af dagsorden (B)
 2. Forretningsorden for Seniorudvalget (B)
 3. Budget 2018-2021 Seniorudvalget (B)
 4. CSÆ - Regnskab 2017 og overførsel til 2018 (B)
 5. Videre drøftelse af analysen i hjemme- og sygeplejen (D)
 6. Nye interne takster for afregning af hjemmepleje (B)
 7. Inspirationstur til andre kommuner (B)
 8. Værdighedspolitik for Ældreplejen i Slagelse kommune (B)
 9. Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (B)
 10. Røgpartikelfjerner på plejecentre (B)
 11. Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) 2018 (B)
 12. Proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale 2019-2023 (O)
 13. Kompetenceplan 2018 (D)
 14. Orienteringspunkter (O)
 15. Lukket: Omsorgssystem Center for Sundhed og Ældre (B)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-6456                 Dok.nr.: 330-2018-97861                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Godkendt.

2.     Forretningsorden for Seniorudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2018-7851                 Dok.nr.: 330-2018-98590                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, om udvalget vil have en forretningsorden og i bekræftende fald forretningsordenens indhold.
Baggrund
Det følger af styrelsesvedtægten, at et udvalg selv fastsætter sin forretningsorden. Byrådet kan bestemme, hvilken opgaveportefølje udvalget har, men ikke hvordan udvalget skal tilrettelægge sit arbejde. Det afgør udvalget selv.
Udvalgets forretningsorden kan bl.a. indeholde bestemmelse om følgende:
· Udvalgsmødernes varighed
· Tidspunkt for udsendelse af forslag til dagsorden – der skal være tid til forberedelse af de enkelte sager, men samtidigt skal dagsordenen heller ikke sendes ud så tidligt, at udvalget afskærer sig selv for at have aktuelle sager med på en ordinært udsendt (og offentliggjort) dagsorden. Ved fastsættelse af et tidspunkt for udsendelse af dagsorden skal der også tages højde for, at udvalget efter det vedtagne årshjul i de fleste måneder holder møde ugen efter Byrådets møde, herunder at der skal være mulighed for at få sager med på udvalgets møde, som Byrådet ønsker, at udvalget arbejder videre med.
Der er ikke krav om, at udvalgets forretningsorden er skriftlig.
Den vedhæftede forretningsorden er et eksempel på, hvad udvalgets forretningsorden i givet fald kan indeholde.
Udvalget besluttede i Seniorudvalgsmødet 9. januar 2018 under behandling af punkt om Arbejdsform i Seniorudvalget”, hvor hidtidige Forretningsorden blev fremlagt, at:
”Udvalget principgodkender forretningsordenen med bemærkning om, at udvalget beslutter, at udvalgets medlemmer kan sende eventuelle ændringsforslag og tilføjelser til forretningsordenen til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren.
Forretningsordenen bliver herefter justeret efter de indkomne forslag og med fokus på, at der bliver udarbejdet én fælles forretningsorden for alle udvalg.
Forslaget til forretningsorden bliver herefter forelagt Seniorudvalget på kommende udvalgsmøde”.
Der er på baggrund af indkomne forslag og bemærkninger, samt ønsket om, at forslaget skal være identisk for alle stående udvalg, udarbejdet et forslag til fælles forretningsorden.
Seniorudvalget vil dog fortsat kunne beslutte egne ændringer til forslaget.
Retligt grundlag
Jf. § 20, stk. 3 i styrelsesloven vedtager udvalget selv sin forretningsorden.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger
Vurdering
Kommunaldirektøren anbefaler, at udvalget tager drøftelsen, herunder eventuelt vedtager en forretningsorden, hvis der er flertal for det, således at forventningsafstemningen omkring samarbejdet i udvalget er på plads.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Udvalget beslutter, om det vil vedtage en forretningsorden og i givet fald forretningsordenens indhold.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Udvalget godkender forretningsordenen med den bemærkning, at udvalget ønsker, at dagsorden som udgangspunkt fremsendes 6 hverdage før udvalgsmøde.
Udvalget får sagen forelagt på kommende udvalgsmøde til anden behandling.
Administrativ bemærkning inden anden behandling i Seniorudvalget den 8. marts 2018
Seniorudvalget godkendte i møde den 6. februar 2018 udvalgets forretningsorden med ændring til §3 ”Udsendelse af dagsorden m.m.”, at 5 hverdage ændres til 6 hverdage, således §3 lyder ”Udvalgsformanden foranlediger, at der så vidt muligt senest 6 hverdage inden et ordinært udvalgsmøde er en elektronisk dagsorden tilgængelig i dagsordenssystemet
Sagen forelægges Seniorudvalget til anden behandling, da ændringer i eller tillæg til forretningsordenen jfr. §11 kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ordinære udvalgsmøder.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget for anden gang godkender ændringen af 5 hverdage til 6 hverdage, hvorefter forretningsordenen er vedtaget.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Forretningsordenen blev vedtaget.

3.     Budget 2018-2021 Seniorudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2017-21232               Dok.nr.: 330-2018-100388                                Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget.
Beslutningstema
Udvalget orienteres om det vedtagne budget for 2018-2021, herunder status for udmøntning af den politiske aftale, der ligger til grund for budgettet.
Baggrund
Budget 2018-2021 blev i oktober 2017 besluttet af Byrådet, og fagudvalgene har i henhold til styrelsesvedtægtens § 11 ansvaret for, at bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget præsenteres for Budget 2018 (korrigeret budget), og de elementer, der i den politiske budgetaftale særligt vedrører udvalget.
Bilag 1 Notat om budgetgrundlag 2018-2021 giver en kort beskrivelse af udvalgets budget (med fordeling på politikområder) som indeholder:
· Beskrivelse af området
· Budgetrammer
· Budgetfordelingsmodeller
· Anlæg
· Nøgletal
Budgetgrundlaget er beskrevet med den opgavefordeling for fagudvalgene, der er gældende fra 1.1.2018, og der kan derfor være afvigelser til tidligere beskrivelser.
Derudover ses de budgetændringer for udvalget, som blev indarbejdet i budgettet ved den politiske behandling i september/oktober 2017.
Retligt grundlag
Det retslige grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger mv.
Handlemuligheder
Udvalget har mulighed for, at disponere inden for de økonomiske rammer og aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.  
Det anbefales, at budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator, placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget flyttes til Seniorudvalget. Disse områder har direkte tilknytning til områder under Seniorudvalget, ligesom de referer ind til § 83 og § 83a som ifølge kompetenceplanen hører under Seniorudvalget. Budgetgrundlaget er ajourført med disse ændringer og det er anført i bilaget, at disse anbefales overført til Seniorudvalget. Det drejer sig om i alt 6.680.139 kr. - fordelt på hjemmeterapeuter med 5.122.404 kr., træningsvisitatorer med kr. 1.033.072 og hjerneskadekoordinator med kr. 524.663 kr.
Det anbefales, at der fra Sundhed og Træning, under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget overføres 1,1 mio. kr. til Sekretariatet under Seniorudvalget fra 2018 samt med virkning for overslagsårene. Årsagen til denne omplacering er, at 2 medarbejdere har været budgetteret under Sundhed og Træning, hvorefter budgettet ikke er flyttet med til Sekretariatet, da medarbejderne overgik dertil ifm. etablering af fælles Sekretariat for hele Center for Sundhed og Ældre. Der er således udelukkende tale om en bevillingsmæssig korrektion.
I budget 2018 blev afsat en budgetpulje på 9,8 mio. kr. placeret teknisk midlertidigt under Seniorudvalget. På Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 6. december 2017 blev besluttet, at puljen anvendes til Vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede patienter, disse områder er placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Der er foretaget en omplacering af de 9,8 mio. kr. – hvorefter dette budget er korrekt placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Budgettet er fordelt på Vederlagsfri fysioterapi med 6 mio. kr., hospice med 2,6 mio. kr. og færdigbehandlede patienter med 1,2 mio. kr.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr.
Politik--område
2018
2019
2020
2021
Bevillingsønske
 
 
 
 
 
Drift
9.1
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
Drift
7.1
1.100
1.100
1.100
1.100
Anlæg (rådighedsbeløb)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Kassen
 
 
 
 
 
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at orienteringen om budget 2018-2021 tages til efterretning
2.    at Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator flyttes fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget.
3.    at Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der omplaceres 1,1 mio. kr. fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget vedrørende 2 medarbejderes løn samt afledte medarbejderudgifter med virkning fra 2018 samt overslagsårene.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Sagen udsættes til kommende møde, hvor bilaget (budgetgrundlaget) er mere uddybet og økonomien tydeliggøres.
Budgettet tages i øvrigt til efterretning.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget følger indstillingerne.
Men budgetgrundlaget drøftes videre på kommende udvalgsmøde med henblik på afklaring af en række spørgsmål til bilaget, som udvalget ønsker belyst.
Udvalget er opmærksom på, at administrationen handler i forhold til analysens bemærkninger omkring økonomistyringen.

4.     CSÆ - Regnskab 2017 og overførsel til 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-11008               Dok.nr.: 330-2018-94149                                  Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2017. Desuden skal udvalget indstille til Økonomiudvalg og Byråd vedrørende overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2018.
Baggrund
Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2017 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af bilag 1 og er fordelt på udgiftstyper samt resultat pr. enhed/virksomhed. Resultat på anlæg fremgår af bilag 2 og er fordelt på de enkelte projekter. (Bilag er vist med udgiftsområder i henhold til den ny udvalgsstruktur.)
Overførsel af mer-/mindre forbrug fra 2017 til 2018 tager udgangspunkt i ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedrørende overførsel af mindre forbrug. Heraf fremgår at:
· For Budgetramme 1 (serviceudgifter, særligt dyre enkeltsager og ældreboliger) overføres mer-/mindre forbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 100.000 kr. udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år.
· For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindre forbrug ikke mellem regnskabsårene.
· For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og Centre mer-/mindre forbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte rådighedsbeløb overføres fuldt ud.
· For det brugerfinansierede område overføres over-/underskud via status og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger
Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.
Økonomiudvalget behandler på møde d. 19. marts 2018 de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på indstilling i samlet sag til Byrådet den 26. marts 2018.
A. Regnskabsresultat, drift
Regnskabsresultatet for 2017 viser for drift et samlet forbrug på 642,4 mio. kr.
Resultatet fordeler sig således:
Regnskabsresultat, drift

Seniorudvalget

Mio. kr.
Korrigeret budget
2017
Regnskab 2017
Afvigelse
(- = mer-
forbrug)
7.1 Pleje og Omsorg
 
 
 
Serviceudgifter
631,4
637,9
-6,5
Særligt dyre enkeltsager
-1,1
-0,2
-0,9
Ældreboliger
5,1
4,7
0,3
Total
635,3
642,4
-7,1
Som det ses i tabellen ovenfor, viser Seniorudvalgets område totalt set et merforbrug på 7,1 mio. kr. i regnskab 2017. Nedenfor følger en overordnet specifikation:
Merforbrug på politikområde 7.01 Pleje og Omsorg fremkommer på Hjemme- og Sygeplejen med i alt 6,492 mio. kr. samt centrale områder inkl. diverse projekter og puljemidler mm. med i alt 3,4 mio. kr.
Modsat fremkommer mindre forbrug på Plejecentre samt hjælpemidler samlet set med 2,316 mio. kr., på Aktivitetscentre med 0,471 mio. kr.
B. Overførsel af mer-/mindre forbrug, drift (bilag 1)
Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.
Overførsel af mer-/mindre forbrug, drift

Seniorudvalget

Mio. kr.
Overført
fra 2016
til 2017
Overføres
fra 2017
til 2018
Tilføres
kassen
7.1 Pleje og Omsorg
-14,3
-7,1
0,0
Total
-14,3
-7,1
0,0
Bilag 1 viser for hver virksomhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”.
På de områder, der udviser mindre forbrug, er overførslerne fra 2017-2018 udtryk for tilbageholdende adfærd i forhold til nye økonomiske dispositioner, kombineret med opsparinger til kommende års investeringer.
For så vidt angår hjemme- og sygeplejens merforbrug henvises til analysen af hjemme- og sygeplejen, fremlagt på Seniorudvalgets møde i februar. Handlinger som følge af analysen, arbejdes der netop nu på at styrke tydeligheden i roller og ansvar omkring løbende økonomiopfølgning- og styring.
Området blev i 2017 tildelt en ekstrabevilling med henblik på at skabe budgetbalance i området fra 2018. Administrationen gør opmærksom på, at forudsætningerne for tildelingens størrelse var baseret på økonomital fra september.
Derudover skal bemærkes, at der i forbindelse med overførslerne fra 2017 til 2018 anbefales overført 1,1 mio. kr. fra Sundhed og Træning, under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Sekretariatet under Seniorudvalget (samme er gældende for 2018 og overslagsårene jf. sagen om budget 2018). Årsagen til denne omplacering er, at 2 medarbejdere har været budgetteret under Sundhed og Træning, men ansat i Sekretariatet. Medarbejderne blev flyttet til Sekretariatet ifm. etablering af fælles Sekretariat for hele Center for Sundhed og Ældre. Der er således udelukkende tale om en bevillingsmæssig korrektion.
Det samlede merforbrug til overførsel fra 2017 til 2018 vil herefter udgøre 6 mio. kr. totalt set på Seniorudvalgets område.
C. Overførsel anlæg (bilag 2)
Regnskabsresultatet for 2017 viser for anlæg samlet uforbrugte rådighedsbeløb på 11,4 mio. kr.
Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede uforbrugte rådighedsbeløb anslået til 6,96 mio. kr.
Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, anlæg

Seniorudvalget

Mio. kr.
Overføres
fra 2017
til 2018
7.1 Pleje og Omsorg
11,4
Der overføres uforbrugt rådighedsbeløb vedrørende ombygningen af Skælskør Plejecenter grundet periodeforskydninger. Derudover mindre indtægt vedrørende puljemidler til indretning af demensvenlige boliger. Indtægten forventes modtaget i 1. kvartal 2018, hvorefter anlægsregnskab kan aflægges.
Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” afsnit 1.3.
Handlemuligheder
Udvalget kan godkende at overførsel af mer-/mindre forbrug på drift og anlæg sker efter gældende hovedprincipper eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.
Vurdering
Det skal bemærkes, at der ved Byrådets tillægsbevilling på 18,6 mio. kr. i november 2017 samtidig blev foretaget interne omplaceringer af budget fra enheder/virksomheder, som forventede mindre forbrug til enheder/virksomheder der forventede merforbrug.
I forlængelse af denne udligning anbefales det, at områder, der i november 2017 fik dækket forventet merforbrug, og nu fremkommer med overskud, fordeles overskud til enheder/virksomheder, der bidrog til udligningen. Bilag 1 viser regnskab 2017 fordelt på enheder/virksomheder. Bilag 1a viser, de steder hvor det anbefales at der afviges fra generelle overførselsregler.
Det skal yderligere bemærkes, at der vises områder hørende under såvel Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som Seniorudvalget, idet disse alle var placeret under Sundheds- og Seniorudvalget da udligningen fandt sted i november 2017.
Derudover anbefales overførsel af 1,1 mio. kr. fra Sundhed og Træning, under Sundheds- og forebyggelsesudvalget til Sekretariatet under Seniorudvalget til dækning af medarbejderlønninger jf. beskrivelse i bilag 1a. Det betyder at overførelsen fra 2017 til 2018 bliver reduceret med 1,1 mio.kr. hvorefter der overføres netto 6 mio.kr.
I bilag 2 ses uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg, hvilke anbefales overført fra 2017 til 2018, idet der er tale om igangværende anlægsprojekter.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Indstilling fra administrationen indebærer, at der vedr. drift skal overføres merforbrug på netto 7,1 mio. kr. fra 2017 til 2018.
Tilsvarende betyder indstillingen, at der samlet overføres uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter for samlet 11,4 mio. kr.
Overførslerne finansieres over kassen.
I hele 1.000 kr.
Politik--område
2018
2019
2020
2021
Bevillingsønske
 
 
 
 
 
Drift Pleje og Omsorg
7.1
-7.100
 
 
 
Drift Sundhed og Forebyggelse
9.1
-1.100
 
 
 
Drift Pleje og Omsorg
7.1
1.100
 
 
 
Anlæg (rådighedsbeløb)
7.1
11.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Kassen
1.4
4.300
 
 
 
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2017 tages til efterretning
2.    at Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der til drift på politikområde 7.1 overføres et merforbrug fra 2017 til 2018 på 7,1 mio. kr., hvilke fordeles som beskrevet i bilag 1 og 1a.  
3.    at Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der til drift under Sekretariatet, på Seniorudvalgets politikområde 7.1 overføres et mindre forbrug fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets politikområde 9.1 på 1,1 mio. kr.
4.    at Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 7.1 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 11,4 mio. kr. til 2018
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Administrationen gør opmærksom på, at der er sket en bogføringsfejl, hvilket betyder at Antvorskov Plejecenter således ikke afslutter 2017 med et merforbrug på 668.000 kr. men med et mindreforbrug på ca. 800.000 kr.
Dertil kommer, at der er 1,1 mio. kr. i tilførelse (ift. sekretariatet).
Alt i alt et merforbrug på ca. 4,6 mio. kr.
På kommende udvalgsmøde fremlægges handleplan med forslag til, hvordan merforbruget kan håndteres, så området samlet set balancerer.
Udvalget ser gerne, at kommende handleplansforslag ikke har konsekvenser for ser-viceniveauet.
Udvalget ønsker en sag på kommende udvalgsmøde omkring vikarforbrug.
Udvalget kommenterer, at sagsfremstillingen grundlæggende er skrevet svært forståeligt.
Med ovenstående bemærkninger følger udvalget indstillingen.

5.     Videre drøftelse af analysen i hjemme- og sygeplejen (D)

Sagsnr.: 330-2017-89850               Dok.nr.: 330-2018-91523                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal drøfte selve analysen samt handlinger, som følge af analysen i hjemme- og sygepleje.
Baggrund
Analysen af hjemme- og sygepleje er foretaget af eksternt konsulentfirma og blev igangsat umiddelbart efter udvalgsmødet d. 6. december 2017. Analysen følger de principper for velfærdsanalyserne, som er vedtaget i forbindelse med budget 2018.
Seniorudvalget fik d. 9. januar 2018 en foreløbig orientering om analysen, og på mødet d. 6. februar blev analysens hovedkonklusioner fremlagt, tillige med den overordnede plan for videre fremdrift som følge af analysen.
Siden udvalgsmøde i februar er der igangsat initiativer, der sikrer, at der kommer hurtige resultater af forbedringsinitiativer, herunder blandt andet forslag til ændret takstmodel for intern afregning i kommunen (sag på dette udvalgsmøde).
Med andre ord, er der fokus på en målrettet indsats internt i organisationen, hvor serviceniveauet ikke er berørt. Rapportens konklusion er, at borgerne oplever tilfredshed.
Der er igangsat et fælles forløb med områdeledere og tillidsrepræsentanter, som netop nu drøfter og arbejder på at opstille løsningsforslag til:
- bedre planlægning og hvordan der sker træning i praksis.
- styresystemer og nødvendig ledelsesinformation for at skabe mulighed for sikker drift.
- ledelses- og kulturudvikling, der kan skabe en forbedringskultur hvor alle tager ansvar.
Forventning er, at der i forløbet med områdelederne og tillidsrepræsentanterne, opstilles tydelige mål for indsatserne. Målene skal indeholde pejlemærker, der skal vise, hvornår området er lykkedes med de forskellige indsatser.
På udvalgsmødet fremlægges mundtligt en plan for nødvendige og mulige initiativer som følge af det fælles forløb for områdeledere og tillidsrepræsentanter.
Retligt grundlag
Intet at bemærke.
Handlemuligheder
Udvalget drøfter og beslutter på baggrund af den fremlagte plan for initiativer, hvordan udvalget ønsker at følge op.
Vurdering
Intet at bemærke.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Intet at bemærke.
Konsekvenser for andre udvalg
Intet at bemærke
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Udvalget drøfter den videre plan.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget får på hvert udvalgsmøde status på fremdriften af initiativer som følge af analysen. Herunder tydeliggørelse af ressourcerne omkring fremdriften.
Udvalget vil gerne have orientering om, hvordan ressourcer og kompetencer sikres i forhold til implementering af opfølgning og mål.
Derudover vil udvalget gerne have et oplæg til, hvordan udvalget kan følge indsatserne med konkrete mål.
Udvalgsmødet den 5. april forlænges med 1 time for at afsætte tid til drøftelse af analysen. Mødet afholdes på Rådhuset.
Oplæg gennemgået på mødet vedlægges referat.

6.     Nye interne takster for afregning af hjemmepleje (B)

Sagsnr.: 330-2017-21232               Dok.nr.: 330-2018-106092                                Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Nye interne takster for afregning mellem visitation og hjemmepleje.
Baggrund
Parallelt med den igangværende analyse af hjemme- og sygeplejen er der udarbejdet ny model for afregning mellem visitation og hjemmepleje i forhold til praktisk bistand og personlig pleje, ligesom taksterne for 2018 er genberegnet.
Formålet er, at komme frem til en så retvisende og præcis afregning som muligt, med udgangspunkt i de faktiske forhold.
Analysen af hjemme- og sygepleje peger på takstmodellen som et af flere centrale forbedringspunkter. Analysen konkludere at
Den nye takstmodel er udarbejdet med afsæt i rapportens anbefalinger om at skabe en mere virkelighedsnær takstmodel, der afspejler de forskellige driftsvilkår områderne har. Med modellen bliver det tydeligere, hvornår de enkelte områdernes drift og økonomi hænger sammen. Dertil kommer at selve modellen og forudsætningerne for taksterne er gennemskueligt for både medarbejdere og områdeledere.
Områdelederne og Antvorskov har været inddraget i udarbejdelsen af takstmodellen og de bagvedliggende forudsætninger.
Retligt grundlag
Servicelovens §83.
Handlemuligheder
Den nye model for afregning mellem visitationen og hjemmeplejen er opdelt i 7 takster:
1) Dag by, hverdage
2) Dag land, hverdage
3) Aften by, alle dage
4) Aften land, alle dage
5) Weekend by
6) Weekend land
7) Nat, alle dage
Denne opdeling er ny. Hidtil har takstopdelingen været; praktisk bistand hverdag, personlig hjælp hverdag og personlig hjælp øvrig tid.
Årsagen til, at den nye model ikke sondrer mellem praktisk bistand og personlig pleje er, at de kommunale leverandører, udelukkende har uddannet personale til at løse såvel praktisk bistand end personlig pleje. I den nye model er det valgt, at opdele i by og land fordi det kræver mere vej tid på landet end i byen.
Alle 7 takster har følgende grundlæggende udgangspunkt ved beregning af, hvilken andel af en medarbejders arbejdstid der går til direkte borgertid: – betegnet brugertids-procent (BTP):
· 6 ugers ferie årlig
· Et fravær på gennemsnitligt 7% inkl. omsorgs- og seniordage mm.
· En gennemsnit løn på trin 22
· Frokost 30 min. dagligt
· Vej tid i intervallet 12%-24% afhængig af by/land samt tidspunkt på døgnet
· Aftalte møder i form af triagemøder ugentligt, gruppemøder ugentligt samt personalemøde månedligt
· Planlægning og dokumentation
· Tid til praktikvejledning, uddannelse projektdeltagelse mm.
· Tillids- og sikkerhedsrepræsentanthverv.
Med dette grundlag bliver taksterne:
 
Dag by
hverdage
Dag land
hverdage
Aften by
alle dage
Aften land
alle dage
Weekend by
Weekend land
Nat,
alle dage
Afregningstakst  pr. time
315,00
369,00
434,06
489,47
384,00
426,66
711,67
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovenstående giver en direkte borgertids-§ på:
 
 
 
 
 
 
 
BTP
55%
47%
53%
47%
60%
54%
33%
Vurdering
Ny takstmodel og nye takster
Administrationen anbefaler, at Seniorudvalget godkender den nye model for afregning mellem visitation og hjemmepleje i forhold til praktisk bistand og personlig pleje, samt at de nye takster for 2018 godkendes for så vidt angår; hverdage by/land, aften by/land samt weekend by/land.
Fast budgetramme
Det anbefales, at Området Nat samt Omø og Agersø fremover budgetlægges ud fra normering samt diverse personalerelaterede omkostninger. Det betyder, at nat ikke afregnes med ovennævnte takst. I stedet tildeles området nat samt Omø og Agersø en fast budgetramme svarende til den nødvendige normering samt personalerelaterede omkostninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
De nye takster kan dækkes inden for det afsatte budget til visitation til hjemmepleje i Myndighedsafdelingen, under forudsætning af, at det gennemsnitlige ugentlige antal visiterede timer fortsætter på samme niveau som i ugerne 37-52 i 2017.
For hjemmeplejen betyder de nye takster en merindtægt i størrelsesordenen 3,6-3,9 mio. kr. i 2018.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at  Seniorudvalget godkender den nye model for afregning mellem visitation og hjemmepleje i forhold til praktisk bistand og personlig pleje
2.    at Områderne Nat, Omø og Agersø budgetlægges med fast budgetramme og dermed ikke afregnes fremover
3.    at Seniorudvalget godkender de 6 nye takster for 2018 for henholdsvis; hverdage by/land, aften by/land samt weekend by/land.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Indstillingerne godkendes.
Udvalget udtrykker ønske om, at takstmodellen indføres, men at modellens konsekvenser evalueres ift. evt. justeringer.

7.     Inspirationstur til andre kommuner (B)

Sagsnr.: 330-2018-6057                 Dok.nr.: 330-2018-97658                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, hvor udvalget ønsker at tage på inspirationstur.
Baggrund
På udvalgsmøde den 6. februar 2018 blev udvalget forelagt forskellige muligheder for en inspirationstur til andre kommuner. I den forbindelse ønskede udvalget et nærmere oplæg, hvor der er eksempler på velfungerende organisering og struktur omkring aflastningspladser, sygeplejeklinikker samt særlige boliger til udadreagerende borgere samt fællesbyggeri (fx Huset Nyvang, Randers Kommune).
Udvalget besluttede, at inspirationsturen finder sted den 26.-27. juni 2018 (kalenderen er booket).
Med baggrund i udvalgets ønsker, har administrationen følgende forslag til inspirationstur:
Tema
Indhold
Kommune
Sygeplejeklinikker
Esbjerg kommune har 12 sygeplejeklinikker, hvoraf to er målrettet psykiatrisk sygepleje. Indbyggertal 115.000.
 
Hjørring kommune har 10 sygeplejeklinikker og et indbyggertal på 65.000
 
Esbjerg kommune
 
 
 
Hjørring kommune
Fællesbyggeri
Huset Nyvang – kåret som årets sundhedsbyggeri 2017
Huset Nyvang er i sin grundidé tilpasset borgere med demens og deres særlige behov, men alle plejekrævende kan bo her. Byggeriet tager udgangspunkt i den seneste viden på området, hvor begreber som hjemlighed og genkendelighed er nøgleværdier. Byggeriet består af fire adskilte boenheder og en fælles bygning, som rummer et bytorv, hvor butikker og aktive facader danner genkendelige motiver for en række fælles funktioner. Fællesbygningen er sammenbygget med en stor daginstitution, som rummer, såvel vuggestue og børnehavegrupper, hvilket skaber et spændende potentiale i generationsmøder. De første beboere flytter ind først i december 2017.
Randers kommune
Hør om tankerne om en ny landsby, med inklusion, fællesskab og nærvær som nøgleord, der lige arbejdes på at etablere ved Thisted. Landsbyen har foreningsliv, plejecenter, multihal og erhvervsliv under samme tag. Målet med landsbyen er:
Lave en ramme for liv og fællesskab i et lokalområde
Rum for frivillighed
Skabe liv
"Ældre hjælper ældre"
Skabe værdibaseret arbejdspladser
Tage medansvar for velfærdsydelserne
Se de ressourcer der er til rådighed i det enkelte menneske
Være med til at sikre et attraktivt område.
Thisted
Aflastnings- og rehabiliteringspladser
Rehabiliteringscenter Trekroner, som ligger sammen med Trekroner Plejecenter. Her er 28 rehabiliteringspladser, som er opdelt i hverdagsrehabilitering og neuro-rehabilitering og hvor personalet har specialiseret de forskellige rehabiliteringsformer.
Roskilde Kommune
Boliger til borgere med udadreagerende adfærd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Kildevæld Sogns Plejehjem har man gennem det seneste år lavet en målrettet og struktureret indsats for beboere med demens og adfærdsmæssige og psykiske symptomer, også kaldet BPSD. Plejehjemmet i København afprøver i øjeblikket sammen med Sundhedsstyrelsen en ny plejemodel, og det har blandt andet skabt bedre trivsel for beboerne og større arbejdsglæde.
 
Guderup plejecenter har specialiseret sig i demens. Plejecentret har 28 specialboliger til borgere med svær demens. Fra 2019 vil der være 35 specialboliger.
 
Københavns kommune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sønderborg kommune
Sundhedscentre
Egedal sundhedscenter et moderne center med alt fra træning og sundhedsvejledning til sygepleje og sygeplejeklinik. Mere end 100 sygeplejersker, terapeuter, sundhedsmedarbejdere og sosu-assistenter arbejder hver dag i Egedal Sundhedscenter, for at give borgerne den bedste hjælp til genoptræning, sundhedsvejledning, sygepleje og meget mere.
Kolding sundhedscenter er hele kommunes sundhedscenter, hvor borgerne kan henvende sig ved behov for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse, sundhedspleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og tandregulering. Formålet med sundhedscenteret er at give borgerne en indgang til det kommunale sundhedsvæsen, sammenhængende sundhedsydelser og være ramme for nemme, kendte og tilgængelige sundhedstilbud.
 
Egedal kommune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolding kommune
 
 
 
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger
Handlemuligheder
Udvalget drøfter og beslutter med udgangspunkt i administrationens forslag temaer og destinationer for udvalgets inspirationstur.
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Centerchef for Sundheds- og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget beslutter temaer og destinationer for udvalgets inspirationstur.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget ønsker at prioritere fokus på syge- og hjemmepleje og udskyder derfor studietur.
Udvalget ønsker at komme i "praktik" i syge- og hjemmepleje 26.-27. juni, administrationen kommer med et oplæg.
Administrationen kommer med forslag til studietur i november.

8.     Værdighedspolitik for Ældreplejen i Slagelse kommune (B)

Sagsnr.: 330-2017-69998               Dok.nr.: 330-2018-103684                                Åbent
Kompetence: Byrådet.
Beslutningstema
Beslutning om proces for udarbejdelse af ny Værdighedspolitik for ældreplejen i Slagelse Kommune.
Baggrund
Byrådet har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.
Den første Værdighedspolitik skulle vedtages og offentliggøres senest den 1. juli 2016. Derefter skal Byrådet inden for det første år i valgperioden vedtage en Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Da der var kommunalvalg i november 2017, skal Byrådet i 2018 vedtage en Værdighedspolitik for kommunens ældrepleje gældende for den nye valgperiode.
I denne sagsfremstilling opsummeres krav til indhold i Værdighedspolitik. Derudover skitseres forslag til proces for tilblivelse af ny Værdighedspolitik.
Retligt grundlag
Finansloven for 2016, 2017 og 2018.
Handlemuligheder
Krav og rammer for Værdighedspolitik
Fra 1. februar 2018 skal værdighedspolitikken således som minimum beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:
1) Livskvalitet
2) Selvbestemmelse
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4) Mad og ernæring
5) En værdig død
6) Pårørende.
Det skal hertil bemærkes, at området ”pårørende” er ny fra 2018. Øvrige områder er identisk med kravene til den første Værdighedspolitik i 2016.
Partierne bag finanslovsaftalen for 2018 er enige om at kommunernes indsatser overfor pårørende til svækkede ældre skal styrkes. Formålet med initiativet i finanslovsaftalen for 2018 er, at understøtte kommunernes forpligtigelse til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette er baggrunden for, at der er indført en forpligtelse for Byrådet til, i Værdighedspolitikken for ældreplejen, at beskrive, hvorledes kommunen understøtter de pårørende til svækkede ældre. I lighed med de øvrige områder, er det op til det enkelte Byråd at beslutte, hvordan der lokalt skal arbejdes med området ”Pårørende”, herunder, hvilke konkrete indsatser kommunen iværksætter for at implementere den lokalt fastsatte Værdighedspolitik.
Proces for tilblivelse af ny Værdighedspolitik
Der er flere modeller for, hvordan den nye Værdighedspolitik kan blive til. Hermed alternative forslag:
1) At der som start på udarbejdelse af en ny ”Værdighedspolitik for ældre” afholdes en workshop, hvor alle relevante parter, herunder høringsberettigede, pårørende til målgruppen, borgere og fagpersonale, m.fl. indbydes til deltagelse. Formålet vil være at få området og ønsker afdækket så bredt som muligt, i forhold til fremtidigt indhold.
2) At Seniorudvalget tager udgangspunkt i den eksisterende Værdighedspolitik og derudfra drøfter, hvad der ønskes ændret og tilføjet. Dette udkast sendes i høring, med efterfølgende endelig behandling i Seniorudvalget
3) At eksisterende Værdighedspolitik sendes i høring med det formål at få tilbagemeldinger på, hvad de respektive høringsberettigede ønsker ændret/tilføjet.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Seniorudvalget drøfter fordele og ulemper – samt eventuelle alternativer - ved de opstillede modeller.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Slagelse Kommune har fået tilsagn om puljetilskud på 15,552 mio. kr. til Værdighedsindsatsen i 2018. Disse er udmøntet jf. beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget i oktober 2017.
Derudover er der i finanslovsaftalen for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. Slagelse Kommunes andel forventes at udgøre i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. Formålet er, at styrke kommunernes indsatser overfor pårørende til svækkede ældre jf. bestemmelser om nyt område i Værdighedspolitikken.  Midlerne kan eksempelvis anvendes til ansættelse af pårørendevejledere, der kan bidrage til, at pårørende får viden og værktøjer til at hjælpe bedst muligt, samt at de pårørende kan passe bedre på sig selv og være med til at sikre, at de pårørende ikke står alene og dermed forbliver raske. Disse midler skal ansøges tilført Seniorudvalgets budgetramme i forbindelse med næste budgetopfølgning.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget beslutter, hvilken proces, der ønskes igangsat.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget ønsker at eksisterende værdighedspolitik sendes i høring jf. model 3, hos Ældreråd, Handicapråd og bruger-pårørenderåd.

9.     Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger  (B)

Sagsnr.: 330-2018-9726                 Dok.nr.: 330-2018-84066                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Seniorudvalget skal tage stilling til, hvordan Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen, plejehjem, plejecentre og friplejeboliger skal anvendes i 2018.
Baggrund
Sundheds- og Ældreministeriet har den 1. februar 2018 udsendt information om Midler afsat i finansloven for 2018, til en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre samt friplejeboliger.
Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet for en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejderens ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere.
Fra 2018 er der med finansloven for 2018 afsat 500 mio. kr. årligt. Slagelse Kommunes andel i 2018 udgør 7,488 mio. kr. Fordelingen er fortaget, af Økonomi- og Indenrigsministeriet, efter udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre.
Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud til kommunerne.
Betingelser for udbetaling af det årlige tilskud i perioden 2018 - 2021 er, at kommunen senest den 1. april 2018 indsender et redegørelsesskema til Sundheds- og Ældreministeriet. I skemaet skal anvendelsen være specificeret på, i hvilket omfang midlerne anvendes på ansættelse af nye medarbejdere eller opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere, inden for hvert af de tilskudsberettigede områder; hjemmeplejen, plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Samtidig skal indsendes en redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.
Efterfølgende skal indsendes regnskab og specifikation for anvendelsen. Senest den 1. november 2018 skal kommunerne indsende redegørelsen for anvendelse af 2019-midlerne.
Retligt grundlag
Finansloven 2018.
Handlemuligheder
Seniorudvalget skal træffe beslutning om anvendelsen af de 7,488 mio. kr. i 2018.
I den forbindelse skal bemærkes, at Ældreområdet i 2018 er tilført tilskudsmidler i form af Værdighedsmidler med 15,552 mio. kr. samt Klippekortsordning til plejecenterbeboere med 5,309 mio. kr. Den af Sundheds- og Seniorudvalget i 2017 besluttede anvendelse af Værdighedsmidler 2018 ses i bilag 1 og beskrivelse af Klippekortsordningen ses i bilag 2.
Da de nye midler til øget bemanding er i tæt sammenhæng med Værdighedsmidler samt Klippekortsordning til beboere på plejecentre, følger her en gennemgang af finansieringen af de 3 tilskudsordninger:
· Midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem; Tilskudsordning med årlig beslutning om anvendelse samt indsendelse af redegørelse og regnskab til ministeriet i årene 2018-2021. Derefter andel af kommunens samlede bloktilskud.
· Værdighedsmidler er fortsat tilskudsordning i 2018 og 2019, med årlig beslutning om anvendelse jf. kommunens Værdighedspolitik (skal besluttes på ny i 2018) samt indsendelse af ansøgning og regnskab til ministeriet. Fra 2020 andel af kommunens samlede bloktilskud.
· Klippekort til plejecenterbeboere tilskudsordning i 2018. Derefter indgår midlerne som en del af kommunernes samlede bloktilskud.
Vurdering
Det anbefales, at ”Midler til bedre bemanding” anvendes til øget bemanding i hjemmeplejen, i form af flere ansatte medarbejdere og til at øge tiden hos de medarbejdere, der ønsker det. Det skal hertil bemærkes, at ”flere varme hænder” vil bidrage til, at der forholdsmæssigt bliver mere tid til den enkelte borger.
Sagen har været sendt til høring i Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar ses i bilag 3. 
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Reglerne for udmøntningen foreskriver, at de bevilgede puljemidler i 2018 skal anvendes i 2018. Dog med evt. mulighed for overførsel at evt. uforbrugte midler til 2019.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1. at Seniorudvalget drøfter sagen, herunder Ældrerådets høringssvar, samt træffer beslutning om, hvad Midler til ekstra bemanding ønskes anvendt til i 2018.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget ønsker, at midlerne i 2018 prioriteres til en rehabiliterende indsats, enten i regi af rehabiliteringspladserne på Blomstergården, de midlertidige pladser på Levehjemmet Bjergbyparken og/eller rehabiliterende hjemmetræning i private hjem.
Administrationen træffer beslutning om indsatsen jf. ovenstående - afhængig af, hvor der vil være størst værdi for borgerne af midlerne.

10.   Røgpartikelfjerner på plejecentre (B)

Sagsnr.: 330-2018-12136               Dok.nr.: 330-2018-103300                                Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Seniorudvalget skal beslutte, hvorvidt Slagelse Kommunes Plejecentre skal afholde udgifter til røgpartikelfjernere i beboernes boliger.
Baggrund
På Seniorudvalgets møde i februar 2018 ønskede udvalget en sag på mødet i marts 2018 omkring røgpartikelfjernere på plejecentre.
Efter rygeloven er det stadig tilladt at ryge enkelte steder. Dette er blandt andet tilfældet i boligerne på plejecentre, hvilke er beboernes eget private hjem. Det medfører, at ansatte kan blive udsat for passiv rygning. I disse tilfælde sikrer arbejdsmiljølovens bestemmelser, at ansatte ikke udsættes for sundhedsskadelig og generende påvirkning som følge af passiv røg.
I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, kan det, som forudsætning for at modtage en ydelse, pålægges borgeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen, samt sørge for god udluftning inden hjælpen gives.
Når ydelsen tildeles skal der være en dialog med borgeren om ikke at ryge i det tidsrum, hvor medarbejderne opholder sig i boligen. Såfremt borgeren ikke overholder denne forudsætning, skal kommunen vurdere, om der kan aftales nye rammer for serviceydelsen.
Arbejdstilsynet har hjemmel til, at stille krav om mekanisk ventilation på faste arbejdssteder, hvor der er ansatte. Der vil ikke være tale om procesventilation, og der er således ikke krav om kontrolanordninger på ventilationsanlægget. Der kan stilles krav om ventilation på faste arbejdssteder.
I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt med en grundig udluftning. Det vil i praksis være umuligt at fjerne lugt og partikler helt. Der stilles som hovedregel ikke krav alene på grund af lugt, men krav om hyppig rengøring kan være aktuelt. Ved medarbejdernes ophold i plejecenterbeboernes boliger, kan det være nødvendigt, at etablere egentlig ventilation, hvis der er tale om, at beboeren foretager omfattende og vedvarende rygning i hjemmet. I disse tilfælde vil det ikke være tilstrækkeligt med udluftning, da der kan være tale om et væsentligt arbejdsmiljøproblem.
Plejecentret skal i disse tilfælde sikre medarbejdernes arbejdsmiljø ved etablering af opstilling af røgpartikelfjerner i beboerens hjem.
I dag kan borgere nogle steder betale for leje af en røgpartikelfjerner af plejecentret, mens der på en del af de øvrige plejecentre stilles røgpartikelfjerner til rådighed.
Retligt grundlag
Lov om røgfri miljøer samt Arbejdsmiljølovgivningen.
Handlemuligheder
Plejecentret skal sikre medarbejdernes arbejdsmiljø. Det betyder, at i særligt røgfyldte plejecenterboliger vil det være nødvendigt, at etablere opstilling af en røgpartikelfjerner i beboerens hjem.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Seniorudvalget beslutter, hvem der skal afholde udgifter til anskaffelse og drift af røgpartikelfjernere på Slagelse Kommunes plejecentre. Målet er, at skabe et ensartet serviceniveau for beboerne, samt sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Udgifter til røgpartikelfjernere samt drift af disse afholdes inden for plejecentrenes eksisterende budget.
Økonomi vedrørende indkøb eller leje af røgpartikelfjernere ses i nedenstående skema, hvoraf også fremgår driftsudgifter.
Der findes 2 størrelser på røgpartikelfjernere; en stor ”LUX” og en lille ”MINI”.
Maskine
Leje pr. md.
Filter pr. md. v/ leje indeholdt årsservice
Købspris
Filterpris
Servicepris
Lux
275 kr.
142 kr.
8.940 kr.+ moms
53 kr. pr. md.
1.050 kr. pr. år
Mini
215 kr.
142 kr.
6.310 kr. + moms
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget beslutter, hvem der skal afholde udgifter til røgpartikelfjernere i beboernes boliger på plejecentrene i Slagelse Kommune.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget beslutter, at plejecentrene afholder evt. udgifter til røgpartikelfjernere.

11.   Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-82968               Dok.nr.: 330-2018-91189                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte om Skælskør Solskinsmotion skal have tildelt §18 midler ved for sent modtaget ansøgning.
Baggrund
I efteråret 2017 har der været ansøgningsrunde til §18 midler. Tidsfristen for ansøgninger var den 15. september 2017. Der er blevet informeret om § 18-midler via annoncer i pressen, på kommunens hjemmeside samt på informationsmøder afholdt i Slagelse og Korsør.
På udvalgsmødet den 6. december 2017 besluttede udvalget fordelingen af midlerne.
Efterfølgende har Center for Sundhed og Ældre i januar 2018 modtaget 2 ansøgninger fra Skælskør Solskinsmotion på henholdsvis kr. 9.000 og kr. 12.000. Ansøgningerne, foreningens formål og formue fremgår af bilag 1.
Af § 18-midlerne for 2018 resterer kr. 35.000, der ikke er blevet udmøntet grundet et forenings ophør.
Administrationen gør opmærksom på, at ikke alle rettidigt modtagne ansøgninger har fået tildelt midler og at nogle ansøgere ikke har modtaget det fuldt ansøgte beløb.
Retligt grundlag
Servicelovens §18
Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at tildele Skælskør Solskinsmotion midlerne eller at afslå ansøgningen.
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1. at Udvalget beslutter om ansøger skal modtage §18-midler.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget beslutter, at give afslag til Skælskør Solskinsmotion. De overskydende midler for 2017 overføres til puljeuddeling i 2018.

12.   Proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale 2019-2023 (O)

Sagsnr.: 330-2018-8126                 Dok.nr.: 330-2018-70441                                  Åbent
Kompetence: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Beslutningstema
Fagudvalgene orienteres om Sundhedsaftalen for Region Sjælland og om processen frem til indgåelse af en ny Sundhedsaftale den 1. juli 2019.
Baggrund
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Seniorudvalget, Handicap og Psykiatriudvalget orienteres om indgåelse af sundhedsaftalen.
Hver valgperiode indgår kommunerne en 4-årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne. Formålet er, at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne. Herudover er der fokus på at understøtte lighed i sundhed og en effektiv udnyttelse af ressourcer i sundhedsvæsnet.
Set fra et kommunalt perspektiv har Sundhedsaftalen stor betydning for den daglige varetagelse af sundhedsopgaver i den enkelte kommune. Det er nemlig i Sundhedsaftalen, at ansvars- og arbejdsdelingen mellem regionens hospitaler, praktiserende læger og kommunerne bliver aftalt og udmøntet. For eksempel indeholder Sundhedsaftalen forløbsbeskrivelser, som er samarbejdsaftaler om ’hvornår’ og ’hvordan’ kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger skal samarbejde, når en ældre medicinsk patient skal indlægges på eller udskrives fra sygehuset. 
På nuværende tidspunkt har der været tre sundhedsaftaler, hvor Sundhedsaftale 2015-2018 er den nugældende, se link: http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/Sundhedsaftalen/Sundhedsaftalen/Documents/Sundhedsaftale%202015-2018.pdf
En fjerde Sundhedsaftale 2019-2023 skal være godkendt den 1. juli 2019.
Processen frem til godkendelse af en ny Sundhedsaftale
Som optakt til vedtagelsen af en ny Sundhedsaftale, har parterne taget de indledende skridt til iværksættelse af en proces, der sigter på en bred involvering af alle interessenter i forhold til sundhedsaftalen – det vil sige både politikere, faglige og administrative ledere, almen praksis og patientforeninger.
Politisk Sundhedskonference den 20. marts 2018
I forhold til det politiske niveau er der på nuværende tidspunkt planlagt en Sundhedskonference, som afholdes den 20. marts 2018. På konferencen vil I blive introduceret til de vigtigste udviklingstrends på sundhedsområdet, og der vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Konferencen er tværsektoriel, og det betyder, at I både vil møde politikere fra de øvrige 16 kommuners fagudvalg i region Sjælland, de regionale politikere, repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og patientforeninger. Der forventes inviteret 7 deltagere fra hver kommune – 5 politikere og 2 embedsmænd. Endvidere forventes ca. 30 deltagere fra Region Sjælland og op til 5 deltagere fra PLO. Spørgsmålet om deltagelsen fra patientforeninger mv. er ikke endeligt afklaret.
Efterfølgende forventes afholdt et arbejdsseminar i maj 2018 for relevante ledere og fagpersoner fra kommuner, sygehuse og praksissektoren. Formålet med arbejdsseminaret er at omsætte en politisk ønsket retning til praksis.
Mødeplan i KKR Sjælland
Parallelt med den tværsektorielle proces, overvejer det nye Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland), hvordan den bedst mulige politiske proces kan tilrettelægges i forhold til at sikre lokale drøftelser af sundhedsaftalen samt af kommunernes opgaver og ansvar i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Den lokale involvering kan fx ske gennem temadrøftelser i KKR med deltagelse af fagudvalgsrepræsentanter mellem forårets KKR møder. Eventuelt forberedt gennem forudgående lokale drøftelser af Sundhedsaftalens betydning for kommunens sundhedsopgaver, udfordringer i den tværsektorielle opgaveløsning og mulige fokusområder for den kommende sundhedsaftale.
KKR Sjælland har afholdt et konstituerende møde den 22. januar 2018, hvor formand og næstformand er blevet valgt, og hvor KKR har udpeget repræsentanter til en række regionale udvalg og fora m.v.
Herudover har KKR Sjælland lagt en foreløbig mødeplan for 2018 med møder den 19. marts, 22. juni, 12. september og 14. november 2018.
Kommunerne gik i 2017 sammen om at formulere et politikerpapir, som skal bidrage til en rammesætning for de politiske drøftelser i kommunerne. Politikerpapiret vil blive fremlagt på mødet i KKR-Sjælland den 19. marts 2018. Til inspiration er der til sagsfremstillingen vedlagt en præsentation af de tre fælles fokusområder, som kommunerne har udpeget som de vigtigste i processen op til indgåelse af en ny Sundhedsaftale.
Arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland vil løbende blive drøftet i KKR Sjællands proces frem mod de enkelte kommunalbestyrelsers endelige behandling af sundhedsaftalen.
Processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftale 2019-2023
Processen op til indgåelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i tre faser:
· Fase 1. Første halvår 2018: Introduktion, forberedelse og input til en ny sundhedsaftale
· Fase 2. Andet halvår 2018: Færdiggørelse af en ny sundhedsaftale
· Fase 3. Første halvår 2019: Høring og godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
Den tværsektorielle og politiske proces i samarbejdsorganisationen er beskrevet i vedlagte bilag, ” Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023.” Sundhedsaftalen skal endelig fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 30. juni 2019.
Udvalgsformændene for hhv. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget deltager på det tværsektorielle møde d. 20. marts, hvor der vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland.  
Retligt grundlag
Intet at bemærke.
Handlemuligheder
Intet at bemærke.
Vurdering
Intet at bemærke.
Konsekvenser for andre udvalg
Indgåelse af en ny sundhedsaftale er relevant for stort set samtlige fagudvalg idet aftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Fagudvalgene tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2018:
Fraværende:  Anne Bjergvang (A), Ebbe Jens Ahlgren (V)
Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende:  Cecilie Geiker (V), Jørgen Andersen (A)
Udvalget tog oreinteringen til efterretning.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget tager orienteringen til efterretning.

13.   Kompetenceplan 2018 (D)

Sagsnr.: 330-2017-62614               Dok.nr.: 330-2018-9512                                    Åbent
Kompetence: Fagudvalgene
Beslutningstema
Fagudvalgene skal drøfte kompetenceplanen, hvor kommunens opgaver er uddelegeret.
Baggrund
Da der er kommet ny styrelsesvedtægt skal kompetenceplanen opdateres, således at den svarer til den nye udvalgsstruktur. Administrationen har derfor gennemgået kompetenceplanen fra tidligere byrådsperiode, således at opgaverne bliver flyttet ud på de nye udvalg. Denne flytning skal godkendes af Byrådet.
Principperne bag kompetenceplanen er vedhæftet som bilag. Bilaget beskriver blandt andet forholdet mellem Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og kompetenceplanen.
Ajourføringen
Økonomiudvalget og Byrådet besluttede på møder henholdsvis den 11. og 18. september 2016, at der, i forbindelse med opdatering af kompetenceplanen, skulle ske en ajourføring med afsæt i en administrativ ajourføring af de gældende kompetenceforhold, herunder forslag til kompetenceændringer. Dette gøres blandt andet fordi der hele tiden sker ændringer, glidninger af opgaver og ændrede ønsker til opgavefordelingen.
Der er taget udgangspunkt i den senest godkendte kompetenceplan fra 2016, og den er så løbende blevet administrativt ajourført med de konkrete politiske beslutninger om kompetenceændringer, der er truffet siden. Det handler kun om et par stykker. Disse er ikke markeret i den vedhæftede kompetenceplan.
Administrationens forslag til ændringer er vedhæftet som bilag.
Alle ændringer, der er foreslået af administrationen, er i den vedhæftede kompetenceplan markeret med rødt. Det er den foreslåede tekst, der er indsat i dokumentet.
Følgende principper er dog grundlæggende for kompetenceplanen:
Tværgående politikker er Byrådets kompetence. Det samme gælder overordnede serviceniveauer omfattende alle kommunens borgere. Politikker og serviceniveauer på de enkelte fagområder er udvalgenes kompetence. Det samme gælder udmøntningen af de tværgående politikker i strategier inden for de enkelte fagområder. Opdatering af serviceniveauerne med baggrund f.eks. i ændret lovgivning, hvor der ikke ændres væsentligt på serviceniveauet, er administrationens kompetence, eventuelt med efterfølgende orientering af det relevante fagudvalg.
Indgreb (eller håndhævelse af en fastsat pligt f.eks. tilslutningspligt) er administrationens kompetence med efterfølgende orientering af udvalget i de generelle typer af sager, hvor udvalget måtte ønske det (fordi der er tale om enkeltsagsbehandling med baggrund i en allerede fastlagt ramme).
Støtte fra midler under udvalgets område er udvalgets kompetence (meddelelsen af støtten beror på et skøn), denne kompetence kan eventuelt udøves gennem fastsættelse af retningslinjer, som administrationen forvalter i forhold til enkeltansøgninger.
Fagudvalgenes drøftelser i nærværende sag, vil blive indskrevet i en ny sag, som igen forelægges fagudvalgene i april, inden beslutning i Byrådet.
Retligt grundlag
Beslutning om kompetenceændringer er Byrådets kompetence.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det anbefales, at de foreslåede ændringer drøftes.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,
1.    at Fagudvalgene skal drøfte kompetenceplanen
Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 5. marts 2018:
Fraværende:  Villum Christensen (I)
Godkendt. Evt. afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktionen vurderes ikke at kunne overholdes, skal orienteringen til udvalget ske før der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.
Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. marts 2018:
Fraværende:  Anne Bjergvang (A), Ole Drost (V)
Drøftet.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget forventer, at formuleringerne på side 3 "Ændringer i serviceniveau eller indledning af afskedigelsesprocedurer ved store regnskabs- og budgetmæssige afvigelser" og "Afskedigelser og/eller ændringer i serviceniveau, som sker pga. økonomiske handlingsplaner" betyder at udvalget i sådanne sager orienteres inden administrationen træffer beslutning herom.
Udvalget ønsker endvidere at blive inddraget, når der drøftes afskedigelsessager i regi af Sektor MED.
Helle Blak (F) henholder sig den beslutning der blev truffet på byrådsmødet 28. august 2017.
Beslutning i Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget den 5. marts 2018:
Fraværende:  Anne Bjergvang (A)
Drøftet.
Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2018:
Fraværende: 
Drøftet med følgende bemærkninger:
Udvalget ønsker, at der sker ændring i forslaget til |Kompetenceplan| af 26. marts 2018.
Side 8: vedrørende "ændringer i serviceniveau.." og "afskedigelser og /eller ændringer.." rettes i forhold til |Evt. Afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktonen vurderes ikke at kunne overholdes, så skal orienteringen til udvalget ske før, der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.
Side 5: Udvalget ønsker til udvalgsmødet i april at få forelagt en beskrivelse af konsekvenser ved at ændre kompetencen i forhold til "Rammer for tilsyn, § 5" og "Evaluere pædagogiske læreplaner § 10, stk. 2".
Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2018:
Fraværende:  Anne Bjergvang (A), Ebbe Jens Ahlgren (V)
Udvalget ønsker følgende tilføjet mht. kompetenceplaner:
Evt. afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktionen vurderes ikke at kunne overholdes, skal orienteringen til udvalget ske, før der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2018:
Fraværende:  Ebbe Jens Ahlgren (V), Helle Jacobsen (V)
Der indarbejdes ændring vedrørende punkt 7 og 8 under øvrige forhold, således at udvalget orienteres, inden beslutninger træffes.
Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende:  Cecilie Geiker (V), Jørgen Andersen (A)
Udvalget drøftede Kompetenceplanen 2018;
Med følgende bemærkninger:
Øvrige forhold i Kompetenceplanen s. 13. punkt 7 og 8. Formulering ændres, så udvalget orienteres inden effektuering af beslutninger. Samme ændring som øvrige fagudvalg.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget ønsker følgende tilføjet mht. kompetenceplaner:
Evt. afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktionen vurderes ikke at kunne overholdes, skal orienteringen til udvalget ske, før der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.

14.   Orienteringspunkter (O)

Sagsnr.: 330-2018-6176                 Dok.nr.: 330-2018-76169                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
1. Orientering fra udvalgets formand
2. Orientering fra udvalgets medlemmer
3. Orientering fra Center for Sundhed og Ældre
     Herunder orientering om konkrete henvendelser.
Der foreligger følgende punkter til orientering fra Center for Sundhed og Ældre, jfr. bilag 1:
3. a):
Pressemeddelelser/Nyheder
3. b):
Klageopgørelse for 2017 – Ankestyrelsen
3. c):
Status på Ombygning Skælskør Plejecenter
3. d):
Medicinadministration
3. e):
Sags- og mødeoversigt for Seniorudvalget pr. 7. marts 2018 jf. bilag 2.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende:  Anders Nielsen (A)
Ad 1:
Formanden spørger ind til status for sagsbehandlingstid på hjælpemiddelområdet.
Dette område er ikke udtaget til strejke og KL har i dag offentliggjort, at ældreplejen ikke er udtaget til lockout.
Ad 2:
Udvalget ønsker en redegørelse for sagen rejst i Byrådets spørgetid.
Ad 3:
Administrationen oplyser at udvide antallet af midlertidige pladser på Bjergbyparken med 3 yderligere. Der forventes indflytning 1. maj.
På næste møde følges op på henvendelse fra Formand for Koordinationsudvalget/Ældrepolitisk udvalg, Ældre Sagen i Slagelse kommune Mogens Johansen i forhold til Skælskør Plejecenter.
Direktør Lone Wenzell orienterede om den ledelsesmæssige situation i Center for Sundhed og Ældre.
Temamøde den 14. juni aflyses.
I stedet lægges der 1 time ind til temamøde den 7. juni efter møde med Ældrerådet.
Dette temamøde skal handle om demens.
Temømøde dem 20. april skal være i tidsrummet kl. 13:00 - 19:00.
Informationsfolder om Seksuel orientering & kønsidentitet på ældreområdet blev udleveret til udvalget.
Følgebrevet fra Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT Danmark) og informationsfolderen er den 15. februar 2018 udsendt til udvalget.
Alzheimerforeningen har den 15. januar 2018 udsendt brev dateret 3. januar direkte til alle byrådsmedlemmer. Udsendes på ny fra administrationen til udvalget.
Orienteringerne taget til efterretning.

15. Lukket: Omsorgssystem Center for Sundhed og Ældre (B)

Denne sag er desværre lukket for offentligheden.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.