Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

7.     Program for budgetdialogmøde med borgere og interessenter (B)

Sagsnr.: 330-2021-12080               Dok.nr.: 330-2021-52221                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte program herunder indhold og tidspunkt for budgetdialogmøde med borgere og interessenter 2021.
Sagens indhold
Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede ved deres møde den 11. januar 2021 under punkt 11, at der i år skal afholdes ét fælles møde, hvor både borgere og interessenter inviteres til fælles dialog. Mødet skal afholdes, så Social- og Beskæftigelsesudvalget kan behandle outputtet derfra ved deres møde den 3. maj 2021. Mødet planlægges, at skulle afholdes online.
Det foreslås, at mødet afholdes via WebEx torsdag den 15. april 2021 kl. 15.30-17.00 med følgende program:
Opstart af møde og kort gennemgang af program v. ordstyrer
Velkomst v. formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
Præsentation forud for gruppedrøftelser v. Arbejdsmarkedschefen
Oplæg til gruppedrøftelser v. ordstyrer
Gruppedrøftelser
Opsamling i plenum v. ordstyrer
Ved gruppedrøftelserne er det medlemmer fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, der fungerer som ordstyrere. Derudover deltager der en leder fra Jobcenteret som vidensperson og en medarbejder, der skriftligt samler op på dialogen.
Retligt grundlag
Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte program samt indhold og tidspunkt for budgetdialogmødet med borgere og interessenter
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at følge forslag til programmet. Programmet bygger på samme model som ved budgetdialogprocesmødet 2020, der gav et positivt output i forhold til videre drøftelser i udvalget.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter program for budgetdialogmødet med borgere og interessenter.
2.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, hvilke emner, der skal være fokus på ved mødet.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, at aflyse budgetdialogmødet 2021 grundet omstændighederne vedr. COVID-19 og for at have bedre muligheder for at afholde et fysisk møde i 2022.
Ved næste udvalgsmøde fremsætter administrationen forslag til, hvordan der kan skabes dialog mellem udvalget og borgere og interessenter.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.