Dagsordener og referater

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Referat 1. marts 2021

12:30 Webex
Punkter på dagsordenen:
 1. Godkendelse af dagsorden (B)
 2. Gensidig orientering (O)
 3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
 4. Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - SBU (B)
 5. Budget 2022-2025 (B)
 6. Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)
 7. Program for budgetdialogmøde med borgere og interessenter (B)
 8. Ændring af mødedato for Social- og Beskæftigelsesudvalget, april 2021 (B)
 9. Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)
 10. Status vedr. afdelingen for Job & Uddannelse (O)
 11. Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)
 12. Integrationsområdet (O)
 13. Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)
 14. Årsrapport 2019 og 2020 - Veteranstrategi - Slagelse Kommune (O)
 15. headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)
 16. Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)
 17. Punkter til kommende møder (O)
 18. Godkendelse af referat (B)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-90442               Dok.nr.: 330-2021-52015                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende dagsordenen.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender dagsordenen.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Godkendt.

2.     Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2017-90444               Dok.nr.: 330-2021-52094                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.
Sagens indhold
1.    Orientering fra udvalgsformand (føres til referat på mødet)
2.    Orientering fra udvalgsmedlemmer (føres til referat på mødet)
3.    Orientering fra administrationen
Den 9. februar 2021 blev der mellem Regeringen, V, B, F, Ø, C og Å indgået en ny aftale om forbedringer af hjælpepakker
På Beskæftigelsesministeriets område omfatter aftalen bl.a. forlængelse af den midlertidige ret til sygedagpenge med yderligere to måneder, således at ingen syge-dagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.
Lovforslaget blev fremsat den 10. februar og forventes færdigbehandlet medio marts.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget modtog orienteringen.
Christopher Trung (V) anmoder om svar vedr. spørgsmål til 225-timersreglen og kontanthjælpsmodtageres muligheder for arbejde.
Administrationen oplyser, at 225-timersreglen er suspenderet (foreløbigt frem til den 5. april 2021) og ikke gældende, hvorfor den regel ikke kan være grundlaget for en aktuel afgørelse.

3.     Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

Sagsnr.: 330-2018-38133               Dok.nr.: 330-2021-53271                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Sagens indhold
Social- og Beskæftigelsesudvalget følger på hvert møde op på de politiske mål, der er politisk udpeget som de vigtigste i Beskæftigelsesplanen samt øvrige ønskede nøgletal.
Nedenstående skema samler op på kommunens rangering i forhold til landsplan og sammenlignelige kommuner på de 7 politiske mål. Skemaet viser, hvor stor en afvigelse i procentpoint, som kommunen har i forhold til den landsdækkende effekt, som har betydning for kommunens økonomi.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan drøfte orienteringen om nøgletal.
Vurdering
Skemaet viser, at der kan være behov for at fokusere på mål 3, fordi effekten med en placering 3 er dårligere end både på landsplan og i sammenlignelige kommuner.
Beskæftigelsen for borgere, som er bosat i kommunen, er faldet mere end på landsplan. De øvrige nøgletal indikerer dog, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng til borgere med tilknytning til Jobcentret.
Når administrationen belyser beskæftigelsestallene på alder, så fremgår det, at det primært er for målgruppen af unge under 15 år og op til 24 år, at der er tabt flere lønnede timer. Det vil sige, at det større fald i lønnede timer især er sket blandt ungarbejdere og studerende, samt unge der er blevet afskediget og i stedet er påbegyndt en uddannelse.
Andelen af unge er overrepræsenteret inden for de mest udsatte serviceerhverv ved corona-nedlukningerne. Det vil sige: Handel, hoteller, restaurationer, rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, kultur og fritid samt andre serviceydelser mv., som omfatter frisører og motionscentre. Slagelse Kommune er samtidig overrepræsenteret med andelen af arbejdspladser inden for de mest udsatte serviceerhverv, viser opgørelse fra Regeringens Økonomiske Redegørelse, december 2020.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter nøgletallene for beskæftigelsesområdet.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Drøftet.

4.     Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - SBU (B)

Sagsnr.: 330-2021-11910               Dok.nr.: 330-2021-50990                                            Åbent
Kompetence: Byrådet.
Beslutningstema
Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2020. Derudover skal udvalget indstille overførsel af mindre-/merforbrug på drift til 2021. 
Sagens indhold
Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2020 for drift. Resultat på drift fremgår af pkt. A. opdelt på udgiftstyper. Resultat pr. enhed/virksomhed på drift fremgår af bilag 1.
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 tager udgangspunkt i nedenstående opdeling på ”Budgetrammer”:
·         For Budgetramme 1 (serviceudgifter og særligt dyre enkeltsager) overføres mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 5% (eller 1. mio.kr.)  udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år. (Godkendt af ØU 7. december 2020)

·         For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindreforbrug ikke mellem regnskabsårene.

·         For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og Centre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte anlægsbudgetter overføres fuldt ud.

·         For det brugerfinansierede område og ældreboliger overføres over-/underskud via status og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger
Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.
Økonomiudvalget behandler på møde d. 15. marts 2021 de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på indstilling i samlet sag til Byrådet den 22. marts 2021.
Det skal bemærkes, at der pågår en dialog om behovet for overførsler af uforbrugte midler fra 2020 til 2021, primært på de centrale områder.
A.   Regnskabsresultat, drift
Regnskabsresultatet for 2020 viser for drift et samlet forbrug på 1.421,4 mio. kr.
Ved Budgetopfølgning 4 for 2020, som blev godkendt i november 2020, var det forventede regnskab anslået til 1.459,3 mio. kr.
Resultatet fordeler sig således:
Regnskabsresultat, drift

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.
Korrigeret budget
2020
Regnskab 2020
Afvigelse
(- = mer-
forbrug)
2.1 Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats
 
 
 
Serviceudgifter
5,3
4.0
1,2
Overførselsudgifter
1.243,9
1.225,5
18,4
Forsikrede ledige
208,3
191,9
16,4
Total
1.457,5
1.421,4
36,0
Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2020. Skyldes bl.a.
·         Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. krisecentre.
·         Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge.
·         Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. familiekonsulenter på integrationsområdet.
·         Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner.
Nedenfor nævnes de væsentligste afvigelse i forhold til korr. budget, der har bidraget til det samlede mindreforbrug på 18,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter i 2020.
·         Merforbrug på 12,3 mio. kr. til sygedagpenge.
·         Mindreforbrug på 5,9 mio. kr. til kontant- og uddannelseshjælp.
·         Mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til førtidspension tilkendt efter 1/7 2014.
·         Mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til seniorpension.
·         Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
·         Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til social formål.
·         Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til løntilskud.
·         Mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.
·         Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til seniorjob.
·         Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til boligsikring.
·         Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mv.
·         Merforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. Slagelse sprogcenter.
Udgifterne til forsikrede ledige har samlet set et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. i 2020. Det skyldes:
·         Merforbrug på 0,8 mio. kr. til beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige.
·         Mindreforbrug på 17,2 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige.
B.    Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift (bilag 1)
Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.
Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.
Overført
fra 2019    til 2020
Overføres
fra 2020
til 2021
Tilføres
kassen
2.1 Forsørgelse, beskæftigelses og boligsocial indsats
0,8 
-0,5 
0,0 
Bilag 1 viser for hver virksomhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”.
Der er for hele Social- og Beskæftigelsesudvalgets politikområde et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. til overførsel fra 2020 til 2021. Dette udgøres af mindreforbrug på serviceudgifter ved Jobcentret, merforbrug på kvindekrisecentre og boligplacering af udlændinge samt Slagelse Sprogcenter. Den følgende tekst angiver en bemærkning for hvert af disse områder.
Rådgivning og Udbetaling overfører et samlet merforbrug på 447.000 kr., der relaterer sig til merforbrug på kvindekrisecentre og midlertidig boligplacering af flygtninge.
Slagelse Sprogcenter overfører et samlet merforbrug på 1.780.000 kr. iht. ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”. Merforbruget skyldes primært manglende indtægter grundet Covid-19.
Jobcenteret overfører et mindreforbrug på 1.683.000 kr., som skyldes, dels et mindreforbrug på 2.583.000 kr. til løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner, og et merforbrug på 926.000 kr. til familiekonsulenter på integrationsområdet.
C.    Overførsel anlæg (bilag 2)
Der har ikke været afsat budget eller afholdt udgifter til anlæg i 2020.
Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn” for Slagelse Kommune afsnit 1.3, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug.
Handlemuligheder
Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug for drift og anlæg eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.
Vurdering
Administrationen anbefaler at kommunens styringsregler følges, og der overføres uforbrugte budgetrammer fra 2020 til 2021 som angivet i bilag 1 (drift).
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Indstilling fra administrationen indebærer, at der vedr. drift skal overføres merforbrug på netto 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2021.
Overførslerne finansieres over kassen.
I hele 1.000 kr.
Politikområde
2021
2022
2023
2024
Bevillingsønske
 
 
 
 
 
Drift
2.1
-544
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Kassen
1.4
544
 
 
 
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2020 tages til orientering
2.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der på drift på de respektive politikområder og enheder jf. bilag 1 overføres et samlet merforbrug på i alt 0,5 mio. kr.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget tager det foreløbige regnskabsresultat for 2020 til orientering og bemærker, at det er et tilfredsstillende resultat.
Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der på drift på de respektive politikområder og enheder jf. bilag 1 overføres et samlet merforbrug på i alt 0,5 mio. kr.

5.     Budget 2022-2025 (B)

Sagsnr.: 330-2021-16397               Dok.nr.: 330-2021-73419                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Social og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte behovet for yderligere beregninger og/eller uddybninger i forlængelse af listen med ”Kan/Skal opgaver” med henblik på eventuelle omprioriteringer.
Sagens indhold
Social og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte mulige omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme. Til dette formål er udarbejdet liste med ”Kan/Skal opgaver”. Listen ses i bilag 1.
Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme dækker primært over lovbestemte områder. Der er her tale om forsørgelsesudgifter til ledige, for at påvirke udgiften til de lovbestemte områder kan der ændres i indsatsen for de ledige.
Udgifter til indsatsen benævnes i Bilag 1 som ”Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats”. Store dele af udgiften hertil er bundet i udgifter der skal sikre overholdelse af minimunskravet til samtaler og virksomhedsrettede tilbud.
Under ”Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats” er også beskrevet indsatser, hvor der ses mulighed for politisk omprioritering.
Retligt grundlag
Styrelseslovens § 37-40 om kommuners budgetlægning, samt den vedtagne politiske budgetproces for budget 2022-2025.
Handlemuligheder
Med udgangspunkt i listen med ”Kan/Skal opgaver” kan udvalget drøfte omprioriteringer inden for egen budgetramme. Såfremt der er behov yderligere uddybninger og/eller beregninger på dele af budgettet kan dette besluttes udarbejdet til kommende møder.
Vurdering
Administrationen vurderer, at der er mindre mulighed for omprioriteringer indenfor udvalget ramme, da udvalgets budgetramme primært består af lovpligtige ydelser.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, om der ønskes yderligere materiale i forhold til omprioriteringsmuligheder
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker ikke yderligere materiale i forhold til omprioriteringsmulighederne.
Det bemærkes, at oplysningerne er vedr. budget 2021-2024.

6.     Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)

Sagsnr.: 330-2021-11455               Dok.nr.: 330-2021-49723                                            Åbent
Kompetence: Byrådet.
Beslutningstema
Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om der gives en anlægsbevilling på 1.985.000 kr. til en ombygning af Slagelse Jobcenters lokaler på Østre Skole, således at gældende lovgivning kan efterkommes.
Sagens indhold
I juli 2020, rettede Datatilsynet på baggrund af en konkret borgersag fra december 2019 kritik af den praksis, hvormed Slagelse Jobcenter på sin lokalitet på Østre Skole afholdte borgersamtaler. Efterfølgende er Østre Skole forsøgt indrettet, således at samtaler med borgere, uanset om disse afvikles fysisk eller digitalt opfylder gældende lovgivning. Kravet om, at alle samtaler skal afvikles i et aflukket rum, uden tilstedeværelse af personer, der ikke er relevante for sagen, har affødt et behov for enkeltmandskontorer. Kommunale Ejendomme har i den forbindelse afsøgt mulighederne for at afdelingerne hjemmehørende på Østre Skole kunne placeres andre steder i kommunen. Konklusionen er, at en flytning til andre lokaler ikke er mulig eller vil bibringe en løsning, der tilfredsstiller gældende lovgivning og retningslinjer.
Konkret ønskes Jobcentrets Virksomhedsservice flyttet op på 2. sal. Dette kræver at der åbnes op ud til taget i bygningens ene side, for at kunne levere de nødvendige m2. Den borgerrettede aktivitet fordeles i bygningens stueetage og på 1. sal, hvor de eksisterende 2 og 3 mandskontorer opdeles med nye skillevægge til enkeltmandskontorer (se bilag 1-3). Dermed sikres dels overholdelse af gældende GDPR regler og retningslinjer, og dels sikres det, at Jobcenteret kan afvikle de i beskæftigelseslovgivningen påkrævede samtaler.
COVID-19 udbruddet og den efterfølgende hjemsendelse af Jobcenterets medarbejdere i marts 2020, har betydet, at de fysiske rammer på Østre Skole ikke har udgjort en presserende udfordring for borgernes retssikkerhed. Samtidig har hjemsendelse givet mulighed for at overveje forskellige typer af indretning i eksisterende rammer og afledte ønsker til ombygning. Med udsigt til en mulig tilbagevenden til den fysiske arbejdsplads i løbet af 2021 bør en ombygning finde sted mens lokaliteten er lukket ned for fysisk tilstedeværelse, for at påvirke driften mindst muligt.
Sagen underbygges af notat udarbejdet af Slagelse Kommunes Informationssikkerhedskoordinator, der på baggrund af den konkrete borgersag påpeger de samme mangler, som Datatilsynet udtaler kritik på baggrund af (se bilag 4).
Retligt grundlag
Databeskyttelsesforordningen artikel 4 stk. 1,2,7,8
Databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1,2
Databeskyttelsesforordningen artikel 32 stk. 1-4
Databeskyttelsesforordningen artikel 33 stk. 1-5
Forvaltningsloven §32
Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have givet en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projekt-forudsætninger, samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.
Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan:
A.    Beslutte at videresende den ansøgte anlægsbevilling på det foreliggende grundlag til Økonomiudvalget og Byrådet
B.    Udbede sig yderligere beskrivelse af, hvordan anlægsrammen ønskes anvendt
Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om der gives en anlægsbevilling på 1.985.000 kr. til en ombygning af Jobcenter Slagelses lokaler på Østre Skole.
Vurdering
Administrationen vurderer at den ansøgte anlægsbevilling til ombygning af lokalerne på Østre Skole, bør vedtages, da det d.d. ikke er muligt i nuværende situation ved en tilbagevenden efter COVID-19, at efterkomme Databeskyttelsesforordningen eller krav om antal borgersamtaler under lovlige og forsvarlige forhold.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr.
Politikområde
2021
2022
2023
2024
Bevillingsønske
 
 
 
 
 
Drift
 
 
 
 
 
Anlæg
 
1985
 
 
 
Afledt drift
 
0
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Afsat rådighedsbeløb
 
 
 
 
 
Kassen
 
 
 
 
 
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller, at Byrådet på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutter,
1.    at Anlægsbevillingen godkendes og finansieres af det afsatte anlægsbudget.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Det foreslåede anlægsbudget og -bevilling under politikområde 06.03, til ombygning af jobcenterets lokaler på Østre skole, godkendes. Anlægsbudgettet finansieres af kassen.
Søren Lund Hansen (O) spørger til fordelingen af medarbejderantal i Jobhuset.
Administrationen oplyser herom pr. mail i forlængelse af udvalgsmødet.

7.     Program for budgetdialogmøde med borgere og interessenter (B)

Sagsnr.: 330-2021-12080               Dok.nr.: 330-2021-52221                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte program herunder indhold og tidspunkt for budgetdialogmøde med borgere og interessenter 2021.
Sagens indhold
Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede ved deres møde den 11. januar 2021 under punkt 11, at der i år skal afholdes ét fælles møde, hvor både borgere og interessenter inviteres til fælles dialog. Mødet skal afholdes, så Social- og Beskæftigelsesudvalget kan behandle outputtet derfra ved deres møde den 3. maj 2021. Mødet planlægges, at skulle afholdes online.
Det foreslås, at mødet afholdes via WebEx torsdag den 15. april 2021 kl. 15.30-17.00 med følgende program:
Opstart af møde og kort gennemgang af program v. ordstyrer
Velkomst v. formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
Præsentation forud for gruppedrøftelser v. Arbejdsmarkedschefen
Oplæg til gruppedrøftelser v. ordstyrer
Gruppedrøftelser
Opsamling i plenum v. ordstyrer
Ved gruppedrøftelserne er det medlemmer fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, der fungerer som ordstyrere. Derudover deltager der en leder fra Jobcenteret som vidensperson og en medarbejder, der skriftligt samler op på dialogen.
Retligt grundlag
Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte program samt indhold og tidspunkt for budgetdialogmødet med borgere og interessenter
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at følge forslag til programmet. Programmet bygger på samme model som ved budgetdialogprocesmødet 2020, der gav et positivt output i forhold til videre drøftelser i udvalget.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter program for budgetdialogmødet med borgere og interessenter.
2.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, hvilke emner, der skal være fokus på ved mødet.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, at aflyse budgetdialogmødet 2021 grundet omstændighederne vedr. COVID-19 og for at have bedre muligheder for at afholde et fysisk møde i 2022.
Ved næste udvalgsmøde fremsætter administrationen forslag til, hvordan der kan skabes dialog mellem udvalget og borgere og interessenter.

8.     Ændring af mødedato for Social- og Beskæftigelsesudvalget, april 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2021-15737               Dok.nr.: 330-2021-68564                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte ændring af dato for afholdelse af udvalgets møde i april 2021.
Sagens indhold
Næste møde i Lokalt Arbejdsmarkedsråd er rykket fra den 1. marts 2021 til den 12. april 2021 grundet Byrådsmøde. Derfor foreslås det, at Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde i april rykkes fra tirsdag den 6. april til mandag den 12. april 2021, således begge møder afholdes denne dag:
Social- og Beskæftigelsesudvalget kl. 12:30 – 15:00
Lokalt Arbejdsmarkedsråd kl. 16:00 - 18:00
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte ændring af dato for afholdelse af udvalgets møde i april 2021.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslaget til ændring af mødedato.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter ændring af mødedato i april 2021, således at udvalgets møde afholdes mandag den 12. april 2021.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at rykke mødet, så det afholdes mandag, den 12. april 2021.

9.     Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)

Sagsnr.: 330-2021-15784               Dok.nr.: 330-2021-68866                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Ungeudvalget
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget kan drøfte og komme med input til det videre arbejde med en kommende Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 for Slagelse Kommunes socialt udsatte boligområder Ringparken, Motalavej og Sydbyen.
Sagens indhold
Kompetencecenteret ”En fælles indsats” har i samråd med den kommunale administration og Landsbyggefonden arbejdet med indsatser og beskrivelser for en kommende Boligsocial Helhedsplan for årene 2021 til 2025.
De enkelte indsatsområder og beskrivelser er som følger:
·         Delaftale Uddannelse & Livschancer
·         Delaftale Kriminalitetsforebyggelse
·         Delaftale Sammenhængskraft & medborgerskab
·         Delaftale Beskæftigelse
De enkelte delaftaler er vedlagt sagen som bilag (Bilag 1-4). Endvidere vedlægges udkast til strategisk samarbejdsaftale (Bilag 5). Der er tale om udkast, som jf. tids- og procesplanen (bilag 6) skal behandles og besluttes af nedenstående parter:
·         De involverede boligorganisationer
·         De berørte afdelingsbestyrelser i boligområderne
·         LBF
·         Byrådet i Slagelse Kommune
Arbejdet med delaftalerne på de enkelte indsatsområder har taget sit udgangspunkt i Landsbyggefondens principper og retningslinjer for boligsociale helhedsplaner, og Slagelse Kommune har i det foreliggende udkast budt ind med en medfinansiering, der modsvarer Landsbyggefondens principper.
I det foreløbige budget er der samlet i årene 2021-2025 afsat 33,136 mio. kr. Landsbyggefonden bidrager med 22,5 mio. kr. Boligforeningerne bidrager med 3,917 mio. kr. og Slagelse Kommune medfinansierer med 6,719 mio. kr.
Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejderressourcer og findes via en prioritering af eksisterende ressourcer i henholdsvis Center for Arbejdsmarked og Integration, Center for Børn og Unge samt Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og afspejler sig konkret i de aktiviteter som kommunen byder ind med i delaftalerne.
Den kommunale medfinansiering fordeler sig på følgende måde:
FUNKTION
Årlig udgift
Get2Sport koordinator
243100
Kontorhold
30000
Koordination, analyse og sekretariat
149760
Jobkonsulenter/sagsbehandlere CAI
529100
UU-vejledning
128700
Tværgående beskæftigelseskonsulent
529100
Aktivitetsmidler CAI
70000
Total pr år
1679760
Samlet 4 år
6719040
Retligt grundlag
Almenboligloven, LBK nr. 884 af 10. august 2011 kan anvendes som generelt grundlag ved fælles løsning af by- og boligsociale problemer.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget kan drøfte sagen.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at både Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget drøfter sagen.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen og Social- og Projektchefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget drøfter sagen.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Drøftet.
Følgende deltog som gæster i forbindelse med drøftelsen: Rune Gustafsen (chefkonsulent Center for Arbejdsmarked og Integration), Flemming Stenhøj Andersen (direktør FOB) og Arne Juul (direktør Slagelse Boligselskab).

10.   Status vedr. afdelingen for Job & Uddannelse (O)

Sagsnr.: 330-2021-11453               Dok.nr.: 330-2021-49714                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på afdelingen for Job & Uddannelse -  herunder målgrupper, indsatser og samarbejdspartnere samt områdets udvikling i forbindelse med COVID-19-pandemien og igangsatte initiativer.
Sagens indhold
Afdelingen for Job & Uddannelse består af fire teams og en leder. De fire teams er:
 • Forsikrede ledige (i det følgende dagpenge)
 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år (i det følgende kontanthjælp)
 • Fleksjobbere, borgere på ledighedsydelse, førtidspensionister i job
 • Nytteindsatsen
Hovedfokus i afdelingen er, at borgere hurtigst muligt kommer i varig beskæftigelse – herunder ligger også opkvalificering via kortere forløb eller decideret uddannelse og fortsat fokus på at forebygge langtidsledighed.
Nytteindsatsen afvikler tilbud, der bruges til aktivering for kontanthjælpsmodtagere og som rådighedsafprøvende tilbud for dagpengemodtagere. De tre andre teams er myndighedsteam.
I afdelingen er der fokus på samarbejde omkring de temaer og opgaver, der er fælles. Der er særligt et tæt samarbejde mellem kontanthjælp og dagpenge omkring opkvalificering. Dagpenge har over en årrække haft mulighed for brug af Den Regionale Uddannelsespulje og uddannelsesløft og har derfor gjort sig erfaringer, som deles med kontanthjælp, hvor det er relativt nyt.
Hvordan vi arbejder (kontanthjælp og dagpenge):
Vi har fokus på en tidlig og intensiv kontakt med borgerne. Vores hovedredskab hertil er samtalerne, som suppleres med forskellige indsatser og tilbud afhængig af den enkelte borgers behov og udfordringer. Vi arbejder ud fra en respektfuld, anerkendende og individuel tilgang til mødet med borgerne og samtalernes formål er, i samarbejde med borgerne, at de finder vejen tilbage i job. Samtalerne kan handle om at motivere, hjælpe med nye perspektiver på jobsøgningen, sparre omkring en effektiv jobsøgningsstrategi (f.eks. geografisk mobilitet), udfordre borgerne og bakke op. Vigtigst af alt er, at vi inspirerer og giver redskaber, der skaber handling hos borgerne, så de kommer i job.
Vi har en række tilbud og indsatser, som vi kan sætte i spil sammen med borgerne afhængig af, hvor de selv ønsker hjælp eller vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt at sætte ind.
Opkvalificering: (De regionale puljer, uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen, grundforløbspulje)
Vi bruger de forskellige opkvalificeringstilbud aktivt og har særligt fokus på, at de ufaglærte opkvalificeres – gerne til faglært niveau f.eks. via uddannelsesløft og/eller voksenlærlingeordningen. Såfremt borgerne ikke ønsker eller har mulighed for decideret uddannelse, har vi fokus på hvilke andre redskaber, der bedst muligt hjælper borgerne hurtigst muligt tilbage i job – det være sig kortere kurser og/eller virksomhedsrettet tilbud.
Udover de forskellige puljer har vi egne opkvalificeringsprojekter inden for SOSU området med Ældreplejen i Slagelse Kommune og ZBC, hospitalsserviceassistent/portør området med Slagelse Sygehus og ZBC og specialpædagogisk område med ACV. Derudover samarbejder vi med ZBC om afklaringsforløbet STEM (EU finansieret projekt), som har fokus på kortere opkvalificering eller uddannelse.
Internt i jobcenteret arbejdes der på at få flere ledige ud som voksenlærlinge og Afdelingen for Job & Uddannelse er med i en projektgruppe sammen med Virksomhedsservice, der har fokus på udbredelsen af voksenlærlingeordningen både ift. borgere og virksomheder.
Det virksomhedsrettede:
Vi arbejder løbende sammen med borgerne på, at de kommer ud i virksomhedsrettede tilbud, enten som døråbner til ordinære timer i den konkrete virksomhed eller som en opkvalificering på vej mod et ordinært job. Vi lægger vægt på at vejlede og inspirere borgerne til selv at kontakte virksomheder og indgå aftaler om praktik/løntilskudsansættelse.
Straksaktivering:
Ift. Straksaktivering har vi en række redskaber: jobsøgningsforløb, både interne og eksterne, afklaringsforløb med henblik på branche-/jobskifte (afklaring, kurser, virksomhedsrettet), RKV, FVU og nytteindsats for kontanthjælp?
Organisering på dagpengeområdet:
På dagpengeområdet vil vi følge Mploys anbefaling om en indsats, der retter sig mod tre målgrupper:
 1. Ledige med kvalifikationer og kompetencer ift. efterspørgslen på arbejdsmarkedet
 2. Ledige som skal foretage et branche-/jobskifte
 3. Ledige som er i risiko for langtidsledighed
I teamet arbejdes der på at finde ud af, hvordan vi på bedst mulig vis kan lave en vurdering af, hvilken målgruppe den enkelte borger tilhører, ligesom vi arbejder på at finde den rette organisatoriske løsning på fordeling af opgaverne mellem medarbejderne. Tanken er, at den enkelte medarbejder er tilknyttet én målgruppe og dermed kan specialisere sig i forhold hertil.
I teamet er der stor fokus på, at vi med de kommende fire nye medarbejdere kan og skal sikre en højere grad af et individuelt tilrettelagt forløb for den enkelte borger, så vi sikrer en målrettet og kvalitativ indsats for alle.
Hvordan arbejder vi (Fleksjobbere, borgere på ledighedsydelse, førtidspensionister i job)
Fokusområdet i teamet er øget timetal for de fleksjobbere, hvor det er muligt. Derfor arbejdes der på at udbygge samarbejdet med afdelingen for ressourceforløb ift., at de allerede inden visiteringen til fleksjob laver en forventningsafstemning med borgerne om, at der løbende arbejdes hen mod at øge antallet af timer i et kommende fleksjob. I teamet er der løbende opfølgning med både borger og virksomhed med det formål at motivere begge parter til at øge timetallet.
For borgere på ledighedsydelse benyttes jobsøgningsforløb til straks aktivering. Derudover afholdes der løbende samtaler og bruges virksomhedspraktik for at opnå/fastholde kontakt til arbejdsmarkedet og som døråbner til et konkret fleksjob. For borgere på ledighedsydelse, hvor teamet vurderer, at de ikke er i stand til at varetage et fleksjob, arbejdes der på en afklaring af, hvorvidt førtidspension er det rette og i så fald indstilles borgerne til førtidspension hos rehabiliteringsteamet.
Afdelingens samarbejdspartnere:
 • A-kasser (kun for dagpenge – fælles møder 2 gange årligt – fælles opkvalificering, når relevant)
 • Uddannelsesinstitutioner – særligt ZBC
 • Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS)
 • Ringsted og Sorø Jobcenter om fælles uddannelsesambassadør
 • Virksomhedsservice – rekruttering til ordinært job, voksenlærlingeprojektet, videndeling omkring, hvad der rører sig på (det lokale) arbejdsmarked
 • Berøringsflader med andre afdelinger i jobcenteret
Retligt grundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan modtage orienteringen.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at indsatsen for målgrupperne i Afdelingen for Job & Uddannelse fortsætter i samme retning, og med de handlingsinitiativer og indhold, der er lagt op til i Beskæftigelsesplanen 2021-2022 samt Mploys anbefalinger på dagpengeområdet.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Afdelingsleder for Job & Uddannelse, Anne E. Nielsen deltog som gæst.

11.   Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)

Sagsnr.: 330-2021-15739               Dok.nr.: 330-2021-68567                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration.
Sagens indhold
Social- og Beskæftigelsesudvalget anmodede ved deres møde den 1. februar 2021 om at få en status på implementeringen af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration.
Medborgerpolitikken blev vedtaget på Byrådets møde den 16. september 2019.
I det følgende gives en afdelingsvis præsentation af arbejdet med at implementere Medborgerpolitikken.
Job og Uddannelse
I Job & Uddannelse har der ikke været et konkret arbejde med at implementere Medborgerpolitikken, men værdierne og fokuspunkterne i Medborgerpolitikken ligger godt i tråd med den måde, afdelingen har arbejdet på i flere år.
I mødet med borgerne er der stort fokus på at skabe relation og tillid samt at borgerne oplever ligeværdighed i mødet og at de har medejerskab og –ansvar. Konkret arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi er lydhør og har respekt for borgerne og deres input til eget forløb. Vi tydeliggør i mødet med borgerne, at de har ansvar og indflydelse på samarbejdet og deres forløb inden for de lovgivningsmæssige rammer, som vi er givet i kraft af beskæftigelseslovgivningen. Vi lægger stor vægt på, at vi bringer vores faglighed i spil i mødet med borgerne, så de kan drage nytte af vores viden omkring arbejdsmarkedet, jobsøgningsstrategier, opkvalificering mm. Vi både udfordrer og bakker op om borgerne og vi tror på, at vores viden og vejledning giver borgerne et fundament, hvorfra de kan træffe optimale valg. Vi arbejder sammen med borgerne på at kortlægge deres kompetencer – herunder også de mere skjulte, så de kan se, hvad de kan bidrage med på en arbejdsplads.
I foråret 2021 starter en medarbejder fra afdelingen på uddannelse i Cabi-projektet ”Flere med kognitive handicap skal i job”, så afdelingen får et løft ift. at arbejde med de mere udsatte borgere og hvordan vi kan hjælpe dem videre. Det er forventningen, at vi dermed bliver bedre til at se borgernes styrker samt samarbejde med andre afdelinger/centre i kommunen, så vi sammen bedre kan understøtte borgere med kognitive udfordringer i deres vej tilbage i job.
Fastholdelse
Afdelingen for Fastholdelse påbegynder i marts 2021 en proces hvor principperne i Medborgerpolitikken danner basis for en drøftelse af afdelingens kerneopgave og kerneopgaveløsning.
Processen skal munde ud i principper for sagsbehandling i Afdeling for Fastholdelse, som er kongruente med principperne i Medborgerpolitikken.
Således bliver Medarbejderpolitikken levende i den daglige løsning af kerneopgave og vævet ind i de værdier, som afdelingens kultur baserer sig på.
Ressource
De bærende elementer i afdelingens daglige arbejde er:
-      Kvalitet i samtalerne og i sagsbehandlingen
-      Hyppighed i samtalerne samt progression i borgerens forløb
-      Effekter af indsatser
-      Beskæftigelsesfokus og ordinære timer
-      Helhedsorienteret indsats og fokus på værdikæder
-      Retssikkerhed og ejerskab hos den enkelte borger
-      Digital tilgang herunder omlægning af Min plan i Facit så den er i overensstemmelse med værdikædetænkningen
-      Udvikling af rolle, således borger møder en person, der er både sagsbehandler, mentor og jobformidler
-      Tæt samarbejde med socialøkonomiske virksomheder og initiativer – herunder også frivillige organisationer
Virksomheds- og uddannelsessamarbejde
Omkring rekruttering har vi gennem en længere periode arrangeret Pop-Up, som handler om, at borgere kan booke sig til møde vedr. jobsøgning og kvalificering af CV. Her mødes borgeren med åbenhed og nysgerrighed i forhold til at understøtte muligheden for at komme i job. Der har også været afholdt jobdating mellem virksomheder og ledige borger, hvor tilgangen er tilgængelighed, at blive mødt i øjenhøjde og få en god oplevelse. Vi bruger vores faglighed til at understøtte borgernes mulighed for at komme i arbejde.
Afdelingen er tovholder på Cabi-projektet der nævnes under ’Job og Uddannelse’.
Ellers bidrager vores veterankoordinator via veteranstrategien og hendes deltagelse i blandt andet veterancafeen mv. hvor Heidi Anita møder såvel veteraner som pårørende med stor forståelse og indsigt. Heidi Anita har i den forbindelse deltaget i en række arrangementer og kurser som understøtter medarbejderpolitikken.
Opkvalificering
I opkvalificering er medborgerpolitikken ikke et selvstændig tema, men der er et ledelsesstrategisk udviklingsspor, som handler om, at flere borgere skal deltage i egen og andre borgeres sag. Eksempler:
-      Vi lavede en workshop hvor en gruppe borgere blev inviteret på besøg for at kunne bidrage til vores nye interne tilbud.
-      Når borger ønsker ny sagsbehandler, bliver de inviteret på besøg, så vi kan forstå deres ønske og samtidigt lære af vores handlinger internt
-      Leder beder medarbejderne forklare borgerperspektivet i deres handlinger
-      Vores nye udviklingsprojekt ”Opkvalificering danser med kommune på den nye måde” kommer også til at tage omdrejning omkring, hvordan vi forstår os selv og hvordan andre forstår os.
Sprogcenteret, Ungeafdelingen og Integration og Netværk
Der har ikke været direkte fokus på at implementere Medborgerpolitikken, men der ses en nær sammenhæng mellem den måde der igennem flere år er arbejdet på og de værdier og fokuspunkter, der omtales i Medborgerpolitikken.
Fokus i mødet med borgerne er, at skabe relation og tillid, at borgerne skal opleve ligeværdighed i mødet samt at borgerne skal tage medejerskab og –ansvar. I mødet med borgeren tydeliggøres det, at de har ansvar for og indflydelse på samarbejdet og deres forløb inden for de lovgivningsmæssige rammer, som vi er givet i kraft af beskæftigelseslovgivningen. Der arbejdes sammen med borgerne om at kortlægge deres kompetencer, tydelige som skjulte, for at synliggøre, hvad det er, de kan bidrage med på arbejdsmarkedet.
Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang med lydhørhed og respekt for borgerne og deres indspil i processen. For medarbejderne er der stor fokus på, at bringe fagligheden i spil i mødet med borgeren, der dermed får mulighed for at drage nytte heraf. Således vil borgerne både opleve opbakning og udfordring ud fra en præmis om, at den faglige viden og vejledning giver borgerne et grundlag for at træffe de mest optimale valg.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan tage sagen til orientering.
Vurdering
Det er Administrationens vurdering, at der bredt set i Center for Arbejdsmarked og Integration arbejdes med afsæt i de værdier og principper, som Medborgerpolitikken bygger på.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Udsættes og fremrykkes ved næste møde.

12.   Integrationsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2020-3927                 Dok.nr.: 330-2021-49461                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Orientering om status fra området for nyankomne udlændinge.
Sagens indhold
På mødet orienteres om status på integrationsområdet på baggrund af ønske om kvartalsvis orientering om udviklingen inden for området for nyankomne udlændinge.
Integration og Netværk – Årsstatus 2020
Slagelse Kommunes kvote for flygtninge i 2020 var 7 personer. Der er modtaget 5 flygtninge, heraf 3 voksne og 2 børn.
KKR Sjælland tiltrådte den 16. juni 2020 en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter, som Udlændingestyrelsen bruger til fordeling af flygtninge. I henhold til de beregnede kommunekvoter for flygtningefordelingen, skal Slagelse Kommune ikke modtage flygtninge på kvoten i 2021.
I 2020 modtog Slagelse Kommune 47 familiesammenførte personer, heraf 39 voksne og 8 børn.
Antallet af borgere omfattet af integrationsprogram udgjorde ultimo 2020 i alt 272 personer.
Ved opgørelse primo januar 2021 er antallet af integrationsborgere i IGU-forløb 2 personer. Det har ikke vist sig muligt at etablere nye IGU-uddannelsesforløb i private virksomheder i 2020.
Siden 2019 har der været øget fokus på de aktivitetsparate, og særligt på at kvindegruppen opnåede tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en indsats og en proces, der kræver vedholdenhed og tæt opfølgning over en længere periode med fokus på praktik, løntilskud og ordinære løntimer. Planen for 2021 er at genoptage den virksomhedsrettede tilgang, så snart suspenderingerne af integrations- og beskæftigelsesindsatsen under Covid-19 ophæves.
Som det fremgår af den samlede opgørelse, er der opnået et positivt resultat på alle tre parametre med resultattilskud, hvor det er lykkes at få 81 personer selvforsørgende via uddannelse og job (mod 79 i 2019). Dette skal ses i lyset af Covid-19 og en nedgang generelt i målgruppen af personer i integrationsprogram, som kan omfattes resultattilskud. Det positive resultat er blandt andet afstedkommet af, at det er lykkes at etablere ansættelser indenfor brancher, der har været i vækst under Covid-19, f.eks. fødevareproduktion. Det bemærkes også, at der er mange beståede på Danskuddannelse i 2020.
En stor gruppe har været udelukket mulighederne for at opnå opkvalificering i praktikker og løntilskud i 2020. Denne ”pause” i den virksomhedsrettede indsats forsinker muligheden for at opnå resultattilskud i 2021 i programperioden, og budgettet er på den baggrund justeret i 2021. Indtil videre er det dog også forventningen, at antallet af nyankomne udlændinge – både familiesammenførte og EU-borgere – vil ligge på et lavt niveau i 2021, og mindreindtægten på resultattilskud i 2021 forventes at blive modsvaret af færre udgifter til nyankomne med ret til Danskuddannelse. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at den manglende indtægt presser økonomien på Slagelse Sprogcenter.
Udvidelse af målgruppen – Omfattende nyankomne udlændinge på overgangsydelse
Siden januar 2019 har Integration og Netværk udvidet målgruppen af integrationsborgere til også at omfatte personer, som hører under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det har tidligere været sådan, at der skete et sagsbehandlerskift til en anden afdeling, når integrationsprogrammet ophørte efter 5 år. Strategien er nu, at Integration og Netværk beholder kontaktforløbet og forsætter de beskæftigelsesrettede tilbud og samtaler. Erfaringerne er indtil videre, at det giver et mere kontinuerligt forløb for borgerne, der forsætter kontaktforløbet i en kendt relation, og strategien har ligeledes givet en mere jævn opgavefordeling i Center for Arbejdsmarked og Integration. Nedgangen i antallet af flygtninge har givet bedre forudsætninger for en ekstra indsats for personer, der ophører i program og overgår til overgangsydelse.
I 2021 arbejdes der derfor videre med en udvidelse af ordningen, hvor udenlandske borgere, som ankom før 2015, overgår til Integration og Netværk som led i en mere intensiv integrations indsats rettet mod selvforsørgelse. Det vil bero på en udvælgelse, hvor det først og fremmest skal give mening for borgeren at have et skift i kontaktforløbet og blive omfattet de indsatser, som der tilbydes i integrationsindsatsen. Umiddelbart vurderes det, at det i 2021 vil omfatte 30-40 borgere.
Udvidelse af tolkeopgaven under Covid-19
Tolke- og kulturformidlere i Integration og Netværk har siden nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020 og den efterfølgende suspendering af lovgivning den 13. marts 2020 indgået aktivt i smitteopsporingen. Tolkene har tidligt i forløbet oversat materiale, sørget for dets udbredelse i grupper på sociale medier og har i det hele taget understøttet tværfagligt med Covid-19-formidling, tolkning og understøttelse i både andre afdelinger og andre fagcentre, og i alle tilfælde hvor det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige tolkebistand som følge af nedlukningerne. 
Senest er det aftalt, at Integration og Netværk indgår i den kommunale smitteopsporing, som varetages af Center for Beredskab med henblik på at drage fuldt ud nytte af integrationsindsatsen samlede sprogressource på 20 forskellige fremmedsprog.
Regeringen – Integrationsudspil
Regeringen har fremsat et forslag om, at indvandrere og flygtninge på offentlig forsørgelse skal mødes med et krav om aktivering i 37 timer om ugen. Det skal ifølge regeringen styrke beskæftigelsen for indvandrere og flygtninge.
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler i den forbindelse:
Regeringen mener, at vi skal vende ydelseslogikken på hovedet. Vi skal møde nyankomne flygtninge og andre ydelsesmodtagere, som har været i landet i længere tid, men fortsat har et integrationsbehov, med en klar forventning om at bidrage aktivt”.
Regeringens forslag går i bund og grund ud på, at de mennesker, der ikke selv kan finde et job, fremover skal yde en indsats på 37 timer om ugen”.
Regeringen har sat sig for at gentænke integrationsindsatsen. Vi skal i højere grad møde nye borgere med tydelige krav og forventninger. Med mere fokus på ret og pligt”.
Der er endnu ikke fremsat noget forslag i Folketinget. Lovforslaget forventes først behandlet i anden halvdel af marts 2021. Det er således ukendt, i hvilket omfang der skal iværksættes nye tiltag i integrationsindsatsen med henblik på tilpasning til nye lovkrav.
Regeringen – Udvidet integrationsgrunduddannelse (IGU+)
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er (ultimo december 2020) blevet enige om at udvide og forbedre IGU-ordningen, som skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.
Parterne er blevet enige om:
·                Ordningen vil fremover omfatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været i Danmark i op til ti år. Indtil nu har ordningen kun omfattet dem, der har været i landet i op til fem år.
·                Omfanget af uddannelse i et IGU-forløb skal stige med tre uger til i alt 23 uger.
·                Der afsættes 1,5 mio. kroner i 2021-2024 til at styrke den nuværende sprogmakker-ordning, hvor IGU-ansatte kan få tilknyttet en sprogmakker i den virksomhed, de er ansat på.
·                Kommunikationsindsatsen og samarbejdet på tværs af jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne styrkes for at sikre, at der etableres og gennemføres relevante uddannelsesforløb for IGU-ansatte.
·                Regeringen skal i andet halvår af 2021 indkalde parterne til drøftelser om en forlængelse af ordningen, inden den udløber den 30. juni 2022.
Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. maj 2021. Der er dog endnu ikke fremsat noget forslag i Folketinget. Lovforslaget forventes behandlet i første halvdel af marts 2021.
Finansloven 2021 – Kvoteflygtninge
Med henblik på Danmarks fortsatte deltagelse i FN’s kvoteflygtningeprogram afsættes der en reserve på 40 mio. kr. i 2021, der kan dække udgifter op til 500 kvoteflygtninge. Regeringen meddeler medio 2021 FN, hvordan og i hvilket omfang Danmark deltager i kvoteflygtningeprogrammet og forventer at kunne udmønte opgaven.
Såfremt kvoteflygtninge modtages i Danmark i 2021, vil det give grundlag for en ny beregning af kommunekvoterne, da disse ikke indgår i det nuværende grundlag.
Udviklingen i antal personer og resultattilskud:
 
2016
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
Antal personer i alt omfattet af Integrationsloven
 
408
 
472
 
471
 
362
 
272
Antal personer omfattet af LAB-loven
 
-
 
-
 
-
 
30
 
68
Antal ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogram
 
-
 
-
 
205
 
129
 
87
Antal selvforsørgede omfattet af integrationsprogram
 
-
 
-
 
266
 
232
 
185
Antal resultattilskud på ordinær uddannelse
 
9
 
21
 
28
 
41
 
40
Antal resultattilskud på ordinært arbejde
 
24
 
76
 
47
 
38
 
42
Antal resultattilskud på Danskuddannelse
 
45
 
84
 
78
 
84
 
120
NB: Resultattilskud opnås efter 6 måneders ustøttet beskæftigelse, 6 måneders ordinær uddannelse og/eller bestået Danskuddannelse. Det vil sige, at resultattilskud viser antallet af fastholdte i job og uddannelse, mens antallet af iværksatte job er højere.
Udviklingen i familiesammenføringer, flygtninge, EU-borgere m.v.:
 
 
2016
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
Antal nyankomne flygtninge – I alt
(Kvote)
 
101
(102)
 
23
(29)
 
11
(12)
 
18
(18)
 
5
(7)
Antal gennemførte familiesammenføringer – I alt
 
57
(Voksne)
 
83
(Voksne + børn)
 
75
(Voksne + børn)
 
42
(Voksne + børn)
 
47
(Voksne + børn)
Antal programomfattede overtaget fra andre kommuner
 
2
 
12
 
4
 
8
 
2
Antal EU-borgere på Danskuddannelse
 
181
(Helårspersoner)
 
186
(Helårspersoner)
 
260 1)
 
171
 
127
Gennemførte repatrieringer
 
2
 
4
 
3
 
9
(Voksne + børn)
 
5
(Voksne + børn)
1) Fra 2018 og fremadrettet er antal opgjort i personer (og ikke i helårspersoner).
Udviklingen i løntilskud og praktikker:
LØNTILSKUD
Integrationsindsatsen
Juli 20
Aug. 20
Sep. 20
Okt. 20
Nov. 20
Dec. 20
Privat arbejdsplads
18
17
15
13
15
7
Forening/organisation 2)
 
 
 
 
 
 
Kommunal arbejdsplads
0
1
1
1
1
2
Regional arbejdsplads
0
0
0
0
0
0
Statslig arbejdsplads
0
0
0
0
0
0
18
18
16
14
16
9
PRATIKKER
 
 
 
 
 
 
Integrationsindsatsen
Juli 20
Aug. 20
Sep. 20
Okt. 20
Nov. 20
Dec. 20
Privat arbejdsplads
12
6
4
8
19
12
Forening/organisation 2)
 
 
 
 
 
 
Kommunal arbejdsplads
0
2
4
3
1
0
Regional arbejdsplads
0
0
0
0
0
0
Statslig arbejdsplads
0
0
0
0
0
0
12
8
8
11
20
12
2) I det nye fagsystem (pr. 1. marts 2018) kan der ikke fordeles ud på foreninger. Sådanne forløb ender i stedet som enten private eller den form for offentlig virksomhed, hvor de modtager offentligt tilskud fra.
Retligt grundlag
Integrationsloven, Repatrieringsloven, Udlændingeloven, Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU), Serviceloven § 11, stk. 3, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og bekendtgørelser om sikkerhedsstillelse efter Udlændingeloven til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter Lov om aktiv social politik eller Integrationsloven.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Udsættes og fremrykkes på næste møde

13.   Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)

Sagsnr.: 330-2021-16479               Dok.nr.: 330-2021-74239                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på projekt for flere Voksenlærlinge i Slagelse.
Sagens indhold
Den 27. januar 2021 udsendte Slagelse Kommune en pressemeddelelse med titlen ”Markant øgning i antallet af voksenlærlinge vækker glæde”. Derfor orienteres Social- og Beskæftigelsesudvalget her om status for voksenlærlingeindsatsen.
Undersøgelser på landsplan viste tilbage i 2019, at over halvdelen af de virksomheder der rekrutterede forgæves, havde mangel på faglært arbejdskraft. Dette betød blandt andet, at virksomhederne mistede ordrer.
Tallene viste, at der hver måned manglede ca. 10.000 lærepladser på landsplan og selv indenfor områder med stor efterspørgsel på arbejdskraft manglede der ca. 2.000 elevpladser.
Både lokalt i Center for Arbejdsmarked- & Integrations - Rekrutteringsservice, regionalt i Jobcentrenes Rekrutterings Service Sjælland samt i Hovedstadens Rekrutterings Service, bekræftede erfaringerne denne ubalance på arbejdsmarkedet. Der var stor efterspørgsel på faglært arbejdskraft, mens størsteparten af den ledige arbejdskraft var ufaglært.
Med baggrund virksomhedernes mangel på faglært arbejdskraft og med et udgangspunkt på kun 53 voksenlærlinge i Slagelse Kommune tilbage i 2019, har Virksomhedsservice længe haft et ønske om at sikre, at langt flere af vores borgere over 25 år får en erhvervsuddannelse og derved større mulighed for beskæftigelse.
Der blev derfor taget beslutning om at igangsætte et treårigt projekt i perioden 1/4-2019 – 31/12- 21 for derved at øge fokus på at få flere voksenlærlinge i Slagelse.
Det konkrete arbejde:
Der har været arbejdet med 32 anbefalinger fra en foranalyse som blev udarbejdet i foråret 2019.
I efteråret 2019 blev der udsendt en spørgeskema- og tilfredshedsundersøgelse til partnerskabsvirksomhederne, hvor der i det fremadrettede arbejde er taget udgangspunkt i de 112 tilbagemeldinger derfra.
Der har været mange tværfaglige drøftelser omkring matchning af borgere og virksomheder. Dette er nu tilrettet således, at det er muligt at registrere borgernes kompetencer i form af grundforløb og realkompetencevurdering (RKV), samt deres interesse for en eventuel voksenlærlingeplads. Der er hermed skabt mulighed for at udsøge disse i systemet. Desuden bliver virksomhedernes elev-jobåbninger registreret og håndteret ligesom andre jobordrer i Rekrutteringsservice, med tilhørende servicekoncept. Aftalerne omkring registreringerne er fastholdt i diverse forretningsgange og tjeklister. Vi er kommet virkelig godt i vej og tanken er, at erfaringerne fra projektgruppen og den fælles samarbejdsplatform, skal danne trædesten for andre relevante drøftelser.
Al viden er nu samlet i en fælles værktøjskasse på Inslag hvor kolleger kan finde alt relevant materiale lige fra lovgivning til forretningsgange, tjeklister, folder videoer o.m.a. Der afholdes Webinar i februar måned omkring indholdet af værktøjskassen og ca. 130 har tilmeldt sig dagen. Værktøjskassen kan findes her: https://inslag.slagelse.dk/tilbud-til-mig/arbejdsrum/voksenlaerling/
De interne samarbejder på tværs af Slagelse Kommune har der været arbejdet intenst på ift. struktur og systematik, når der skal ansøges om voksenlærlingetilskud i samarbejde med HR- afdelingen. Det har medført en markant stigning i ansøgninger om voksenlærlingetilskud fra Slagelse Kommune, tilskud som kompenseres gennem 100 % statslig refusion, og dermed giver mulighed for indtægter, der for eksempel kan bruges til at øge elevoptaget eller tilbyde grundforløb med voksenelevløn.
Ønsket om et tættere eksternt samarbejde er igangsat via en referencegruppe med deltagelse af både Slagelse Kommunes HR-afdeling, virksomheder, organisationerne, STAR, ZBC og Slagelse Erhvervscenter. Der lægges her ligeledes op til en fremtidig samarbejdsplatform, med stort potentiale for ved fælles indsats, at medvirke til at løfte niveauet for ”flere faglærte”.  Der har været udfordringer omkring igangsætning af gruppens arbejde pga. den særlige Corona-tid vi befinder os i, men der er aftalt første møde i gruppen i februar måned.
Konklusion
Indsatserne og det vedholdende fokus ser nu ud til at have båret frugt og vi er godt på vej.
Tallene viser, at vi et gået fra 50 voksenlærlinge i 2019 til 96 voksenlærlinge i 2020.
Vi har været udfordret af en kompleks lovgivning. Men en fælles indsats for at blive helt skarpe på virksomhedernes behov og udfordringer har givet os et meget større overblik.
Vi er på plads på den interne side og klædt godt på til at formidle et kompliceret regelsæt og vi har en fremadrettet plan for de interne og eksterne samarbejder for at sikre markedsføring og den fremadrettede dialog omkring de nødvendige tiltag og indsatser.
Retligt grundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan modtage orienteringen.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Udsættes og fremrykkes på næste møde.

14.   Årsrapport 2019 og 2020 - Veteranstrategi - Slagelse Kommune (O)

Sagsnr.: 330-2021-7040                 Dok.nr.: 330-2021-28756                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om Årsrapport for veteranindsatsen 2019-2020.
Sagens indhold
Byrådet har på deres møde den 18. december 2017 godkendt Veteranstrategi for Slagelse Kommune. Veteranstrategien tager udgangspunkt i den nationale Veteranpolitik fra 2016. Veteranstrategien blev godkendt af Byrådet efter behandling i Beskæftigelses- og integrationsudvalget.
Der var et ønske fra fagudvalget om, at sikre et bredt input til arbejdet med en aktiv årsrapport, der hvert år skal fortælle hvordan året er gået, men som også peger fremad og foreslår forbedringer.
I efteråret 2017 blev der etableret et forum bestående at én repræsentant fra en bred vifte af relevante organisationer og samarbejdspartnere samt frivillige, veteraner og pårørende i alt ca. 25 personer. Dette forum – Veterandialogforum Slagelse, sikrer dialogprocesser og giver et bredt input til Slagelse Kommunes veteranindsats. Dialogforum giver løbende input og information om udfordringer og potentialer for udviklingen af den brede veteranindsats, dog har 2020 været et anderledes år grundet Covid-19 situationen, hvor mange fælles møder og arrangementer har været aflyst. Derfor dækker den nærværende årsrapport både 2019 og 2020.
Årsrapporten understøtter afrapportering omkring de 5 strategispor, som netop sætter fokus på veteranerne selv, deres pårørende og som handler om at sikre anerkendelse af veteranernes indsats, yderligere koordinering af indsatsen for veteraner og fokus på at sprede information om de tilbud, der kan hjælpe veteranerne både internt i kommunen og i samarbejde med de mange eksterne aktører og frivillige.
Retligt grundlag
Danmarks Veteranpolitik og Slagelse Kommunes Veteranstrategi
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan tage Årsrapport 2019-2020 til orientering
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og udtrykker stor ros til såvel rapporten som indsatsen, der ligger bag.
Følgende deltog som gæster under drøftelsen: Projektchef Center for Arbejdsmarked og Integration Anette Steffensen og Veterankoordinator Slagelse Kommune, Heidi Anita Stentoft.

15.   headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)

Sagsnr.: 330-2021-14036               Dok.nr.: 330-2021-60942                                            Åbent
Kompetence: Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, Børne- og Ungeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Udvalget orienteres om headspace Slagelses halvårsrapport.
Sagens indhold
Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark og Slagelse Kommune indgik i februar 2020 en samarbejdsaftale om headspace Slagelse, hvoraf det fremgår, at headspace Slagelse leverer to halvårsrapporter pr. kalenderår.
headspace Slagelse er et tilbud til til unge mellem 12-25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i deres konkrete situation – fx kærestesorger, familieproblemer, misbrug, problemer i skolen, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, mobning, depression, ensomhed eller hjemløshed.
Halvårsrapporten beskriver headspace Slagelses:
·         Aktivitetsniveau
·         Beskrivelse af den unge brugergruppe
·         Henvendelsesårsager
·         Tal for de unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked
·         Trivselsmåling
Fra halvårsrapporten fremgår følgende resultater:
·         headspace Slagelse åbnede den 9. juni 2020 og har i 2020 afholdt 29 udgående aktiviteter på blandt andet skoler, ungdomsuddannelser og andre miljøer for unge for at gøre unge opmærksomme på tilbuddet er samlet set nået 2504 unge.
·         headspace Slagelse oplever et godt samarbejde med Slagelse Kommunes forvaltninger via de fremskudte kommunale medarbejdere, samt et spirende godt samarbejde med tilsvarende i regionen. headspace Slagelse fungerer også som brobygger til læge, psykiater m.fl.
·         Kønsfordelingen på henvendelser til headspace Slagelse udgør 33 % for drenge/mand og 67 % på pige/kvinde.
·         76 % af alle de unge, der henvender sig er under uddannelse, hvoraf de 31 % i varierende grad har overvejet at droppe ud. 
·         Den primære henvendelsesårsag blandt de unge er tristhed/nedtrykthed/depressive tanker (15,1 %) eller konflikter med venner eller familie (13,8 %).
·         I forhold til, hvorvidt headspace Slagelse har hjulpet den unge, så er besvarelsen fra de unge, at det har de i udbredt grad. Det handler både om hjælp til afhjælpe ensomhed, at den unge oplever større livstilfredshed og livsmestring.
headspace Slagelse har i 2020 været udfordret af coronasituationen og har i den forbindelse tilbudt de unge videosamtaler, men flere unge har svært ved at anvende denne mulighed, da de har brug for det fysiske møde. Ligeledes er der udarbejdet et 20 minutter langt videoindslag til skoler og ungdomsuddannelser om headspace.
Retligt grundlag
Samarbejdsaftale mellem foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark og Slagelse Kommune- headspace Slagelse indgået februar 2020.
Handlemuligheder
Udvalget kan tage orienteringen til efterretning.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Social- og Projektchefen samt Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 3. marts 2021:
Fraværende: 
Til efterretning.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
(A), (V) og (O) tager sagen til efterretning.
Thomas Clausen (Ø) tager sagen til orientering.

16.   Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)

Sagsnr.: 330-2021-12759               Dok.nr.: 330-2021-55554                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet.
Sagens indhold
Social- og Beskæftigelsesudvalget har løbende drøftet udfordringerne med at bringe kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet. I forbindelse med disse drøftelser har udvalget tillige berørt emnet omkring mulighederne for at der kan være i indtægt fra arbejde i private hjem, uden at borgeren skal oprette CVR-nummer.
Dette dilemma forholder Beskæftigelsesministeren sig til i sit svar (se bilag), hvoraf det fremgår, at en kontanthjælpsmodtager der ugentligt udfører få timers arbejde i private hjem (fx hundeluftning eller børnepasning mv.), kan indberette honoraret som B-indkomst. Hermed skal hverken borgeren eller den private arbejdsgiver have et CVR-nummer, og honoraret undgår at blive gjort ”sort”.
Endvidere henviser Beskæftigelsesministeren til det Sociale Frikort som en mulighed for de særligt udsatte borgere.
Retligt grundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Lov om aktiv socialpolitik.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan tage sagen til orientering.
Vurdering
Administrationen vurderer, at der er gode muligheder for, at anvende de muligheder, der beskrives i svaret fra Beskæftigelsesministeriet. Der vil forventes et positivt resultat ved at kontanthjælpsmodtagere får mulighed for ugentligt, at kunne arbejde nogle få timer i private hjem uden hverken de eller arbejdsgiver skal være CVR-registreret.
I de tilfælde hvor en kontanthjælpsmodtager arbejder som beskrevet og opretter honoraret som B-indkomst, vil der efter gældende regler skulle foretages modregning i kontanthjælpsydelsen. Der ses bort fra et timefradrag på 28 kr. pr. time i modregningen. Til gengæld bidrager det, at borgerne har et arbejde dels til at kontanthjælpsloftet højnes og dels til at bringe borgere tættere på selvforsørgelse.
De arbejdsopgaver der kan tænkes bl.a. at være mulighed for – hundeluftning, børnepasning etc. – vurderes at give fornuftige muligheder for at anvende løsningen på en måde, der kan være medvirkende til at bringe kontanthjælpsmodtagerne nærmere en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
I forhold til det sociale frikort er hensigten, at give de mest udsatte borgere bedre mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber samt at tilskynde virksomheder til at tage socialt ansvar ved at engagere disse borgere.
Det sociale frikort er således ikke direkte tænkt som et værktøj til at bringe borgere i arbejde, men som en socialt funderet mulighed med en økonomisk gevinst.
Administrationen bemærker, at de to muligheder, der fremgår af svaret fra Beskæftigelsesministeriet ikke kan kombineres. Således kan en borger der er bevilliget socialt frikort ikke samtidig arbejde uden om det sociale frikort, da anvendelsen af det sociale frikort er betinget af, at arbejdsgiveren er CVR-registreret.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Såfremt indsatsen vedr. socialt frikort intensiveres, og måtte afføde et stigende antal bevillinger heraf, vil det kunne få betydning for Udvalget for Specialiserede Borgersager, hvor ordningen er henhørende.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Udsættes og fremrykkes på næste møde.

17.   Punkter til kommende møder (O)

Sagsnr.: 330-2017-90446               Dok.nr.: 330-2021-52200                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende oversigten over sager til behandling på udvalgets kommende møder.
Sagens indhold
Administrationen udarbejder løbende en oversigt over sager til behandling på Social- og Beskæftigelsesudvalgets kommende møder.
Oversigten fremlægges i revideret form på hvert møde.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
 Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender listen over sager til behandling på de kommende møder.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Jf. punkt 7 fremsætter Administrationen ved næste udvalgsmøde forslag til, hvordan der kan skabes dialog mellem udvalget og borgere og interessenter.

18.   Godkendelse af referat (B)

Sagsnr.: 330-2020-27839               Dok.nr.: 330-2021-52120                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende referatet.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender referatet.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Helle Blak (UFP) forlod mødet kl. 14:50
Godkendt.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.