Møde i Seniorudvalget d. 7. marts 2018

7.     Inspirationstur til andre kommuner (B)

Sagsnr.: 330-2018-6057                 Dok.nr.: 330-2018-97658                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, hvor udvalget ønsker at tage på inspirationstur.
Baggrund
På udvalgsmøde den 6. februar 2018 blev udvalget forelagt forskellige muligheder for en inspirationstur til andre kommuner. I den forbindelse ønskede udvalget et nærmere oplæg, hvor der er eksempler på velfungerende organisering og struktur omkring aflastningspladser, sygeplejeklinikker samt særlige boliger til udadreagerende borgere samt fællesbyggeri (fx Huset Nyvang, Randers Kommune).
Udvalget besluttede, at inspirationsturen finder sted den 26.-27. juni 2018 (kalenderen er booket).
Med baggrund i udvalgets ønsker, har administrationen følgende forslag til inspirationstur:
Tema
Indhold
Kommune
Sygeplejeklinikker
Esbjerg kommune har 12 sygeplejeklinikker, hvoraf to er målrettet psykiatrisk sygepleje. Indbyggertal 115.000.
 
Hjørring kommune har 10 sygeplejeklinikker og et indbyggertal på 65.000
 
Esbjerg kommune
 
 
 
Hjørring kommune
Fællesbyggeri
Huset Nyvang – kåret som årets sundhedsbyggeri 2017
Huset Nyvang er i sin grundidé tilpasset borgere med demens og deres særlige behov, men alle plejekrævende kan bo her. Byggeriet tager udgangspunkt i den seneste viden på området, hvor begreber som hjemlighed og genkendelighed er nøgleværdier. Byggeriet består af fire adskilte boenheder og en fælles bygning, som rummer et bytorv, hvor butikker og aktive facader danner genkendelige motiver for en række fælles funktioner. Fællesbygningen er sammenbygget med en stor daginstitution, som rummer, såvel vuggestue og børnehavegrupper, hvilket skaber et spændende potentiale i generationsmøder. De første beboere flytter ind først i december 2017.
Randers kommune
Hør om tankerne om en ny landsby, med inklusion, fællesskab og nærvær som nøgleord, der lige arbejdes på at etablere ved Thisted. Landsbyen har foreningsliv, plejecenter, multihal og erhvervsliv under samme tag. Målet med landsbyen er:
Lave en ramme for liv og fællesskab i et lokalområde
Rum for frivillighed
Skabe liv
"Ældre hjælper ældre"
Skabe værdibaseret arbejdspladser
Tage medansvar for velfærdsydelserne
Se de ressourcer der er til rådighed i det enkelte menneske
Være med til at sikre et attraktivt område.
Thisted
Aflastnings- og rehabiliteringspladser
Rehabiliteringscenter Trekroner, som ligger sammen med Trekroner Plejecenter. Her er 28 rehabiliteringspladser, som er opdelt i hverdagsrehabilitering og neuro-rehabilitering og hvor personalet har specialiseret de forskellige rehabiliteringsformer.
Roskilde Kommune
Boliger til borgere med udadreagerende adfærd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Kildevæld Sogns Plejehjem har man gennem det seneste år lavet en målrettet og struktureret indsats for beboere med demens og adfærdsmæssige og psykiske symptomer, også kaldet BPSD. Plejehjemmet i København afprøver i øjeblikket sammen med Sundhedsstyrelsen en ny plejemodel, og det har blandt andet skabt bedre trivsel for beboerne og større arbejdsglæde.
 
Guderup plejecenter har specialiseret sig i demens. Plejecentret har 28 specialboliger til borgere med svær demens. Fra 2019 vil der være 35 specialboliger.
 
Københavns kommune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sønderborg kommune
Sundhedscentre
Egedal sundhedscenter et moderne center med alt fra træning og sundhedsvejledning til sygepleje og sygeplejeklinik. Mere end 100 sygeplejersker, terapeuter, sundhedsmedarbejdere og sosu-assistenter arbejder hver dag i Egedal Sundhedscenter, for at give borgerne den bedste hjælp til genoptræning, sundhedsvejledning, sygepleje og meget mere.
Kolding sundhedscenter er hele kommunes sundhedscenter, hvor borgerne kan henvende sig ved behov for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse, sundhedspleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og tandregulering. Formålet med sundhedscenteret er at give borgerne en indgang til det kommunale sundhedsvæsen, sammenhængende sundhedsydelser og være ramme for nemme, kendte og tilgængelige sundhedstilbud.
 
Egedal kommune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolding kommune
 
 
 
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger
Handlemuligheder
Udvalget drøfter og beslutter med udgangspunkt i administrationens forslag temaer og destinationer for udvalgets inspirationstur.
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Centerchef for Sundheds- og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget beslutter temaer og destinationer for udvalgets inspirationstur.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget ønsker at prioritere fokus på syge- og hjemmepleje og udskyder derfor studietur.
Udvalget ønsker at komme i "praktik" i syge- og hjemmepleje 26.-27. juni, administrationen kommer med et oplæg.
Administrationen kommer med forslag til studietur i november.