Møde i Seniorudvalget d. 7. marts 2018

6.     Nye interne takster for afregning af hjemmepleje (B)

Sagsnr.: 330-2017-21232               Dok.nr.: 330-2018-106092                                Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Nye interne takster for afregning mellem visitation og hjemmepleje.
Baggrund
Parallelt med den igangværende analyse af hjemme- og sygeplejen er der udarbejdet ny model for afregning mellem visitation og hjemmepleje i forhold til praktisk bistand og personlig pleje, ligesom taksterne for 2018 er genberegnet.
Formålet er, at komme frem til en så retvisende og præcis afregning som muligt, med udgangspunkt i de faktiske forhold.
Analysen af hjemme- og sygepleje peger på takstmodellen som et af flere centrale forbedringspunkter. Analysen konkludere at
Den nye takstmodel er udarbejdet med afsæt i rapportens anbefalinger om at skabe en mere virkelighedsnær takstmodel, der afspejler de forskellige driftsvilkår områderne har. Med modellen bliver det tydeligere, hvornår de enkelte områdernes drift og økonomi hænger sammen. Dertil kommer at selve modellen og forudsætningerne for taksterne er gennemskueligt for både medarbejdere og områdeledere.
Områdelederne og Antvorskov har været inddraget i udarbejdelsen af takstmodellen og de bagvedliggende forudsætninger.
Retligt grundlag
Servicelovens §83.
Handlemuligheder
Den nye model for afregning mellem visitationen og hjemmeplejen er opdelt i 7 takster:
1) Dag by, hverdage
2) Dag land, hverdage
3) Aften by, alle dage
4) Aften land, alle dage
5) Weekend by
6) Weekend land
7) Nat, alle dage
Denne opdeling er ny. Hidtil har takstopdelingen været; praktisk bistand hverdag, personlig hjælp hverdag og personlig hjælp øvrig tid.
Årsagen til, at den nye model ikke sondrer mellem praktisk bistand og personlig pleje er, at de kommunale leverandører, udelukkende har uddannet personale til at løse såvel praktisk bistand end personlig pleje. I den nye model er det valgt, at opdele i by og land fordi det kræver mere vej tid på landet end i byen.
Alle 7 takster har følgende grundlæggende udgangspunkt ved beregning af, hvilken andel af en medarbejders arbejdstid der går til direkte borgertid: – betegnet brugertids-procent (BTP):
· 6 ugers ferie årlig
· Et fravær på gennemsnitligt 7% inkl. omsorgs- og seniordage mm.
· En gennemsnit løn på trin 22
· Frokost 30 min. dagligt
· Vej tid i intervallet 12%-24% afhængig af by/land samt tidspunkt på døgnet
· Aftalte møder i form af triagemøder ugentligt, gruppemøder ugentligt samt personalemøde månedligt
· Planlægning og dokumentation
· Tid til praktikvejledning, uddannelse projektdeltagelse mm.
· Tillids- og sikkerhedsrepræsentanthverv.
Med dette grundlag bliver taksterne:
 
Dag by
hverdage
Dag land
hverdage
Aften by
alle dage
Aften land
alle dage
Weekend by
Weekend land
Nat,
alle dage
Afregningstakst  pr. time
315,00
369,00
434,06
489,47
384,00
426,66
711,67
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovenstående giver en direkte borgertids-§ på:
 
 
 
 
 
 
 
BTP
55%
47%
53%
47%
60%
54%
33%
Vurdering
Ny takstmodel og nye takster
Administrationen anbefaler, at Seniorudvalget godkender den nye model for afregning mellem visitation og hjemmepleje i forhold til praktisk bistand og personlig pleje, samt at de nye takster for 2018 godkendes for så vidt angår; hverdage by/land, aften by/land samt weekend by/land.
Fast budgetramme
Det anbefales, at Området Nat samt Omø og Agersø fremover budgetlægges ud fra normering samt diverse personalerelaterede omkostninger. Det betyder, at nat ikke afregnes med ovennævnte takst. I stedet tildeles området nat samt Omø og Agersø en fast budgetramme svarende til den nødvendige normering samt personalerelaterede omkostninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
De nye takster kan dækkes inden for det afsatte budget til visitation til hjemmepleje i Myndighedsafdelingen, under forudsætning af, at det gennemsnitlige ugentlige antal visiterede timer fortsætter på samme niveau som i ugerne 37-52 i 2017.
For hjemmeplejen betyder de nye takster en merindtægt i størrelsesordenen 3,6-3,9 mio. kr. i 2018.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at  Seniorudvalget godkender den nye model for afregning mellem visitation og hjemmepleje i forhold til praktisk bistand og personlig pleje
2.    at Områderne Nat, Omø og Agersø budgetlægges med fast budgetramme og dermed ikke afregnes fremover
3.    at Seniorudvalget godkender de 6 nye takster for 2018 for henholdsvis; hverdage by/land, aften by/land samt weekend by/land.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Indstillingerne godkendes.
Udvalget udtrykker ønske om, at takstmodellen indføres, men at modellens konsekvenser evalueres ift. evt. justeringer.