Møde i Seniorudvalget d. 6. februar 2018

6.     Inspirationstur til andre kommuner (B)

Sagsnr.: 330-2018-6057                 Dok.nr.: 330-2018-51067                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, om udvalget ønsker en inspirationstur til andre kommuner. Hvis udvalget beslutter at tage på inspirationstur, skal udvalget beslutte, hvilke temaer, der kan være interessante og eventuelt, hvilke kommuner, udvalget ønsker at besøge.
Baggrund
Udvalget besluttede på mødet d. 9. januar 2018 at drøfte mulig studietur på baggrund af oplæg fra administrationen.
Administrationen har følgende forslag til relevante besøgssteder – flere af forslagene kan naturligvis kombineres:
Tema
Indhold
Kommune
Sammenhængende sygehusvæsen samt kvalificeret og effektiv sygepleje
Brug af sygeplejeklinikker.
Fælles akutteam, der arbejder på tværs af sektorer.
Medicingennemgang mindsker brug af medicin.
Esbjerg kommune
Demens
Udarbejdelse af demensplan
Vejle kommune har udarbejdet en demensplan, der indeholder syv mål for kommunens indsats på området.
 
Huset Nyvang – kåret som årets sundhedsbyggeri 2017
Huset Nyvang er i sin grundidé tilpasset borgere med demens og deres særlige behov, men alle plejekrævende kan bo her. Byggeriet tager udgangspunkt i den seneste viden på området, hvor begreber som hjemlighed og genkendelighed er nøgleværdier. Byggeriet består af fire adskilte boenheder og en fælles bygning som rummer et bytorv, hvor butikker og aktive facader danner genkendelige motiver for en række fælles funktioner. Fællesbygningen er sammenbygget med en stor daginstitution som rummer såvel vuggestue og børnehavegrupper, hvilket skaber et spændende potentiale i generationsmøder. De første beboere flytter ind først i december 2017.
Vejle kommune
 
 
 
 
Randers kommune
 
 
Aktivitetscentre
KU.BE huset
Fungerer som et åbent kulturhus – en ny måde at tænke aktivitet, kultur, sundhed og socialt samlingspunkt i lokalområdet, for alle generationer.
 
Aktivitetscentret Hamlet
Mere traditionel aktivitetscenter, men næsten helt selvstyrende/brugerstyret center.
 
Seniorværkstedet
Stedet, hvor aktive seniorer mødes for at videregive eller modtage erfaringer samt håndelag til fælles glæde for alle deltagere
Frederiksberg kommune
 
 
 
 
 
Helsingør kommune
 
 
 
 
Forening i Svendborg kommune
Mad og måltider
Madkurv
Fokus på at underernæring gennem samarbejde mellem sygehus og kommune. Ældre medicinske patienter i risiko for underernæring får en madkurv med hjem ved udskrivelse.
 
Elektronisk måltidshåndbog
Odense Kommune har udviklet en elektronisk måltidshåndbog, der kan bruges både af private borgere og medarbejdere i forbindelse med rehabilitering.
Århus kommune
 
 
 
 
 
 
Odense kommune
Plejecentre
Lokalcenter Søholm
Det første kommunale plejehjem i Aarhus, der bliver certificeret som senioridrætscenter. Plejecenter med fokus på motion og bevægelse både for plejecentrets beboere og øvrige borgere. Desuden har idrætsforeninger mulighed for at benytte lokalerne
Århus kommune
Derudover foreslår administrationen, at udvalget (evt. sammen med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget) besøger et sundhedscenter. Dels fordi det vil øge fokus på borgeren i centrum samt kvaliteten i det rehabiliterende arbejde. Og dels fordi der i de kommende år udmøntes særlige puljer målrettet etableringen af sundhedscentre.
Egedal sundhedscenter et moderne center med alt fra træning og sundhedsvejledning til sygepleje og sygeplejeklinik. Mere end 100 sygeplejersker, terapeuter, sundhedsmedarbejdere og sosu-assistenter arbejder hver dag i Egedal Sundhedscenter, for at give borgerne den bedste hjælp til genoptræning, sundhedsvejledning, sygepleje og meget mere.
Kolding sundhedscenter er hele kommunes sundhedscenter, hvor borgerne kan henvende sig ved behov for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse, sundhedspleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og tandregulering. Formålet med sundhedscenteret er at give borgerne en indgang til det kommunale sundhedsvæsen, sammenhængende sundhedsydelser og være ramme for nemme, kendte og tilgængelige sundhedstilbud.
Udvalget tilkendegav på sidste møde et ønske om at studieturen foretages inden sommerferien. Med det in mente kan studietur eksempelvis foretages 28.-29. juni.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Udvalget drøfter og beslutter, evt. med afsæt i administrationens forslag, studietur for udvalget.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Afhænger af studieturens længde.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Sundheds- og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget beslutter, om udvalget ønsker en inspirationstur.
2.    at Seniorudvalget beslutter, hvilke temaer udvalget ønsker for en inspirationstur, og eventuelt hvilke kommuner, udvalget gerne vil besøge.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Udvalget ønsker et nærmere oplæg til inspirationstur, der fokuserer på eksempler på velfungerende organisering og struktur omkring aflastningspladser, sygeplejeklinikker samt særlige boliger til udadreagerende borgere samt fællesbyggeri (fx Huset Nyvang, Randers Kommune)
Udvalget ønsker, at inspirationsturen finder sted 26.-27. juni.