Dagsordener og referater

Seniorudvalget (2018) - Referat 6. februar 2018

17:30 Plejecenter Skovvang, Grønningen 1, Slagelse
Punkter på dagsordenen:
 1. Godkendelse af dagsorden (B)
 2. Forretningsorden for Seniorudvalget (B)
 3. Budget 2018-2021 Seniorudvalget (O)
 4. Budgetopfølgning 1 for 2018 (B)
 5. Servicepakker til plejecenterbeboere (B)
 6. Inspirationstur til andre kommuner (B)
 7. Brugerundersøgelse 2018 (D)
 8. Status på analyse af hjemme- og sygepleje (D)
 9. Værdisæt på plejecentre og aktivitetscentre (O)
 10. Orienteringspunkter (O)
 11. Lukket: Tilbageflytning til Skælskør Plejecenter (B)

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-6456                 Dok.nr.: 330-2018-55234                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Godkendt.

2.     Forretningsorden for Seniorudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2018-7851                 Dok.nr.: 330-2018-68309                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, om udvalget vil have en forretningsorden og i bekræftende fald forretningsordenens indhold.
Baggrund
Det følger af styrelsesvedtægten, at et udvalg selv fastsætter sin forretningsorden. Byrådet kan bestemme, hvilken opgaveportefølje udvalget har, men ikke hvordan udvalget skal tilrettelægge sit arbejde. Det afgør udvalget selv.
Udvalgets forretningsorden kan bl.a. indeholde bestemmelse om følgende:
· Udvalgsmødernes varighed
· Tidspunkt for udsendelse af forslag til dagsorden – der skal være tid til forberedelse af de enkelte sager, men samtidigt skal dagsordenen heller ikke sendes ud så tidligt, at udvalget afskærer sig selv for at have aktuelle sager med på en ordinært udsendt (og offentliggjort) dagsorden. Ved fastsættelse af et tidspunkt for udsendelse af dagsorden skal der også tages højde for, at udvalget efter det vedtagne årshjul i de fleste måneder holder møde ugen efter Byrådets møde, herunder at der skal være mulighed for at få sager med på udvalgets møde, som Byrådet ønsker, at udvalget arbejder videre med.
Der er ikke krav om, at udvalgets forretningsorden er skriftlig.
Den vedhæftede forretningsorden er et eksempel på, hvad udvalgets forretningsorden i givet fald kan indeholde.
Udvalget besluttede i Seniorudvalgsmødet 9. januar 2018 under behandling af punkt om Arbejdsform i Seniorudvalget”, hvor hidtidige Forretningsorden blev fremlagt, at:
”Udvalget principgodkender forretningsordenen med bemærkning om, at udvalget beslutter, at udvalgets medlemmer kan sende eventuelle ændringsforslag og tilføjelser til forretningsordenen til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren.
Forretningsordenen bliver herefter justeret efter de indkomne forslag og med fokus på, at der bliver udarbejdet én fælles forretningsorden for alle udvalg.
Forslaget til forretningsorden bliver herefter forelagt Seniorudvalget på kommende udvalgsmøde”.
Der er på baggrund af indkomne forslag og bemærkninger, samt ønsket om, at forslaget skal være identisk for alle stående udvalg, udarbejdet et forslag til fælles forretningsorden.
Seniorudvalget vil dog fortsat kunne beslutte egne ændringer til forslaget.
Retligt grundlag
Jf. § 20, stk. 3 i styrelsesloven vedtager udvalget selv sin forretningsorden.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger
Vurdering
Kommunaldirektøren anbefaler, at udvalget tager drøftelsen, herunder eventuelt vedtager en forretningsorden, hvis der er flertal for det, således at forventningsafstemningen omkring samarbejdet i udvalget er på plads.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Udvalget beslutter, om det vil vedtage en forretningsorden og i givet fald forretningsordenens indhold.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Udvalget godkender forretningsordenen med den bemærkning, at udvalget ønsker, at dagsorden som udgangspunkt fremsendes 6 hverdage før udvalgsmøde.
Udvalget får sagen forelagt på kommende udvalgsmøde til anden behandling.

3.     Budget 2018-2021 Seniorudvalget (O)

Sagsnr.: 330-2017-21232               Dok.nr.: 330-2017-778379                                Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Udvalget orienteres om det vedtagne budget for 2018-2021, herunder status for udmøntning af den politiske aftale, der ligger til grund for budgettet.
Baggrund
Budget 2018-2021 blev i oktober 2017 besluttet af Byrådet, og fagudvalgene har i henhold til styrelsesvedtægtens § 11 ansvaret for, at bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget præsenteres for Budget 2018 (korrigeret budget), og de elementer, der i den politiske budgetaftale særligt vedrører udvalget.
Bilag 1 Notat om budgetgrundlag 2018-2021 giver en kort beskrivelse af udvalgets budget (med fordeling på politikområder) som indeholder:
· Beskrivelse af området
· Budgetrammer
· Budgetfordelingsmodeller
· Anlæg
· Nøgletal
Budgetgrundlaget er beskrevet med den opgavefordeling for fagudvalgene, der er gældende fra 1.1.2018, og der kan derfor være afvigelser til tidligere beskrivelser.
Derudover ses de budgetændringer for udvalget, som blev indarbejdet i budgettet ved den politiske behandling i september/oktober 2017.
Retligt grundlag
Det retslige grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger mv.
Handlemuligheder
Udvalget har mulighed for at disponere inden for de økonomiske rammer og aktivitetsforudsætninger, der ligger bag budgettet.  
Budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator er placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Det vil skabe bedre sammenhæng mellem indsatserne, såfremt disse flyttes til Seniorudvalget. Ajourført budgetgrundlag vil blive forelagt udvalget på ny efter behandling i Økonomiudvalget.
I budget 2018 blev afsat en budgetpulje på 9,8 mio. kr. placeret teknisk under Seniorudvalget. På Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 6. december 2017 blev besluttet, at puljen anvendes til Vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede patienter, disse områder er placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Der vil således ske en teknisk omplacering af de 9,8 mio. kr. – hvilke vil fremgå af ajourført budgetgrundlag 2018 på kommende udvalgsmøde.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Orienteringen om budget 2018-2021 tages til efterretning
2.    at Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator flyttes fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget. Det vil skabe bedre sammenhæng mellem indsatserne.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Sagen udsættes til kommende møde, hvor bilaget (budgetgrundlaget) er mere uddybet og økonomien tydeliggøres.
Budgettet tages i øvrigt til efterretning.

4.     Budgetopfølgning 1 for 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-3718                 Dok.nr.: 330-2018-30940                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2018 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.
Seniorudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.
Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre, der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:
· Væsentlige ændringer i forudsætninger i forhold til det korrigerede budget, herunder afledt af forventet regnskab 2017.
· Budgetaftalens udmøntning
· Forventet realisering af anlægsbudget
Der sættes således alene fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2018, forelægges ligeledes.
Drift
Seniorudvalgets budgetområde forventes totalt set at udvise budgetbalance ved udgangen af 2018 med udgangspunkt i kendte faktorer på opfølgningstidspunktet.
Ved udarbejdelse af denne sagsfremstilling foreligger regnskab 2017 ikke. Der forventes ikke de store afvigelser, idet der i slutningen af 2017 er foretaget omplacering af budget svarende til forventet forbrug, jf. Byrådets beslutning den 27. november 2017.
Det skal bemærkes, at der på syge- og hjemmeplejens område er en igangværende analyse, forestået af eksterne konsulenter, jf. beslutning i budgetaftalen for 2018. I starten af februar forventes, at der er et første overblik på, hvordan økonomien i hjemmeplejen hænger sammen i 2018, samt hvilke initiativer, der kan besluttes igangsat. Dette vil blive præsenteret på Seniorudvalgets møde primo februar. Sygeplejen forventes at være i budgetbalance.
Myndighedsområdet for visitation af timer til hjemmehjælp har tæt sammenhæng med hjemmeplejen, idet hjemmeplejen udfører de timer, der visiteres. De sidste 3-4 måneder af 2017 har det visiterede timetal været rimeligt stabilt. Dette niveau forventes at fortsætte i 2018. Med udgangspunkt i de godkendte timepriser for 2018 svarer niveau for visiterede timer til budgettet på visitationsområdet. I analysen på hjemme- og sygeplejen, arbejdes der på en ny model for timepriser, denne vil foreligge på Seniorudvalgets møde primo februar. Eventuel konsekvens for myndighedsbudgettet vil også kendes på det tidspunkt.
Anlæg
Der er i 2018 afsat anlægsmidler til renovering af Midgård, hvilket forventes gennemført i 2018. Derudover vil der ske færdiggørelse af ombygning af Skælskør Plejecenter.
Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” indeholder retningslinjer for budgetopfølgningerne.
Handlemuligheder
Der er pt. ingen handleplaner for 2018 på Seniorudvalgets område.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Vil blive konkret beskrevet ifm. regnskabsafslutningen.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Budgetopfølgning 1 for 2018 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Udvalget godkender budgetopfølgningen og videresender til Økonomiudvalg og Byråd.
På udvalgets møde i marts fremlægges forventede økonomiske tendenser i form af forbrugstal.

5.     Servicepakker til plejecenterbeboere (B)

Sagsnr.: 330-2015-64729               Dok.nr.: 330-2018-36845                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Endelig godkendelse af priser gældende for 2018 på Servicepakker til plejecenterbeboerne, samt mindre justeringer til indhold i servicepakker for beboerne for plejecentrene, herunder hvilke servicepakker, der er obligatoriske og hvilke der er valgfrie.  
Baggrund
På Sundheds- og Seniorudvalgets møde i december 2017 blev principgodkendt priser på servicepakker for plejecenterbeboere gældende for 2018 samt justeret indhold af ”Personlig pleje 1”. Det blev samtidig principgodkendt, at ”Personlig pleje 1” gøres valgfri for det enkelte plejecenter at tilbyde beboerne. Sagen blev derefter sendt til høring i Ældrerådet. Der foreligger nu høringssvar fra Ældrerådet, hvilket ses i bilag 1.
Sundheds- og Seniorudvalget besluttede i efteråret 2015 at harmonisere servicepakker på plejecentrene, for derved at sikre ensartet serviceniveau, øget kvalitet og den tilstrækkelige gennemsigtighed.
De harmoniserede priser for plejecenterbeboernes servicepakker er gældende for alle kommunens 11 plejecentre, herunder fælles indhold, kvalitet og pris. De harmoniserede servicepakker medvirker til priseffektivitet og ensartet serviceniveau, med fokus på kvalitet, miljøvenlighed og sundhed for beboerne.
Reglerne foreskriver, at priserne skal svare til de faktiske udgifter til servicepakkernes indhold set over en flerårig periode.
Retligt grundlag
Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven. Herunder borgerens betaling af tilbud efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.
Handlemuligheder
Seniorudvalget skal beslutte de nye priser på servicepakker for beboerne på kommunens 11 plejecentre samt kan træffe beslutning om der ønskes et justeret indhold i ”Plejepakke 1” samt om der ønskes valgfrihed i forhold til om det enkelte plejecenter skal tilbyde beboerne ”Plejepakke 1”.
Vurdering
Priserne på servicepakkerne blev prisfastsat gældende fra 2016. 2016-priserne blev videreført i 2017, dog prisfremskrevet. Reglerne foreskriver, at priserne skal svare til de faktiske udgifter til servicepakkernes indhold. Der er derfor efter 2 år behov for en pristilpasning til faktisk udgiftsniveau for de respektive pakkers indhold. Priserne for 2018 er fastsat med udgangspunkt i faktiske udgifter i 2016 og 2017, samt prisfremskrevet til 2018-priser. I bilag 2 ses såvel priser for servicepakker i 2017 samt for de nye for 2018.
Da servicepakkerne fra 2016 blev harmoniseret, blev det samtidig besluttet, hvilke af servicepakkerne, der er obligatoriske samt hvilke beboerne frit kan vælge til/fra.
Rengøringspakken og aktivitetspakke I har siden 2016 været obligatoriske for alle beboerne på kommunens plejecentre. Rengøringspakkens indhold er nødvendigt, for at kunne opretholde, dels en tilstrækkelig hygiejne, samt forebygge smitterisiko. Aktivitetspakke I omfatter et minimum af aktiviteter i dagligdagen på plejecentrene. Derudover har Personlig Plejepakke II været obligatorisk for de beboerne, der er sengeliggende og/eller ikke selv kan klare kropsvask.
Alle øvrige pakker har været valgfrie for alle beboerne på plejecentrene. Dog sker der, for et plejecenters vedkommende, en gradvis indfasning, sådan at de ovennævnte pakker først gøres obligatorisk ifm. nye beboeres indflytning, for derved at imødegå en større udgiftsforøgelse.
Det er plejecenterledernes anbefaling, at ”Plejepakke 1” fra 2018 forbliver valgfri, for det enkelte plejecenter, at tilbyde beboerne. Det betyder, at det er det enkelte plejecenter, som afgør, hvorvidt det giver mening på det respektive plejecenter at tilbyde ”Plejepakke 1”. Værdighedspolitikken beskriver stort grad af valgfrihed, og dermed mulighed for fleksibilitet i hverdagen, ud fra den enkeltes ønsker og behov. Beboernes selvbestemmelse understøttes herved, da de frit kan vælge, hvilke produkter, de ønsker at anvende. Såfremt beboerne ikke selv kan indkøbe og ikke har pårørende, kan bestilles eksempelvis sammen med medicin mm. fra apoteket, købmandsordning o.lign. Derudover er der et rent praktisk og økonomisk perspektiv, idet plejecentrene ikke alle har tilstrækkelig opbevaringsplads til plejepakkens indhold.
Derudover anbefales, at indholdet af ”Plejepakke 1” ændres til, også at omfatte tandbørster og tandpasta.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget drøfter høringssvaret og tager stilling til, hvorvidt dette giver anledning til justeringer i indhold samt valgfrihed af servicepakker
2.    at Seniorudvalget godkender priser, servicepakkers indhold samt valgfrihed.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Udvalget beslutter, at plejepakke 1 forbliver valgfri. Udvalget godkender priser, service-pakkers indhold og valgfrihed.
Udvalget ønsker, at plejecentrenes hjemmesider justeres jf. Ældrerådets bemærkninger.

6.     Inspirationstur til andre kommuner (B)

Sagsnr.: 330-2018-6057                 Dok.nr.: 330-2018-51067                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, om udvalget ønsker en inspirationstur til andre kommuner. Hvis udvalget beslutter at tage på inspirationstur, skal udvalget beslutte, hvilke temaer, der kan være interessante og eventuelt, hvilke kommuner, udvalget ønsker at besøge.
Baggrund
Udvalget besluttede på mødet d. 9. januar 2018 at drøfte mulig studietur på baggrund af oplæg fra administrationen.
Administrationen har følgende forslag til relevante besøgssteder – flere af forslagene kan naturligvis kombineres:
Tema
Indhold
Kommune
Sammenhængende sygehusvæsen samt kvalificeret og effektiv sygepleje
Brug af sygeplejeklinikker.
Fælles akutteam, der arbejder på tværs af sektorer.
Medicingennemgang mindsker brug af medicin.
Esbjerg kommune
Demens
Udarbejdelse af demensplan
Vejle kommune har udarbejdet en demensplan, der indeholder syv mål for kommunens indsats på området.
 
Huset Nyvang – kåret som årets sundhedsbyggeri 2017
Huset Nyvang er i sin grundidé tilpasset borgere med demens og deres særlige behov, men alle plejekrævende kan bo her. Byggeriet tager udgangspunkt i den seneste viden på området, hvor begreber som hjemlighed og genkendelighed er nøgleværdier. Byggeriet består af fire adskilte boenheder og en fælles bygning som rummer et bytorv, hvor butikker og aktive facader danner genkendelige motiver for en række fælles funktioner. Fællesbygningen er sammenbygget med en stor daginstitution som rummer såvel vuggestue og børnehavegrupper, hvilket skaber et spændende potentiale i generationsmøder. De første beboere flytter ind først i december 2017.
Vejle kommune
 
 
 
 
Randers kommune
 
 
Aktivitetscentre
KU.BE huset
Fungerer som et åbent kulturhus – en ny måde at tænke aktivitet, kultur, sundhed og socialt samlingspunkt i lokalområdet, for alle generationer.
 
Aktivitetscentret Hamlet
Mere traditionel aktivitetscenter, men næsten helt selvstyrende/brugerstyret center.
 
Seniorværkstedet
Stedet, hvor aktive seniorer mødes for at videregive eller modtage erfaringer samt håndelag til fælles glæde for alle deltagere
Frederiksberg kommune
 
 
 
 
 
Helsingør kommune
 
 
 
 
Forening i Svendborg kommune
Mad og måltider
Madkurv
Fokus på at underernæring gennem samarbejde mellem sygehus og kommune. Ældre medicinske patienter i risiko for underernæring får en madkurv med hjem ved udskrivelse.
 
Elektronisk måltidshåndbog
Odense Kommune har udviklet en elektronisk måltidshåndbog, der kan bruges både af private borgere og medarbejdere i forbindelse med rehabilitering.
Århus kommune
 
 
 
 
 
 
Odense kommune
Plejecentre
Lokalcenter Søholm
Det første kommunale plejehjem i Aarhus, der bliver certificeret som senioridrætscenter. Plejecenter med fokus på motion og bevægelse både for plejecentrets beboere og øvrige borgere. Desuden har idrætsforeninger mulighed for at benytte lokalerne
Århus kommune
Derudover foreslår administrationen, at udvalget (evt. sammen med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget) besøger et sundhedscenter. Dels fordi det vil øge fokus på borgeren i centrum samt kvaliteten i det rehabiliterende arbejde. Og dels fordi der i de kommende år udmøntes særlige puljer målrettet etableringen af sundhedscentre.
Egedal sundhedscenter et moderne center med alt fra træning og sundhedsvejledning til sygepleje og sygeplejeklinik. Mere end 100 sygeplejersker, terapeuter, sundhedsmedarbejdere og sosu-assistenter arbejder hver dag i Egedal Sundhedscenter, for at give borgerne den bedste hjælp til genoptræning, sundhedsvejledning, sygepleje og meget mere.
Kolding sundhedscenter er hele kommunes sundhedscenter, hvor borgerne kan henvende sig ved behov for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse, sundhedspleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og tandregulering. Formålet med sundhedscenteret er at give borgerne en indgang til det kommunale sundhedsvæsen, sammenhængende sundhedsydelser og være ramme for nemme, kendte og tilgængelige sundhedstilbud.
Udvalget tilkendegav på sidste møde et ønske om at studieturen foretages inden sommerferien. Med det in mente kan studietur eksempelvis foretages 28.-29. juni.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Udvalget drøfter og beslutter, evt. med afsæt i administrationens forslag, studietur for udvalget.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Afhænger af studieturens længde.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Sundheds- og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget beslutter, om udvalget ønsker en inspirationstur.
2.    at Seniorudvalget beslutter, hvilke temaer udvalget ønsker for en inspirationstur, og eventuelt hvilke kommuner, udvalget gerne vil besøge.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Udvalget ønsker et nærmere oplæg til inspirationstur, der fokuserer på eksempler på velfungerende organisering og struktur omkring aflastningspladser, sygeplejeklinikker samt særlige boliger til udadreagerende borgere samt fællesbyggeri (fx Huset Nyvang, Randers Kommune)
Udvalget ønsker, at inspirationsturen finder sted 26.-27. juni.

7.     Brugerundersøgelse 2018 (D)

Sagsnr.: 330-2017-38214               Dok.nr.: 330-2018-48602                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal drøfte forståelsen af spørgsmålene og spørgerammen i udkast til brugerundersøgelse 2018.
Baggrund
Udvalget for Sundhed og Omsorg besluttede den 06.03.2013, at der skal laves en kvantitativ brugerundersøgelse i hjemmeplejen hvert andet år med start i 2014.
I forbindelse med udarbejdelse af strategi for rehabilitering, omsorg og pleje (godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgsmøde den 10.5.2017) og Strategi for bomiljøer til ældre (godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgsmøde den 05.04.2017) blev det besluttet, at effektmåling af strategierne sker hvert 2. år, som en integreret del af brugerundersøgelsen.
Derudover er brugerundersøgelsen 2018 også en del af tilsyn og opfølgning på tilbud efter servicelovens § 83 og 83a til borger i eget hjem, som beskrevet i tilsynspolitikken, der er principgodkendt på Sundheds- og Seniorudvalgsmøde den 06.12.2017.
Brugerundersøgelsen 2018 forventes gennemført i hjemmepleje og på plejecentre i marts måned 2018. Alle relevante beboere på plejecentre spørges og derudover spørges ca. 800 modtagere af hjemmepleje.
I hjemmeplejen udsendes spørgeskemaet via post med en frankeret svarkuvert.
På plejecentrene omdeler personalet spørgeskemaet med en svarkuvert. Der opstilles lukkede kasser, hvor beboere, evt. med hjælp fra pårørende eller personale, kan aflevere svarkuverten med det udfyldte skema. Kasserne indsamles herefter af Sekretariatet.
Alternativt har Ældrerådet tilbudt at stå til rådighed, når beboerne skal udfylde spørgeskemaerne.
Som forrige år gennemføres databehandlingen af Aspekt R&D. Besvarelserne behandles anonymt.
Udkast til brugerundersøgelsen har været drøftet på Ældrerådsmøde den 30.01.2018. Ældrerådets kommentarer er vedhæftet.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Udvalget kan drøfte spørgerammen og forståelsen af spørgsmålene i udkast til brugerundersøgelsen 2018.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at brugerundersøgelsen 2018 med sin spørgeramme giver mulighed for at måle effekten af strategi for rehabilitering, omsorg og pleje samt strategi for bomiljøer til ældre. Samtidig fungerer brugerundersøgelsen 2018 som en del af opfølgningen på tilsynspolitikken. Dermed kan brugerundersøgelsen 2018 være en indikator på kvaliteten i hjemmepleje og på plejecentre og på den måde være med til at identificere kommende indsatsområder.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget drøfter spørgerammen og forståelsen af spørgsmålene i udkast til brugerundersøgelsen 2018.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Udvalget ønsker, at spørgeskemaet ved skala-besvarelser tilføjes et muligt kommentarfelt (således at skala-svaret kan suppleres med en begrundelse).
Udvalget sætter pris på Ældrerådets tilkendegivelse om at stille sig til rådighed ved udfyldelse af spørgeskemaerne ved de borgere, der ønsker det, og udvalget ønsker, at Ældrerådet inddrages til dette.
Udvalget ønsker senere at drøfte, hvordan pårørende og medarbejderne spørges ind til deres oplevelse af udmøntningen af udvalgets strategier og målepunkter.
Dette som et dagsordenspunkt på mødet i august/september.
Brugerundersøgelsen fremsendes til borgere i eget hjem postomdelt.

8.     Status på analyse af hjemme- og sygepleje (D)

Sagsnr.: 330-2017-21232               Dok.nr.: 330-2018-55780                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget orienteres mundtligt om status på analysen af hjemme- og sygeplejen.
Baggrund
Som en del af budgetaftalen 2018 blev det besluttet at få analyseret velfærdsområderne, herunder hjemme- og sygeplejen.
Fokus for analysen af hjemme- og sygepleje blev drøftet på Sundheds- og Seniorudvalgets møde d. 6.12.17. Udvalget besluttede at følgende fokusområder og udfordringer skulle omfattes af analysen:
- Organisering (medarbejdergrupper og ledelse)
- Takstberegningen/takstfastsættelse og takstafregning
- Fravær (hvordan styrkes medarbejdernes tilstedeværelse og minimering af fravær)
- Planlægning (optimering af tjenestetidsplanlægning (vagtplan for medarbejderne) og ruteplanlægning (ift. borgerne)
- Ledelse (ledelsesroller, ledelseskompetencer og ledelsesrum – på alle niveauer) og ledelsesunderstøttelse
- Styringsmodel og underliggende daglig styring (drift)
-   Økonomiske styringskompetencer
- Datagrundlag (herunder sammenhæng mellem plejebehov og normering faggruppeopdelt)
- Afdækning af kultur og mindset
- Visitering i forhold til borgergrundlag (får borgerne det, de har behov for sammenholdt med borgergrundlaget og serviceniveau).
Analysen foretages af eksternt konsulentfirma og blev igangsat umiddelbart efter udvalgsmødet d. 6.12.17. Analysen følger de principper for velfærdsanalyserne, som er vedtaget i forbindelse med budget 2018 – bl.a. at analysens design sikrer en høj grad af involvering af områdets ledere, medarbejdere og brugere.
Seniorudvalget fik d. 9.1.18 en foreløbig orientering om analysen.
Hovedkonklusionerne i analysen vil blive fremlagt for udvalget på mødet. Hertil vil der foreligge en overordnet plan for videre fremdrift.
Retligt grundlag
Intet at bemærke.
Handlemuligheder
Udvalget kan drøfte analysens konklusioner, herunder den videre fremdrift i form af initiativer afledt af analysen.
Vurdering
Intet at bemærke.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Intet at bemærke.
Konsekvenser for andre udvalg
Intet at bemærke.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Udvalget drøfter analysen.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende:  Anders Nielsen (A)
Analysen blev udleveret på mødet.
Udvalget har drøftet analysen.

9.     Værdisæt på plejecentre og aktivitetscentre (O)

Sagsnr.: 330-2017-6953                 Dok.nr.: 330-2018-40686                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Opfølgning på udarbejdelse af Værdisæt på plejecentre samt aktivitetscentre jf. Strategi for Leve-Bomiljø på ældreområdet i Slagelse Kommune.
Baggrund
Strategi for Leve-Bomiljø på ældreområdet i Slagelse Kommune blev godkendt af Sundheds- og Seniorudvalget den 5. april 2017. Strategien ses i bilag 1. Udvalget ønskede, at der - udover de vedtagne målepunkter - også følges op på, hvorvidt plejecentre og aktivitetscentre har udarbejdet "Værdisæt" som beskrevet i effektdelen.
Plejecentrene har udarbejdet Værdisæt, udarbejdet via inddragende proces med beboere, pårørende, personale m.fl. Bjergbyparken påbegynder proces mhp. udarbejdelse nu, hvorefter Værdisæt forventes at foreligge til udvalgets møde primo april 2018, det samme er tilfældet med Aktivitetscentrene. Alle øvrige Værdisæt ses i bilag 2. Værdisæt findes ligeledes på Plejecentrenes hjemmesider.
Retligt grundlag
Lovgivningen inden for Sundheds- og Seniorudvalgets område samt Værdighedspolitikken for ældreplejen i Slagelse Kommune.
Handlemuligheder
Seniorudvalget anbefales at drøfte, hvorvidt de udarbejdede Værdisæt på plejecentre og aktivitetscentre giver anledning til bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at de foreliggende Værdisæt er i ”god tråd” med den overordnede værdimæssige ramme for området i form af Værdighedspolitikken samt de gældende strategier.
Plejecentrenes Værdisæt lever op til målet i strategien: ”Borgerne oplever, at have et levende ældremiljø med plads til forskellighed, samt respekt for den enkeltes oplevelse af livskvalitet.
Der arbejdes med løsninger i samarbejde med lokalsamfundet og pårørende”. Værdisættene afspejler den mangfoldighed, som plejecentrene repræsenterer.
I Strategien er nævnt; ”Beboerne og de pårørende på det enkelte plejecenter inddrages i udarbejdelse af værdisæt. På aktivitetscentre inddrages brugerne samt lokalsamfundet. Værdisætttene for pleje- og aktivitetscentrene gøres ”levende i hverdagen og bruges aktivt sammen med beboere, pårørende og brugere.
Plejecentrene har arbejdet på forskellig vis med udarbejdelsen af Værdisæt. Beboere, familie, pårørende og personale har deltaget. Værdisættene ”gøres levende i hverdagen” ved at omsætte indhold til virkelighed i samspil med beboere, familie/pårørende og personale. Der arbejdes med Værdisæt på beboer-/pårørendemøder, husmøder, teammøder mm. – ligesom Værdisæt flere steder er ophængt i stort format for synliggørelse.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen, idet forudsætningen er, at nye aktiviteter og indsatser sker inden for den eksisterende budgetramme.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende:  Anders Nielsen (A)
Orienteringen taget til efterretning.

10.   Orienteringspunkter (O)

Sagsnr.: 330-2018-6176                 Dok.nr.: 330-2018-53216                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
1. Orientering fra udvalgets formand
2. Orientering fra udvalgets medlemmer
3. Orientering fra Center for Sundhed og Ældre
     Herunder orientering om konkrete henvendelser
Der foreligger følgende punkter til orientering fra Center for Sundhed og Ældre, jfr. bilag 1:
3. a):
Pressemeddelelser/Nyheder
3. b):
§ 129 Serviceloven - Flytninger uden samtykke 01.10.2017-31.12.2017 – 4. kvartal.
3. c):
Status på Ombygning Skælskør Plejecenter
3.d):
Sags- og mødeoversigt for Seniorudvalget pr. 6. februar 2018 jf. bilag 2.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende:  Anders Nielsen (A)
Ad1) Henvendelse vedrørende praksis i forbindelse med Røgpartikelfjerner på plejecentrene
Udvalget får følgende sager på næste møde:
Beslutningssag vedr. praksis i forbindelse med Røgpartikelfjerner på plejecentrene
Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Sagen sendes i høring i Ældrerådet inden udvalgets behandling i marts.
Formøde den 27. marts flyttes til den 26. marts kl. 13:30 | 15:00
Udvalgsmødet den 8.marts flyttes til den 7. marts kl. 18:30 | 21:00
Udvalgsmødet den 9. august flyttes til den 16. august kl. 15:30 | 17:30
Orienteringerne taget til efterretning.

11. Lukket: Tilbageflytning til Skælskør Plejecenter (B)

Denne sag er desværre lukket for offentligheden.

Hvad er en dagsorden?

En dagsorden er en liste over sager, som byrådet eller et udvalg skal behandle på et givent møde.

Hvad er et udvalg?

Et udvalg i Slagelse Kommune er en gruppe af personer som er valgt ud af en større forsamling, f.eks. ud af byrådet, til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende. Eksempelvis sidder byrådsmedlem Christopher Trung i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i kommunens handicap- og psykiatriudvalg.