Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

11.   Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)

Sagsnr.: 330-2021-15739               Dok.nr.: 330-2021-68567                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration.
Sagens indhold
Social- og Beskæftigelsesudvalget anmodede ved deres møde den 1. februar 2021 om at få en status på implementeringen af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration.
Medborgerpolitikken blev vedtaget på Byrådets møde den 16. september 2019.
I det følgende gives en afdelingsvis præsentation af arbejdet med at implementere Medborgerpolitikken.
Job og Uddannelse
I Job & Uddannelse har der ikke været et konkret arbejde med at implementere Medborgerpolitikken, men værdierne og fokuspunkterne i Medborgerpolitikken ligger godt i tråd med den måde, afdelingen har arbejdet på i flere år.
I mødet med borgerne er der stort fokus på at skabe relation og tillid samt at borgerne oplever ligeværdighed i mødet og at de har medejerskab og –ansvar. Konkret arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi er lydhør og har respekt for borgerne og deres input til eget forløb. Vi tydeliggør i mødet med borgerne, at de har ansvar og indflydelse på samarbejdet og deres forløb inden for de lovgivningsmæssige rammer, som vi er givet i kraft af beskæftigelseslovgivningen. Vi lægger stor vægt på, at vi bringer vores faglighed i spil i mødet med borgerne, så de kan drage nytte af vores viden omkring arbejdsmarkedet, jobsøgningsstrategier, opkvalificering mm. Vi både udfordrer og bakker op om borgerne og vi tror på, at vores viden og vejledning giver borgerne et fundament, hvorfra de kan træffe optimale valg. Vi arbejder sammen med borgerne på at kortlægge deres kompetencer – herunder også de mere skjulte, så de kan se, hvad de kan bidrage med på en arbejdsplads.
I foråret 2021 starter en medarbejder fra afdelingen på uddannelse i Cabi-projektet ”Flere med kognitive handicap skal i job”, så afdelingen får et løft ift. at arbejde med de mere udsatte borgere og hvordan vi kan hjælpe dem videre. Det er forventningen, at vi dermed bliver bedre til at se borgernes styrker samt samarbejde med andre afdelinger/centre i kommunen, så vi sammen bedre kan understøtte borgere med kognitive udfordringer i deres vej tilbage i job.
Fastholdelse
Afdelingen for Fastholdelse påbegynder i marts 2021 en proces hvor principperne i Medborgerpolitikken danner basis for en drøftelse af afdelingens kerneopgave og kerneopgaveløsning.
Processen skal munde ud i principper for sagsbehandling i Afdeling for Fastholdelse, som er kongruente med principperne i Medborgerpolitikken.
Således bliver Medarbejderpolitikken levende i den daglige løsning af kerneopgave og vævet ind i de værdier, som afdelingens kultur baserer sig på.
Ressource
De bærende elementer i afdelingens daglige arbejde er:
-      Kvalitet i samtalerne og i sagsbehandlingen
-      Hyppighed i samtalerne samt progression i borgerens forløb
-      Effekter af indsatser
-      Beskæftigelsesfokus og ordinære timer
-      Helhedsorienteret indsats og fokus på værdikæder
-      Retssikkerhed og ejerskab hos den enkelte borger
-      Digital tilgang herunder omlægning af Min plan i Facit så den er i overensstemmelse med værdikædetænkningen
-      Udvikling af rolle, således borger møder en person, der er både sagsbehandler, mentor og jobformidler
-      Tæt samarbejde med socialøkonomiske virksomheder og initiativer – herunder også frivillige organisationer
Virksomheds- og uddannelsessamarbejde
Omkring rekruttering har vi gennem en længere periode arrangeret Pop-Up, som handler om, at borgere kan booke sig til møde vedr. jobsøgning og kvalificering af CV. Her mødes borgeren med åbenhed og nysgerrighed i forhold til at understøtte muligheden for at komme i job. Der har også været afholdt jobdating mellem virksomheder og ledige borger, hvor tilgangen er tilgængelighed, at blive mødt i øjenhøjde og få en god oplevelse. Vi bruger vores faglighed til at understøtte borgernes mulighed for at komme i arbejde.
Afdelingen er tovholder på Cabi-projektet der nævnes under ’Job og Uddannelse’.
Ellers bidrager vores veterankoordinator via veteranstrategien og hendes deltagelse i blandt andet veterancafeen mv. hvor Heidi Anita møder såvel veteraner som pårørende med stor forståelse og indsigt. Heidi Anita har i den forbindelse deltaget i en række arrangementer og kurser som understøtter medarbejderpolitikken.
Opkvalificering
I opkvalificering er medborgerpolitikken ikke et selvstændig tema, men der er et ledelsesstrategisk udviklingsspor, som handler om, at flere borgere skal deltage i egen og andre borgeres sag. Eksempler:
-      Vi lavede en workshop hvor en gruppe borgere blev inviteret på besøg for at kunne bidrage til vores nye interne tilbud.
-      Når borger ønsker ny sagsbehandler, bliver de inviteret på besøg, så vi kan forstå deres ønske og samtidigt lære af vores handlinger internt
-      Leder beder medarbejderne forklare borgerperspektivet i deres handlinger
-      Vores nye udviklingsprojekt ”Opkvalificering danser med kommune på den nye måde” kommer også til at tage omdrejning omkring, hvordan vi forstår os selv og hvordan andre forstår os.
Sprogcenteret, Ungeafdelingen og Integration og Netværk
Der har ikke været direkte fokus på at implementere Medborgerpolitikken, men der ses en nær sammenhæng mellem den måde der igennem flere år er arbejdet på og de værdier og fokuspunkter, der omtales i Medborgerpolitikken.
Fokus i mødet med borgerne er, at skabe relation og tillid, at borgerne skal opleve ligeværdighed i mødet samt at borgerne skal tage medejerskab og –ansvar. I mødet med borgeren tydeliggøres det, at de har ansvar for og indflydelse på samarbejdet og deres forløb inden for de lovgivningsmæssige rammer, som vi er givet i kraft af beskæftigelseslovgivningen. Der arbejdes sammen med borgerne om at kortlægge deres kompetencer, tydelige som skjulte, for at synliggøre, hvad det er, de kan bidrage med på arbejdsmarkedet.
Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang med lydhørhed og respekt for borgerne og deres indspil i processen. For medarbejderne er der stor fokus på, at bringe fagligheden i spil i mødet med borgeren, der dermed får mulighed for at drage nytte heraf. Således vil borgerne både opleve opbakning og udfordring ud fra en præmis om, at den faglige viden og vejledning giver borgerne et grundlag for at træffe de mest optimale valg.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan tage sagen til orientering.
Vurdering
Det er Administrationens vurdering, at der bredt set i Center for Arbejdsmarked og Integration arbejdes med afsæt i de værdier og principper, som Medborgerpolitikken bygger på.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Udsættes og fremrykkes ved næste møde.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.