Møde i udvalget d. 1. oktober 2018

7.     Forslag til Lokalplan 1203 Dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2018-31400               Dok.nr.: 330-2018-490503                                          Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til lokalplan 1203, Dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.
Baggrund
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede den 4. juni 2018, at Lokalplan 1203, Dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby sættes i gang.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1200 m2. Ved etablering af butikken vil de eksisterende bygninger på Brovej 11A blive nedrevet.
Butikken skal ligge i den sydøstlige del af området. Den skal opføres i mursten med ensidig taghældning. Bygningshøjden må maks. være 7 m, målt fra niveauplan. Dog må en mindre del ved indgangen opføres i en bygningshøjde på 8,5 m. Udearealer nord og vest for bygningen skal indrettes til parkering (74 p-pladser), torveareal samt græsarealer ud til Skælskør Landevej.
Der skal etableres to vejadgange fra Brovej, ca. 50 meter og 80 meter fra rundkørslen. Vej-adgangen mod øst vil blive benyttet til vareindlevering.
Brovej er en skolevej. Der skal derfor etableres en fælles gå- og cykelsti langs Brovej for at sikre fodgængere og cykeltrafik til skolen og børnehaven. Bygherren skal afholde udgifter til anlæg af stien foran butikken. Slagelse Kommune skal afholde udgifter til stiens videre forløb hen til skolen.
Der skal desuden etableres stiforbindelse, der sikrer adgang til dagligvarebutikken fra boligområderne mod syd.
Butikkens facader mod syd og vest vil være meget synlige fra Brovej og Skælskør Landevej. Lokalplanforslaget indeholder derfor bestemmelser, der sikrer, at disse facader brydes med vinduer og relief i murværk for at give et attraktivt arkitektonisk indtryk.
En del af området er omfattet af eksisterende lokalplan 317, som giver mulighed for boligbebyggelse. Lokalplan 317 bliver ophævet for så vidt angår det areal, der omfattes af den nye lokalplan.
Eftersom det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Retligt grundlag
Lokalplanlægning tilvejebringes gennem planlovens kapitel 5
Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1203, Dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.
Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at Lokalplan 317, som udpeger området til boligformål, fortsat gælder for hele området. Det vil ikke være muligt at etablere butik.
Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers offentlig høring.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplanen vedtages.
Slots Bjergby er på nuværende tidspunkt under udbygning. Flere lokalplaner for boliger er enten undervejs eller vedtaget og klar til at blive realiseret. Byen mangler dog en dagligvarebutik.
I lokalplanforslaget er der taget højde for butikkens ydre fremtræden samt butikkens sammenhæng med kommende boligområde mod syd. Lokalplanforslaget tager desuden højde for Brovejs funktion som skolevej.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,
1.    at Forslag til Lokalplan 1203 dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2.    at Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3.    at Borgermøde afholdes i Slots Bjergby Forsamlingshuset, Slots Bjergbyvej 42, enten d. 15. november 2018 eller 21. november 2018 i tidsrummet mellem 18:30 og 20:00.
Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. oktober 2018:
Fraværende: 
Anbefales.
Forslag videresendes under forudsætning af, at der foreligger en udbygningsaftale med bygherre.
Der afholdes borgermøde den 21. november.