Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

6.     Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)

Sagsnr.: 330-2021-11455               Dok.nr.: 330-2021-49723                                            Åbent
Kompetence: Byrådet.
Beslutningstema
Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om der gives en anlægsbevilling på 1.985.000 kr. til en ombygning af Slagelse Jobcenters lokaler på Østre Skole, således at gældende lovgivning kan efterkommes.
Sagens indhold
I juli 2020, rettede Datatilsynet på baggrund af en konkret borgersag fra december 2019 kritik af den praksis, hvormed Slagelse Jobcenter på sin lokalitet på Østre Skole afholdte borgersamtaler. Efterfølgende er Østre Skole forsøgt indrettet, således at samtaler med borgere, uanset om disse afvikles fysisk eller digitalt opfylder gældende lovgivning. Kravet om, at alle samtaler skal afvikles i et aflukket rum, uden tilstedeværelse af personer, der ikke er relevante for sagen, har affødt et behov for enkeltmandskontorer. Kommunale Ejendomme har i den forbindelse afsøgt mulighederne for at afdelingerne hjemmehørende på Østre Skole kunne placeres andre steder i kommunen. Konklusionen er, at en flytning til andre lokaler ikke er mulig eller vil bibringe en løsning, der tilfredsstiller gældende lovgivning og retningslinjer.
Konkret ønskes Jobcentrets Virksomhedsservice flyttet op på 2. sal. Dette kræver at der åbnes op ud til taget i bygningens ene side, for at kunne levere de nødvendige m2. Den borgerrettede aktivitet fordeles i bygningens stueetage og på 1. sal, hvor de eksisterende 2 og 3 mandskontorer opdeles med nye skillevægge til enkeltmandskontorer (se bilag 1-3). Dermed sikres dels overholdelse af gældende GDPR regler og retningslinjer, og dels sikres det, at Jobcenteret kan afvikle de i beskæftigelseslovgivningen påkrævede samtaler.
COVID-19 udbruddet og den efterfølgende hjemsendelse af Jobcenterets medarbejdere i marts 2020, har betydet, at de fysiske rammer på Østre Skole ikke har udgjort en presserende udfordring for borgernes retssikkerhed. Samtidig har hjemsendelse givet mulighed for at overveje forskellige typer af indretning i eksisterende rammer og afledte ønsker til ombygning. Med udsigt til en mulig tilbagevenden til den fysiske arbejdsplads i løbet af 2021 bør en ombygning finde sted mens lokaliteten er lukket ned for fysisk tilstedeværelse, for at påvirke driften mindst muligt.
Sagen underbygges af notat udarbejdet af Slagelse Kommunes Informationssikkerhedskoordinator, der på baggrund af den konkrete borgersag påpeger de samme mangler, som Datatilsynet udtaler kritik på baggrund af (se bilag 4).
Retligt grundlag
Databeskyttelsesforordningen artikel 4 stk. 1,2,7,8
Databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1,2
Databeskyttelsesforordningen artikel 32 stk. 1-4
Databeskyttelsesforordningen artikel 33 stk. 1-5
Forvaltningsloven §32
Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have givet en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projekt-forudsætninger, samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.
Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan:
A.    Beslutte at videresende den ansøgte anlægsbevilling på det foreliggende grundlag til Økonomiudvalget og Byrådet
B.    Udbede sig yderligere beskrivelse af, hvordan anlægsrammen ønskes anvendt
Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om der gives en anlægsbevilling på 1.985.000 kr. til en ombygning af Jobcenter Slagelses lokaler på Østre Skole.
Vurdering
Administrationen vurderer at den ansøgte anlægsbevilling til ombygning af lokalerne på Østre Skole, bør vedtages, da det d.d. ikke er muligt i nuværende situation ved en tilbagevenden efter COVID-19, at efterkomme Databeskyttelsesforordningen eller krav om antal borgersamtaler under lovlige og forsvarlige forhold.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr.
Politikområde
2021
2022
2023
2024
Bevillingsønske
 
 
 
 
 
Drift
 
 
 
 
 
Anlæg
 
1985
 
 
 
Afledt drift
 
0
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Afsat rådighedsbeløb
 
 
 
 
 
Kassen
 
 
 
 
 
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller, at Byrådet på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutter,
1.    at Anlægsbevillingen godkendes og finansieres af det afsatte anlægsbudget.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Det foreslåede anlægsbudget og -bevilling under politikområde 06.03, til ombygning af jobcenterets lokaler på Østre skole, godkendes. Anlægsbudgettet finansieres af kassen.
Søren Lund Hansen (O) spørger til fordelingen af medarbejderantal i Jobhuset.
Administrationen oplyser herom pr. mail i forlængelse af udvalgsmødet.