Møde i Seniorudvalget d. 7. marts 2018

3.     Budget 2018-2021 Seniorudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2017-21232               Dok.nr.: 330-2018-100388                                Åbent
Kompetence: Økonomiudvalget.
Beslutningstema
Udvalget orienteres om det vedtagne budget for 2018-2021, herunder status for udmøntning af den politiske aftale, der ligger til grund for budgettet.
Baggrund
Budget 2018-2021 blev i oktober 2017 besluttet af Byrådet, og fagudvalgene har i henhold til styrelsesvedtægtens § 11 ansvaret for, at bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget præsenteres for Budget 2018 (korrigeret budget), og de elementer, der i den politiske budgetaftale særligt vedrører udvalget.
Bilag 1 Notat om budgetgrundlag 2018-2021 giver en kort beskrivelse af udvalgets budget (med fordeling på politikområder) som indeholder:
· Beskrivelse af området
· Budgetrammer
· Budgetfordelingsmodeller
· Anlæg
· Nøgletal
Budgetgrundlaget er beskrevet med den opgavefordeling for fagudvalgene, der er gældende fra 1.1.2018, og der kan derfor være afvigelser til tidligere beskrivelser.
Derudover ses de budgetændringer for udvalget, som blev indarbejdet i budgettet ved den politiske behandling i september/oktober 2017.
Retligt grundlag
Det retslige grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger mv.
Handlemuligheder
Udvalget har mulighed for, at disponere inden for de økonomiske rammer og aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.  
Det anbefales, at budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator, placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget flyttes til Seniorudvalget. Disse områder har direkte tilknytning til områder under Seniorudvalget, ligesom de referer ind til § 83 og § 83a som ifølge kompetenceplanen hører under Seniorudvalget. Budgetgrundlaget er ajourført med disse ændringer og det er anført i bilaget, at disse anbefales overført til Seniorudvalget. Det drejer sig om i alt 6.680.139 kr. - fordelt på hjemmeterapeuter med 5.122.404 kr., træningsvisitatorer med kr. 1.033.072 og hjerneskadekoordinator med kr. 524.663 kr.
Det anbefales, at der fra Sundhed og Træning, under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget overføres 1,1 mio. kr. til Sekretariatet under Seniorudvalget fra 2018 samt med virkning for overslagsårene. Årsagen til denne omplacering er, at 2 medarbejdere har været budgetteret under Sundhed og Træning, hvorefter budgettet ikke er flyttet med til Sekretariatet, da medarbejderne overgik dertil ifm. etablering af fælles Sekretariat for hele Center for Sundhed og Ældre. Der er således udelukkende tale om en bevillingsmæssig korrektion.
I budget 2018 blev afsat en budgetpulje på 9,8 mio. kr. placeret teknisk midlertidigt under Seniorudvalget. På Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 6. december 2017 blev besluttet, at puljen anvendes til Vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede patienter, disse områder er placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Der er foretaget en omplacering af de 9,8 mio. kr. – hvorefter dette budget er korrekt placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Budgettet er fordelt på Vederlagsfri fysioterapi med 6 mio. kr., hospice med 2,6 mio. kr. og færdigbehandlede patienter med 1,2 mio. kr.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr.
Politik--område
2018
2019
2020
2021
Bevillingsønske
 
 
 
 
 
Drift
9.1
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
Drift
7.1
1.100
1.100
1.100
1.100
Anlæg (rådighedsbeløb)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Kassen
 
 
 
 
 
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at orienteringen om budget 2018-2021 tages til efterretning
2.    at Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator flyttes fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget.
3.    at Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der omplaceres 1,1 mio. kr. fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget vedrørende 2 medarbejderes løn samt afledte medarbejderudgifter med virkning fra 2018 samt overslagsårene.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Sagen udsættes til kommende møde, hvor bilaget (budgetgrundlaget) er mere uddybet og økonomien tydeliggøres.
Budgettet tages i øvrigt til efterretning.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget følger indstillingerne.
Men budgetgrundlaget drøftes videre på kommende udvalgsmøde med henblik på afklaring af en række spørgsmål til bilaget, som udvalget ønsker belyst.
Udvalget er opmærksom på, at administrationen handler i forhold til analysens bemærkninger omkring økonomistyringen.