Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

5.     Budget 2022-2025 (B)

Sagsnr.: 330-2021-16397               Dok.nr.: 330-2021-73419                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Social og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte behovet for yderligere beregninger og/eller uddybninger i forlængelse af listen med ”Kan/Skal opgaver” med henblik på eventuelle omprioriteringer.
Sagens indhold
Social og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte mulige omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme. Til dette formål er udarbejdet liste med ”Kan/Skal opgaver”. Listen ses i bilag 1.
Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme dækker primært over lovbestemte områder. Der er her tale om forsørgelsesudgifter til ledige, for at påvirke udgiften til de lovbestemte områder kan der ændres i indsatsen for de ledige.
Udgifter til indsatsen benævnes i Bilag 1 som ”Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats”. Store dele af udgiften hertil er bundet i udgifter der skal sikre overholdelse af minimunskravet til samtaler og virksomhedsrettede tilbud.
Under ”Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats” er også beskrevet indsatser, hvor der ses mulighed for politisk omprioritering.
Retligt grundlag
Styrelseslovens § 37-40 om kommuners budgetlægning, samt den vedtagne politiske budgetproces for budget 2022-2025.
Handlemuligheder
Med udgangspunkt i listen med ”Kan/Skal opgaver” kan udvalget drøfte omprioriteringer inden for egen budgetramme. Såfremt der er behov yderligere uddybninger og/eller beregninger på dele af budgettet kan dette besluttes udarbejdet til kommende møder.
Vurdering
Administrationen vurderer, at der er mindre mulighed for omprioriteringer indenfor udvalget ramme, da udvalgets budgetramme primært består af lovpligtige ydelser.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, om der ønskes yderligere materiale i forhold til omprioriteringsmuligheder
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker ikke yderligere materiale i forhold til omprioriteringsmulighederne.
Det bemærkes, at oplysningerne er vedr. budget 2021-2024.