Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

10.   Status vedr. afdelingen for Job & Uddannelse (O)

Sagsnr.: 330-2021-11453               Dok.nr.: 330-2021-49714                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på afdelingen for Job & Uddannelse -  herunder målgrupper, indsatser og samarbejdspartnere samt områdets udvikling i forbindelse med COVID-19-pandemien og igangsatte initiativer.
Sagens indhold
Afdelingen for Job & Uddannelse består af fire teams og en leder. De fire teams er:
 • Forsikrede ledige (i det følgende dagpenge)
 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år (i det følgende kontanthjælp)
 • Fleksjobbere, borgere på ledighedsydelse, førtidspensionister i job
 • Nytteindsatsen
Hovedfokus i afdelingen er, at borgere hurtigst muligt kommer i varig beskæftigelse – herunder ligger også opkvalificering via kortere forløb eller decideret uddannelse og fortsat fokus på at forebygge langtidsledighed.
Nytteindsatsen afvikler tilbud, der bruges til aktivering for kontanthjælpsmodtagere og som rådighedsafprøvende tilbud for dagpengemodtagere. De tre andre teams er myndighedsteam.
I afdelingen er der fokus på samarbejde omkring de temaer og opgaver, der er fælles. Der er særligt et tæt samarbejde mellem kontanthjælp og dagpenge omkring opkvalificering. Dagpenge har over en årrække haft mulighed for brug af Den Regionale Uddannelsespulje og uddannelsesløft og har derfor gjort sig erfaringer, som deles med kontanthjælp, hvor det er relativt nyt.
Hvordan vi arbejder (kontanthjælp og dagpenge):
Vi har fokus på en tidlig og intensiv kontakt med borgerne. Vores hovedredskab hertil er samtalerne, som suppleres med forskellige indsatser og tilbud afhængig af den enkelte borgers behov og udfordringer. Vi arbejder ud fra en respektfuld, anerkendende og individuel tilgang til mødet med borgerne og samtalernes formål er, i samarbejde med borgerne, at de finder vejen tilbage i job. Samtalerne kan handle om at motivere, hjælpe med nye perspektiver på jobsøgningen, sparre omkring en effektiv jobsøgningsstrategi (f.eks. geografisk mobilitet), udfordre borgerne og bakke op. Vigtigst af alt er, at vi inspirerer og giver redskaber, der skaber handling hos borgerne, så de kommer i job.
Vi har en række tilbud og indsatser, som vi kan sætte i spil sammen med borgerne afhængig af, hvor de selv ønsker hjælp eller vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt at sætte ind.
Opkvalificering: (De regionale puljer, uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen, grundforløbspulje)
Vi bruger de forskellige opkvalificeringstilbud aktivt og har særligt fokus på, at de ufaglærte opkvalificeres – gerne til faglært niveau f.eks. via uddannelsesløft og/eller voksenlærlingeordningen. Såfremt borgerne ikke ønsker eller har mulighed for decideret uddannelse, har vi fokus på hvilke andre redskaber, der bedst muligt hjælper borgerne hurtigst muligt tilbage i job – det være sig kortere kurser og/eller virksomhedsrettet tilbud.
Udover de forskellige puljer har vi egne opkvalificeringsprojekter inden for SOSU området med Ældreplejen i Slagelse Kommune og ZBC, hospitalsserviceassistent/portør området med Slagelse Sygehus og ZBC og specialpædagogisk område med ACV. Derudover samarbejder vi med ZBC om afklaringsforløbet STEM (EU finansieret projekt), som har fokus på kortere opkvalificering eller uddannelse.
Internt i jobcenteret arbejdes der på at få flere ledige ud som voksenlærlinge og Afdelingen for Job & Uddannelse er med i en projektgruppe sammen med Virksomhedsservice, der har fokus på udbredelsen af voksenlærlingeordningen både ift. borgere og virksomheder.
Det virksomhedsrettede:
Vi arbejder løbende sammen med borgerne på, at de kommer ud i virksomhedsrettede tilbud, enten som døråbner til ordinære timer i den konkrete virksomhed eller som en opkvalificering på vej mod et ordinært job. Vi lægger vægt på at vejlede og inspirere borgerne til selv at kontakte virksomheder og indgå aftaler om praktik/løntilskudsansættelse.
Straksaktivering:
Ift. Straksaktivering har vi en række redskaber: jobsøgningsforløb, både interne og eksterne, afklaringsforløb med henblik på branche-/jobskifte (afklaring, kurser, virksomhedsrettet), RKV, FVU og nytteindsats for kontanthjælp?
Organisering på dagpengeområdet:
På dagpengeområdet vil vi følge Mploys anbefaling om en indsats, der retter sig mod tre målgrupper:
 1. Ledige med kvalifikationer og kompetencer ift. efterspørgslen på arbejdsmarkedet
 2. Ledige som skal foretage et branche-/jobskifte
 3. Ledige som er i risiko for langtidsledighed
I teamet arbejdes der på at finde ud af, hvordan vi på bedst mulig vis kan lave en vurdering af, hvilken målgruppe den enkelte borger tilhører, ligesom vi arbejder på at finde den rette organisatoriske løsning på fordeling af opgaverne mellem medarbejderne. Tanken er, at den enkelte medarbejder er tilknyttet én målgruppe og dermed kan specialisere sig i forhold hertil.
I teamet er der stor fokus på, at vi med de kommende fire nye medarbejdere kan og skal sikre en højere grad af et individuelt tilrettelagt forløb for den enkelte borger, så vi sikrer en målrettet og kvalitativ indsats for alle.
Hvordan arbejder vi (Fleksjobbere, borgere på ledighedsydelse, førtidspensionister i job)
Fokusområdet i teamet er øget timetal for de fleksjobbere, hvor det er muligt. Derfor arbejdes der på at udbygge samarbejdet med afdelingen for ressourceforløb ift., at de allerede inden visiteringen til fleksjob laver en forventningsafstemning med borgerne om, at der løbende arbejdes hen mod at øge antallet af timer i et kommende fleksjob. I teamet er der løbende opfølgning med både borger og virksomhed med det formål at motivere begge parter til at øge timetallet.
For borgere på ledighedsydelse benyttes jobsøgningsforløb til straks aktivering. Derudover afholdes der løbende samtaler og bruges virksomhedspraktik for at opnå/fastholde kontakt til arbejdsmarkedet og som døråbner til et konkret fleksjob. For borgere på ledighedsydelse, hvor teamet vurderer, at de ikke er i stand til at varetage et fleksjob, arbejdes der på en afklaring af, hvorvidt førtidspension er det rette og i så fald indstilles borgerne til førtidspension hos rehabiliteringsteamet.
Afdelingens samarbejdspartnere:
 • A-kasser (kun for dagpenge – fælles møder 2 gange årligt – fælles opkvalificering, når relevant)
 • Uddannelsesinstitutioner – særligt ZBC
 • Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS)
 • Ringsted og Sorø Jobcenter om fælles uddannelsesambassadør
 • Virksomhedsservice – rekruttering til ordinært job, voksenlærlingeprojektet, videndeling omkring, hvad der rører sig på (det lokale) arbejdsmarked
 • Berøringsflader med andre afdelinger i jobcenteret
Retligt grundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan modtage orienteringen.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at indsatsen for målgrupperne i Afdelingen for Job & Uddannelse fortsætter i samme retning, og med de handlingsinitiativer og indhold, der er lagt op til i Beskæftigelsesplanen 2021-2022 samt Mploys anbefalinger på dagpengeområdet.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Afdelingsleder for Job & Uddannelse, Anne E. Nielsen deltog som gæst.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.