Møde i Seniorudvalget d. 7. marts 2018

4.     CSÆ - Regnskab 2017 og overførsel til 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-11008               Dok.nr.: 330-2018-94149                                  Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2017. Desuden skal udvalget indstille til Økonomiudvalg og Byråd vedrørende overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2018.
Baggrund
Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2017 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af bilag 1 og er fordelt på udgiftstyper samt resultat pr. enhed/virksomhed. Resultat på anlæg fremgår af bilag 2 og er fordelt på de enkelte projekter. (Bilag er vist med udgiftsområder i henhold til den ny udvalgsstruktur.)
Overførsel af mer-/mindre forbrug fra 2017 til 2018 tager udgangspunkt i ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedrørende overførsel af mindre forbrug. Heraf fremgår at:
· For Budgetramme 1 (serviceudgifter, særligt dyre enkeltsager og ældreboliger) overføres mer-/mindre forbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 100.000 kr. udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år.
· For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindre forbrug ikke mellem regnskabsårene.
· For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og Centre mer-/mindre forbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte rådighedsbeløb overføres fuldt ud.
· For det brugerfinansierede område overføres over-/underskud via status og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger
Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.
Økonomiudvalget behandler på møde d. 19. marts 2018 de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på indstilling i samlet sag til Byrådet den 26. marts 2018.
A. Regnskabsresultat, drift
Regnskabsresultatet for 2017 viser for drift et samlet forbrug på 642,4 mio. kr.
Resultatet fordeler sig således:
Regnskabsresultat, drift

Seniorudvalget

Mio. kr.
Korrigeret budget
2017
Regnskab 2017
Afvigelse
(- = mer-
forbrug)
7.1 Pleje og Omsorg
 
 
 
Serviceudgifter
631,4
637,9
-6,5
Særligt dyre enkeltsager
-1,1
-0,2
-0,9
Ældreboliger
5,1
4,7
0,3
Total
635,3
642,4
-7,1
Som det ses i tabellen ovenfor, viser Seniorudvalgets område totalt set et merforbrug på 7,1 mio. kr. i regnskab 2017. Nedenfor følger en overordnet specifikation:
Merforbrug på politikområde 7.01 Pleje og Omsorg fremkommer på Hjemme- og Sygeplejen med i alt 6,492 mio. kr. samt centrale områder inkl. diverse projekter og puljemidler mm. med i alt 3,4 mio. kr.
Modsat fremkommer mindre forbrug på Plejecentre samt hjælpemidler samlet set med 2,316 mio. kr., på Aktivitetscentre med 0,471 mio. kr.
B. Overførsel af mer-/mindre forbrug, drift (bilag 1)
Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.
Overførsel af mer-/mindre forbrug, drift

Seniorudvalget

Mio. kr.
Overført
fra 2016
til 2017
Overføres
fra 2017
til 2018
Tilføres
kassen
7.1 Pleje og Omsorg
-14,3
-7,1
0,0
Total
-14,3
-7,1
0,0
Bilag 1 viser for hver virksomhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”.
På de områder, der udviser mindre forbrug, er overførslerne fra 2017-2018 udtryk for tilbageholdende adfærd i forhold til nye økonomiske dispositioner, kombineret med opsparinger til kommende års investeringer.
For så vidt angår hjemme- og sygeplejens merforbrug henvises til analysen af hjemme- og sygeplejen, fremlagt på Seniorudvalgets møde i februar. Handlinger som følge af analysen, arbejdes der netop nu på at styrke tydeligheden i roller og ansvar omkring løbende økonomiopfølgning- og styring.
Området blev i 2017 tildelt en ekstrabevilling med henblik på at skabe budgetbalance i området fra 2018. Administrationen gør opmærksom på, at forudsætningerne for tildelingens størrelse var baseret på økonomital fra september.
Derudover skal bemærkes, at der i forbindelse med overførslerne fra 2017 til 2018 anbefales overført 1,1 mio. kr. fra Sundhed og Træning, under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Sekretariatet under Seniorudvalget (samme er gældende for 2018 og overslagsårene jf. sagen om budget 2018). Årsagen til denne omplacering er, at 2 medarbejdere har været budgetteret under Sundhed og Træning, men ansat i Sekretariatet. Medarbejderne blev flyttet til Sekretariatet ifm. etablering af fælles Sekretariat for hele Center for Sundhed og Ældre. Der er således udelukkende tale om en bevillingsmæssig korrektion.
Det samlede merforbrug til overførsel fra 2017 til 2018 vil herefter udgøre 6 mio. kr. totalt set på Seniorudvalgets område.
C. Overførsel anlæg (bilag 2)
Regnskabsresultatet for 2017 viser for anlæg samlet uforbrugte rådighedsbeløb på 11,4 mio. kr.
Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede uforbrugte rådighedsbeløb anslået til 6,96 mio. kr.
Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, anlæg

Seniorudvalget

Mio. kr.
Overføres
fra 2017
til 2018
7.1 Pleje og Omsorg
11,4
Der overføres uforbrugt rådighedsbeløb vedrørende ombygningen af Skælskør Plejecenter grundet periodeforskydninger. Derudover mindre indtægt vedrørende puljemidler til indretning af demensvenlige boliger. Indtægten forventes modtaget i 1. kvartal 2018, hvorefter anlægsregnskab kan aflægges.
Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” afsnit 1.3.
Handlemuligheder
Udvalget kan godkende at overførsel af mer-/mindre forbrug på drift og anlæg sker efter gældende hovedprincipper eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.
Vurdering
Det skal bemærkes, at der ved Byrådets tillægsbevilling på 18,6 mio. kr. i november 2017 samtidig blev foretaget interne omplaceringer af budget fra enheder/virksomheder, som forventede mindre forbrug til enheder/virksomheder der forventede merforbrug.
I forlængelse af denne udligning anbefales det, at områder, der i november 2017 fik dækket forventet merforbrug, og nu fremkommer med overskud, fordeles overskud til enheder/virksomheder, der bidrog til udligningen. Bilag 1 viser regnskab 2017 fordelt på enheder/virksomheder. Bilag 1a viser, de steder hvor det anbefales at der afviges fra generelle overførselsregler.
Det skal yderligere bemærkes, at der vises områder hørende under såvel Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som Seniorudvalget, idet disse alle var placeret under Sundheds- og Seniorudvalget da udligningen fandt sted i november 2017.
Derudover anbefales overførsel af 1,1 mio. kr. fra Sundhed og Træning, under Sundheds- og forebyggelsesudvalget til Sekretariatet under Seniorudvalget til dækning af medarbejderlønninger jf. beskrivelse i bilag 1a. Det betyder at overførelsen fra 2017 til 2018 bliver reduceret med 1,1 mio.kr. hvorefter der overføres netto 6 mio.kr.
I bilag 2 ses uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg, hvilke anbefales overført fra 2017 til 2018, idet der er tale om igangværende anlægsprojekter.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Indstilling fra administrationen indebærer, at der vedr. drift skal overføres merforbrug på netto 7,1 mio. kr. fra 2017 til 2018.
Tilsvarende betyder indstillingen, at der samlet overføres uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter for samlet 11,4 mio. kr.
Overførslerne finansieres over kassen.
I hele 1.000 kr.
Politik--område
2018
2019
2020
2021
Bevillingsønske
 
 
 
 
 
Drift Pleje og Omsorg
7.1
-7.100
 
 
 
Drift Sundhed og Forebyggelse
9.1
-1.100
 
 
 
Drift Pleje og Omsorg
7.1
1.100
 
 
 
Anlæg (rådighedsbeløb)
7.1
11.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Kassen
1.4
4.300
 
 
 
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2017 tages til efterretning
2.    at Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der til drift på politikområde 7.1 overføres et merforbrug fra 2017 til 2018 på 7,1 mio. kr., hvilke fordeles som beskrevet i bilag 1 og 1a.  
3.    at Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der til drift under Sekretariatet, på Seniorudvalgets politikområde 7.1 overføres et mindre forbrug fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets politikområde 9.1 på 1,1 mio. kr.
4.    at Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 7.1 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 11,4 mio. kr. til 2018
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Administrationen gør opmærksom på, at der er sket en bogføringsfejl, hvilket betyder at Antvorskov Plejecenter således ikke afslutter 2017 med et merforbrug på 668.000 kr. men med et mindreforbrug på ca. 800.000 kr.
Dertil kommer, at der er 1,1 mio. kr. i tilførelse (ift. sekretariatet).
Alt i alt et merforbrug på ca. 4,6 mio. kr.
På kommende udvalgsmøde fremlægges handleplan med forslag til, hvordan merforbruget kan håndteres, så området samlet set balancerer.
Udvalget ser gerne, at kommende handleplansforslag ikke har konsekvenser for ser-viceniveauet.
Udvalget ønsker en sag på kommende udvalgsmøde omkring vikarforbrug.
Udvalget kommenterer, at sagsfremstillingen grundlæggende er skrevet svært forståeligt.
Med ovenstående bemærkninger følger udvalget indstillingen.