Møde i Seniorudvalget d. 7. marts 2018

10.   Røgpartikelfjerner på plejecentre (B)

Sagsnr.: 330-2018-12136               Dok.nr.: 330-2018-103300                                Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Seniorudvalget skal beslutte, hvorvidt Slagelse Kommunes Plejecentre skal afholde udgifter til røgpartikelfjernere i beboernes boliger.
Baggrund
På Seniorudvalgets møde i februar 2018 ønskede udvalget en sag på mødet i marts 2018 omkring røgpartikelfjernere på plejecentre.
Efter rygeloven er det stadig tilladt at ryge enkelte steder. Dette er blandt andet tilfældet i boligerne på plejecentre, hvilke er beboernes eget private hjem. Det medfører, at ansatte kan blive udsat for passiv rygning. I disse tilfælde sikrer arbejdsmiljølovens bestemmelser, at ansatte ikke udsættes for sundhedsskadelig og generende påvirkning som følge af passiv røg.
I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, kan det, som forudsætning for at modtage en ydelse, pålægges borgeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen, samt sørge for god udluftning inden hjælpen gives.
Når ydelsen tildeles skal der være en dialog med borgeren om ikke at ryge i det tidsrum, hvor medarbejderne opholder sig i boligen. Såfremt borgeren ikke overholder denne forudsætning, skal kommunen vurdere, om der kan aftales nye rammer for serviceydelsen.
Arbejdstilsynet har hjemmel til, at stille krav om mekanisk ventilation på faste arbejdssteder, hvor der er ansatte. Der vil ikke være tale om procesventilation, og der er således ikke krav om kontrolanordninger på ventilationsanlægget. Der kan stilles krav om ventilation på faste arbejdssteder.
I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt med en grundig udluftning. Det vil i praksis være umuligt at fjerne lugt og partikler helt. Der stilles som hovedregel ikke krav alene på grund af lugt, men krav om hyppig rengøring kan være aktuelt. Ved medarbejdernes ophold i plejecenterbeboernes boliger, kan det være nødvendigt, at etablere egentlig ventilation, hvis der er tale om, at beboeren foretager omfattende og vedvarende rygning i hjemmet. I disse tilfælde vil det ikke være tilstrækkeligt med udluftning, da der kan være tale om et væsentligt arbejdsmiljøproblem.
Plejecentret skal i disse tilfælde sikre medarbejdernes arbejdsmiljø ved etablering af opstilling af røgpartikelfjerner i beboerens hjem.
I dag kan borgere nogle steder betale for leje af en røgpartikelfjerner af plejecentret, mens der på en del af de øvrige plejecentre stilles røgpartikelfjerner til rådighed.
Retligt grundlag
Lov om røgfri miljøer samt Arbejdsmiljølovgivningen.
Handlemuligheder
Plejecentret skal sikre medarbejdernes arbejdsmiljø. Det betyder, at i særligt røgfyldte plejecenterboliger vil det være nødvendigt, at etablere opstilling af en røgpartikelfjerner i beboerens hjem.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at Seniorudvalget beslutter, hvem der skal afholde udgifter til anskaffelse og drift af røgpartikelfjernere på Slagelse Kommunes plejecentre. Målet er, at skabe et ensartet serviceniveau for beboerne, samt sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Udgifter til røgpartikelfjernere samt drift af disse afholdes inden for plejecentrenes eksisterende budget.
Økonomi vedrørende indkøb eller leje af røgpartikelfjernere ses i nedenstående skema, hvoraf også fremgår driftsudgifter.
Der findes 2 størrelser på røgpartikelfjernere; en stor ”LUX” og en lille ”MINI”.
Maskine
Leje pr. md.
Filter pr. md. v/ leje indeholdt årsservice
Købspris
Filterpris
Servicepris
Lux
275 kr.
142 kr.
8.940 kr.+ moms
53 kr. pr. md.
1.050 kr. pr. år
Mini
215 kr.
142 kr.
6.310 kr. + moms
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget beslutter, hvem der skal afholde udgifter til røgpartikelfjernere i beboernes boliger på plejecentrene i Slagelse Kommune.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget beslutter, at plejecentrene afholder evt. udgifter til røgpartikelfjernere.