Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

17.   Punkter til kommende møder (O)

Sagsnr.: 330-2017-90446               Dok.nr.: 330-2021-52200                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende oversigten over sager til behandling på udvalgets kommende møder.
Sagens indhold
Administrationen udarbejder løbende en oversigt over sager til behandling på Social- og Beskæftigelsesudvalgets kommende møder.
Oversigten fremlægges i revideret form på hvert møde.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
 Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender listen over sager til behandling på de kommende møder.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Jf. punkt 7 fremsætter Administrationen ved næste udvalgsmøde forslag til, hvordan der kan skabes dialog mellem udvalget og borgere og interessenter.