Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

15.   headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)

Sagsnr.: 330-2021-14036               Dok.nr.: 330-2021-60942                                            Åbent
Kompetence: Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, Børne- og Ungeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Udvalget orienteres om headspace Slagelses halvårsrapport.
Sagens indhold
Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark og Slagelse Kommune indgik i februar 2020 en samarbejdsaftale om headspace Slagelse, hvoraf det fremgår, at headspace Slagelse leverer to halvårsrapporter pr. kalenderår.
headspace Slagelse er et tilbud til til unge mellem 12-25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i deres konkrete situation – fx kærestesorger, familieproblemer, misbrug, problemer i skolen, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, mobning, depression, ensomhed eller hjemløshed.
Halvårsrapporten beskriver headspace Slagelses:
·         Aktivitetsniveau
·         Beskrivelse af den unge brugergruppe
·         Henvendelsesårsager
·         Tal for de unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked
·         Trivselsmåling
Fra halvårsrapporten fremgår følgende resultater:
·         headspace Slagelse åbnede den 9. juni 2020 og har i 2020 afholdt 29 udgående aktiviteter på blandt andet skoler, ungdomsuddannelser og andre miljøer for unge for at gøre unge opmærksomme på tilbuddet er samlet set nået 2504 unge.
·         headspace Slagelse oplever et godt samarbejde med Slagelse Kommunes forvaltninger via de fremskudte kommunale medarbejdere, samt et spirende godt samarbejde med tilsvarende i regionen. headspace Slagelse fungerer også som brobygger til læge, psykiater m.fl.
·         Kønsfordelingen på henvendelser til headspace Slagelse udgør 33 % for drenge/mand og 67 % på pige/kvinde.
·         76 % af alle de unge, der henvender sig er under uddannelse, hvoraf de 31 % i varierende grad har overvejet at droppe ud. 
·         Den primære henvendelsesårsag blandt de unge er tristhed/nedtrykthed/depressive tanker (15,1 %) eller konflikter med venner eller familie (13,8 %).
·         I forhold til, hvorvidt headspace Slagelse har hjulpet den unge, så er besvarelsen fra de unge, at det har de i udbredt grad. Det handler både om hjælp til afhjælpe ensomhed, at den unge oplever større livstilfredshed og livsmestring.
headspace Slagelse har i 2020 været udfordret af coronasituationen og har i den forbindelse tilbudt de unge videosamtaler, men flere unge har svært ved at anvende denne mulighed, da de har brug for det fysiske møde. Ligeledes er der udarbejdet et 20 minutter langt videoindslag til skoler og ungdomsuddannelser om headspace.
Retligt grundlag
Samarbejdsaftale mellem foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark og Slagelse Kommune- headspace Slagelse indgået februar 2020.
Handlemuligheder
Udvalget kan tage orienteringen til efterretning.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Social- og Projektchefen samt Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 3. marts 2021:
Fraværende: 
Til efterretning.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
(A), (V) og (O) tager sagen til efterretning.
Thomas Clausen (Ø) tager sagen til orientering.