Møde i Seniorudvalget d. 7. marts 2018

5.     Videre drøftelse af analysen i hjemme- og sygeplejen (D)

Sagsnr.: 330-2017-89850               Dok.nr.: 330-2018-91523                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal drøfte selve analysen samt handlinger, som følge af analysen i hjemme- og sygepleje.
Baggrund
Analysen af hjemme- og sygepleje er foretaget af eksternt konsulentfirma og blev igangsat umiddelbart efter udvalgsmødet d. 6. december 2017. Analysen følger de principper for velfærdsanalyserne, som er vedtaget i forbindelse med budget 2018.
Seniorudvalget fik d. 9. januar 2018 en foreløbig orientering om analysen, og på mødet d. 6. februar blev analysens hovedkonklusioner fremlagt, tillige med den overordnede plan for videre fremdrift som følge af analysen.
Siden udvalgsmøde i februar er der igangsat initiativer, der sikrer, at der kommer hurtige resultater af forbedringsinitiativer, herunder blandt andet forslag til ændret takstmodel for intern afregning i kommunen (sag på dette udvalgsmøde).
Med andre ord, er der fokus på en målrettet indsats internt i organisationen, hvor serviceniveauet ikke er berørt. Rapportens konklusion er, at borgerne oplever tilfredshed.
Der er igangsat et fælles forløb med områdeledere og tillidsrepræsentanter, som netop nu drøfter og arbejder på at opstille løsningsforslag til:
- bedre planlægning og hvordan der sker træning i praksis.
- styresystemer og nødvendig ledelsesinformation for at skabe mulighed for sikker drift.
- ledelses- og kulturudvikling, der kan skabe en forbedringskultur hvor alle tager ansvar.
Forventning er, at der i forløbet med områdelederne og tillidsrepræsentanterne, opstilles tydelige mål for indsatserne. Målene skal indeholde pejlemærker, der skal vise, hvornår området er lykkedes med de forskellige indsatser.
På udvalgsmødet fremlægges mundtligt en plan for nødvendige og mulige initiativer som følge af det fælles forløb for områdeledere og tillidsrepræsentanter.
Retligt grundlag
Intet at bemærke.
Handlemuligheder
Udvalget drøfter og beslutter på baggrund af den fremlagte plan for initiativer, hvordan udvalget ønsker at følge op.
Vurdering
Intet at bemærke.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Intet at bemærke.
Konsekvenser for andre udvalg
Intet at bemærke
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Udvalget drøfter den videre plan.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget får på hvert udvalgsmøde status på fremdriften af initiativer som følge af analysen. Herunder tydeliggørelse af ressourcerne omkring fremdriften.
Udvalget vil gerne have orientering om, hvordan ressourcer og kompetencer sikres i forhold til implementering af opfølgning og mål.
Derudover vil udvalget gerne have et oplæg til, hvordan udvalget kan følge indsatserne med konkrete mål.
Udvalgsmødet den 5. april forlænges med 1 time for at afsætte tid til drøftelse af analysen. Mødet afholdes på Rådhuset.
Oplæg gennemgået på mødet vedlægges referat.