Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. februar 2021

6.     Status vedr. sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen (O)

Sagsnr.: 330-2021-6966                 Dok.nr.: 330-2021-28428                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på sygedagepenge- og jobafklaringsindsatsen, herunder områdets udvikling i forbindelse med COVID-19-pandemien og igangsatte initiativer.
Baggrund
Sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen er i Center for Arbejdsmarked og Integration organiseret i afdelingen for Fastholdelse. Og netop fastholdelse af borgere på arbejdsmarkedet er kerneopgaven for afdelingen, der som noget unikt i jobcenteret arbejder med borgere der allerede er selvforsørgende men aktuelt er sygemeldte.
Fokus er derfor på at borgerne vender retur til deres jobs eller raskmeldes til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, såfremt borgerne mister deres jobs eller kommer fra ledighed.
De borgere der er for syge til at kunne vende retur til arbejdsmarkedet og ikke har udsigt til det i fremtiden, afklares til anden forsørgelsesgrundlag.
I 2019 har Slagelse Kommunen besluttet at iværksætte en investering på sygedagpengeområdet. Investeringen har haft baggrund i et stigende omfang af sygemeldte, bl.a. stigende varigheder i den periode, som borgerne er i berøring med forsørgelse, der har drevet udgiftsstigningen i 2019 i forhold til 2018.
Investeringen bygger på en business case om, at der gennem investering i 5 årsværk, herunder en leder og faglig konsulent, kan opnås en reduceret varighed i sygedagpengeforløbene og dermed reducerede udgifter til sygedagpenge. Indsatsen handler bl.a. om:
·         Øget ledelsesfokus på driften
·         Lette presset på sagsbehandlingen, så kvaliteten øges
·         Styrket faglig understøttelse i afdelingen
Investeringens fulde potentialer er ikke realiseret. Det skyldes bl.a. at tilførslen af ekstra årsværk blev forsinket som følge af ansættelsesstop mv. i kommunen. Men ved udgangen af 2020 var de forudsatte ansættelser af leder, faglig konsulent og sagsbehandlerressourcer foretaget, hvorfor realiseringen af denne investering forventeligt kan ses at have effekt i 2021.
Mploy/BDO har foretaget et servicetjek af beskæftigelsesindsatsen i Slagelse Kommune og er på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet kommet med en række forslag som er eller snarligt bliver indtænkt som bærende principper i sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen:
·         I opfølgningen sættes særligt fokus på at implementere en effektiv tidlig opfølgning i sygedagpengeforløbet med fokus på at fastholde den sygemeldte i jobbet og sikre en hurtig tilbagevenden til jobbet - enten på fuld tid eller i delvis raskmelding.
·         Den tidlige opfølgning indrettes på at sikre en tidlig, effektiv og målrettet dialog og samarbejde med virksomheder og sygemeldte om en målrettet plan for den sygemeldtes tilbagevenden til job.
Jobcentret søger at kontakte virksomheder og sygemeldte så tidligt som muligt i sygedagpengeforløbet (inden 8 ugers sygemelding) for at tilbyde virksomheder og sygemeldte en målrettet rådgivning og service ift. en realistisk plan for hurtig tilbagevenden til job.
·         Den tidlige opfølgning og forebyggende indsats især målrettes mod brancher og virksomheder, som løbende ”leverer” mange sygedagpengeforløb til jobcentret. En målretning mod bestemte brancher og virksomheder kan være med til at afkorte flest mulige forløb, forebygge fremtidige forløb samt sikre en effektiv udnyttelse af de ressourcer, som afsættes til den tidlige opfølgning.
Den tidlige opfølgningsindsats kan eksempelvis målrettes de brancher, som leverer mange sygedagpengeforløb og/eller brancher, som leverer relativt flere end i andre sammenlignelige kommuner, jf. ovenstående.
·         Nye kontaktformer ift. virksomheder og sygemeldte i den tidlige opfølgning er taget i brug og har fået særligt fokus grundet Covid-19. Opfølgningsmøder kan afvikles via digitale redskaber som videomøder mv. Møder via digitale redskaber vil kunne sikre en mere effektiv udnyttelse af afdelingens ressourcer og det er dermed muligt at dække flere virksomheder i den tidlige opfølgning, herunder virksomheder uden for Slagelse Kommune.
·         Der er iværksat en prøvehandling med en indsats målrettet kommunens egne institutioner ift. at forebygge antallet af sygemeldinger og generelt informere om, hvordan jobcentret kan bakke op om arbejdsfastholdelse, og hvornår fravær betragtes som sygefravær i sygedagpengelovgivningens forstand.
·         Afdelingen for Fastholdelse har som fokus at øge aktiveringsomfanget – særligt den virksomhedsrettede aktivering – for både sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb. En mere aktiv aktiveringsindsats via flere virksomhedspraktikforløb kan være med til at sikre flere borgere en indgang til job og kan samtidig være med til at sikre, at den sygemeldte får et billede og oplevelse af at kunne bestride jobfunktioner og job på trods af sygemelding mv.
·         Fra dag 1 – og gennem hele samtaleforløbet med sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaring – sættes mere fokus på at tale og rådgive om fastholdelse i job, hurtig tilbagevendelse til job, delvis raskmelding, borgerens ressourcer og muligheder og eventuelt skifte til nye jobfunktioner/nyt job. Herunder, at der arbejdes målrettet med at bruge konkrete jobs, CV, ABC-planer, Min Plan og konkrete eksempler på planer for fastholdelse i job til at understøtte dette fokus.
Endnu ikke iværksatte initiativer:
·         Det skal undersøges, om der kan opnås gevinster ved at kombinere de nuværende individuelle opfølgningssamtaler med flere kontakter via telefon, videomøder og gruppeforløb i kontaktforløbet. Det kan skabe en tættere kontakt med de borgere, hvor dette giver mening. Eksempelvis kan erfaringerne fra Covid-19 indsatsen med opfølgningssamtaler via videomøder og telefon udbredes og gøres til en blivende model, og dels kan der arbejdes med at afvikle små gruppeforløb (5-7 borgere) i kontaktforløbet. De små gruppeforløb kan sætte fokus på borgerens muligheder for tilbagevenden til og fastholdelse i jobbet, delvise raskmeldinger, CV, ABC-Plan, jobskifte, mestring, mv. Det er mploy’s vurdering, at en hyppigere kontakt via nye kontaktformer og afvikling af flere små gruppeforløb kan understøtte et tydeligere fokus på borgerens muligheder og ressourcer, tempo og fremdrift i planen samt sikre en bedre udnyttelse af jobcentrets ressourcer.
Retligt grundlag
Beskæftigelsesloven m.fl.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan modtage orienteringen.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen fortsætter i samme retning, og med de handlingsinitiativer og indhold, der er lagt op til i Beskæftigelsesplanen 2021-2022.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget modtager orienteringen
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget modtog orienteringen.
Troels Van Dijk, afdelingsleder af Fastholdelse, deltog under drøftelsen.
Sofie Janning (A) bemærker, at kommunikationsformen er et vigtigt fokuspunkt i forhold til at borgerne føler sig mødt - ofte er en sygemelding den pågældende borgers første møde med det offentlige system.
Troels Van Dijk oplyste, at han har fokus på de forskellige overgangsfaser, herunder en borgers skifte til at være sygemeldt, netop for at kunne møde borgerne, der hvor de er.
Administrationen bemærkede, at der løbende arbejdes med den skriftlige kommunikation, herunder de standardskrivelser, der ligger i automatiseret format.
Christopher Trung (V) bemærker sammenhængen mellem de indsatser, der er præsenteret for Fastholdelsesafdelingen og Medborgerpolitikken for Slagelse Kommune.
Sofie Janning (A) spørger til status på udsendelse af afgørelsesbreve om fredagen eller op mod fridage. Administrationen oplyste, at der er en hensigtserklæring om, at der i udgangspunktet ikke udsendes afgørelsesbreve om fredagen eller op mod fridage | det sker derfor kun i de tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt.
Sofie Janning (A) anbefaler, at der måske kan anføres en bemærkning om, at det nogle gange er nødvendigt at skrive på uhensigtsmæssige tidspunkter.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.