Møde i Seniorudvalget d. 6. februar 2018

5.     Servicepakker til plejecenterbeboere (B)

Sagsnr.: 330-2015-64729               Dok.nr.: 330-2018-36845                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Endelig godkendelse af priser gældende for 2018 på Servicepakker til plejecenterbeboerne, samt mindre justeringer til indhold i servicepakker for beboerne for plejecentrene, herunder hvilke servicepakker, der er obligatoriske og hvilke der er valgfrie.  
Baggrund
På Sundheds- og Seniorudvalgets møde i december 2017 blev principgodkendt priser på servicepakker for plejecenterbeboere gældende for 2018 samt justeret indhold af ”Personlig pleje 1”. Det blev samtidig principgodkendt, at ”Personlig pleje 1” gøres valgfri for det enkelte plejecenter at tilbyde beboerne. Sagen blev derefter sendt til høring i Ældrerådet. Der foreligger nu høringssvar fra Ældrerådet, hvilket ses i bilag 1.
Sundheds- og Seniorudvalget besluttede i efteråret 2015 at harmonisere servicepakker på plejecentrene, for derved at sikre ensartet serviceniveau, øget kvalitet og den tilstrækkelige gennemsigtighed.
De harmoniserede priser for plejecenterbeboernes servicepakker er gældende for alle kommunens 11 plejecentre, herunder fælles indhold, kvalitet og pris. De harmoniserede servicepakker medvirker til priseffektivitet og ensartet serviceniveau, med fokus på kvalitet, miljøvenlighed og sundhed for beboerne.
Reglerne foreskriver, at priserne skal svare til de faktiske udgifter til servicepakkernes indhold set over en flerårig periode.
Retligt grundlag
Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven. Herunder borgerens betaling af tilbud efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.
Handlemuligheder
Seniorudvalget skal beslutte de nye priser på servicepakker for beboerne på kommunens 11 plejecentre samt kan træffe beslutning om der ønskes et justeret indhold i ”Plejepakke 1” samt om der ønskes valgfrihed i forhold til om det enkelte plejecenter skal tilbyde beboerne ”Plejepakke 1”.
Vurdering
Priserne på servicepakkerne blev prisfastsat gældende fra 2016. 2016-priserne blev videreført i 2017, dog prisfremskrevet. Reglerne foreskriver, at priserne skal svare til de faktiske udgifter til servicepakkernes indhold. Der er derfor efter 2 år behov for en pristilpasning til faktisk udgiftsniveau for de respektive pakkers indhold. Priserne for 2018 er fastsat med udgangspunkt i faktiske udgifter i 2016 og 2017, samt prisfremskrevet til 2018-priser. I bilag 2 ses såvel priser for servicepakker i 2017 samt for de nye for 2018.
Da servicepakkerne fra 2016 blev harmoniseret, blev det samtidig besluttet, hvilke af servicepakkerne, der er obligatoriske samt hvilke beboerne frit kan vælge til/fra.
Rengøringspakken og aktivitetspakke I har siden 2016 været obligatoriske for alle beboerne på kommunens plejecentre. Rengøringspakkens indhold er nødvendigt, for at kunne opretholde, dels en tilstrækkelig hygiejne, samt forebygge smitterisiko. Aktivitetspakke I omfatter et minimum af aktiviteter i dagligdagen på plejecentrene. Derudover har Personlig Plejepakke II været obligatorisk for de beboerne, der er sengeliggende og/eller ikke selv kan klare kropsvask.
Alle øvrige pakker har været valgfrie for alle beboerne på plejecentrene. Dog sker der, for et plejecenters vedkommende, en gradvis indfasning, sådan at de ovennævnte pakker først gøres obligatorisk ifm. nye beboeres indflytning, for derved at imødegå en større udgiftsforøgelse.
Det er plejecenterledernes anbefaling, at ”Plejepakke 1” fra 2018 forbliver valgfri, for det enkelte plejecenter, at tilbyde beboerne. Det betyder, at det er det enkelte plejecenter, som afgør, hvorvidt det giver mening på det respektive plejecenter at tilbyde ”Plejepakke 1”. Værdighedspolitikken beskriver stort grad af valgfrihed, og dermed mulighed for fleksibilitet i hverdagen, ud fra den enkeltes ønsker og behov. Beboernes selvbestemmelse understøttes herved, da de frit kan vælge, hvilke produkter, de ønsker at anvende. Såfremt beboerne ikke selv kan indkøbe og ikke har pårørende, kan bestilles eksempelvis sammen med medicin mm. fra apoteket, købmandsordning o.lign. Derudover er der et rent praktisk og økonomisk perspektiv, idet plejecentrene ikke alle har tilstrækkelig opbevaringsplads til plejepakkens indhold.
Derudover anbefales, at indholdet af ”Plejepakke 1” ændres til, også at omfatte tandbørster og tandpasta.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget drøfter høringssvaret og tager stilling til, hvorvidt dette giver anledning til justeringer i indhold samt valgfrihed af servicepakker
2.    at Seniorudvalget godkender priser, servicepakkers indhold samt valgfrihed.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Udvalget beslutter, at plejepakke 1 forbliver valgfri. Udvalget godkender priser, service-pakkers indhold og valgfrihed.
Udvalget ønsker, at plejecentrenes hjemmesider justeres jf. Ældrerådets bemærkninger.