Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

16.   Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)

Sagsnr.: 330-2021-12759               Dok.nr.: 330-2021-55554                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet.
Sagens indhold
Social- og Beskæftigelsesudvalget har løbende drøftet udfordringerne med at bringe kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet. I forbindelse med disse drøftelser har udvalget tillige berørt emnet omkring mulighederne for at der kan være i indtægt fra arbejde i private hjem, uden at borgeren skal oprette CVR-nummer.
Dette dilemma forholder Beskæftigelsesministeren sig til i sit svar (se bilag), hvoraf det fremgår, at en kontanthjælpsmodtager der ugentligt udfører få timers arbejde i private hjem (fx hundeluftning eller børnepasning mv.), kan indberette honoraret som B-indkomst. Hermed skal hverken borgeren eller den private arbejdsgiver have et CVR-nummer, og honoraret undgår at blive gjort ”sort”.
Endvidere henviser Beskæftigelsesministeren til det Sociale Frikort som en mulighed for de særligt udsatte borgere.
Retligt grundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Lov om aktiv socialpolitik.
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan tage sagen til orientering.
Vurdering
Administrationen vurderer, at der er gode muligheder for, at anvende de muligheder, der beskrives i svaret fra Beskæftigelsesministeriet. Der vil forventes et positivt resultat ved at kontanthjælpsmodtagere får mulighed for ugentligt, at kunne arbejde nogle få timer i private hjem uden hverken de eller arbejdsgiver skal være CVR-registreret.
I de tilfælde hvor en kontanthjælpsmodtager arbejder som beskrevet og opretter honoraret som B-indkomst, vil der efter gældende regler skulle foretages modregning i kontanthjælpsydelsen. Der ses bort fra et timefradrag på 28 kr. pr. time i modregningen. Til gengæld bidrager det, at borgerne har et arbejde dels til at kontanthjælpsloftet højnes og dels til at bringe borgere tættere på selvforsørgelse.
De arbejdsopgaver der kan tænkes bl.a. at være mulighed for – hundeluftning, børnepasning etc. – vurderes at give fornuftige muligheder for at anvende løsningen på en måde, der kan være medvirkende til at bringe kontanthjælpsmodtagerne nærmere en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
I forhold til det sociale frikort er hensigten, at give de mest udsatte borgere bedre mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber samt at tilskynde virksomheder til at tage socialt ansvar ved at engagere disse borgere.
Det sociale frikort er således ikke direkte tænkt som et værktøj til at bringe borgere i arbejde, men som en socialt funderet mulighed med en økonomisk gevinst.
Administrationen bemærker, at de to muligheder, der fremgår af svaret fra Beskæftigelsesministeriet ikke kan kombineres. Således kan en borger der er bevilliget socialt frikort ikke samtidig arbejde uden om det sociale frikort, da anvendelsen af det sociale frikort er betinget af, at arbejdsgiveren er CVR-registreret.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Såfremt indsatsen vedr. socialt frikort intensiveres, og måtte afføde et stigende antal bevillinger heraf, vil det kunne få betydning for Udvalget for Specialiserede Borgersager, hvor ordningen er henhørende.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Udsættes og fremrykkes på næste møde.