Møde i udvalget d. 1. oktober 2018

8.     Endelig vedtagelse af lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

Sagsnr.: 330-2017-24191               Dok.nr.: 330-2018-484259                                          Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 1184, Korsør bymidte, med vejledning om bymiljø og bygninger skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.
Baggrund
Lokalplan 1184 blev igangsat i april 2017 efter en beslutning i det daværende Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalg om at revidere lokalplanerne for Korsør bymidte. Lokalplan 1184 er udarbejdet for hele bymidten og erstatter fem nuværende lokalplaner: Lokalplanerne 20, 36, 38, 41 og 102. Området for lokalplan 1180, Nedrivning af Solens Plads 3, er ikke omfattet.
Lokalplanen med tilhørende vejledning om bymiljø og bygninger er vedtaget som forslag af Byrådet den 28. maj 2018 og sendt i offentlig høring i perioden 1. juni 2018 til den 10. august 2018. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget 5 høringssvar. Blandt høringssvarene er en indsigelse med vetovirkning fra Roskilde Stiftsøvrighed vedrørende regulering af Skt. Povls Kirke (kirkebygningen) – et veto, som stiftsøvrigheden efter fremsendelse af tilretningsforslag har trukket tilbage. De øvrige høringssvar omhandler:
· Fremtidig administration af bestemmelserne om bebyggelsens bevaring og udseende
· Bebyggelsesprocent på en bestemt grund i Algade
· Tekniske installationer i bebyggelse samt spørgsmål til varmeplanlægning
· Farveskalaer, tagmaterialer, kviste, tagvinduer, yderdøre og vinduer
· Byrumsinventar og gadelamper
· Parkering i Slottensgade
· Grundejerforeninger
Høringssvarene fra den offentlige høring er vedlagt i vedhæftede hvidbog og giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:
· Tilføjelser i noter til relevante bestemmelser, som gør opmærksom på, at Skt. Povls Kirke er omfattet af kirkelig lovgivning, herunder Lov om folkekirkens bygninger og kirkegårde.
· Generel præcisering i noter til bestemmelser samt i vejledningen med henblik på at sikre ensartede, objektive formuleringer.
· Tilretning af bestemmelse vedrørende ubebyggede arealer og placering af belysningsanlæg, så den omhandler byrumsinventar mere generelt.
· Præcisering af muligheden for glaspartier i bestemmelsen om yderdøre.
Herudover er der foretaget mindre tekniske og sproglige rettelser.
Retligt grundlag
Lokalplaner tilvejebringes i henhold til planlovens kap. 5.
Handlemuligheder
Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af lokalplanen som en del af den endelige vedtagelse.
Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1184 og tilhørende vejledning med de foreslåede ændringer. Dermed vil lokalplan 1184 fremover udgøre plangrundlaget for regulering af bebyggelse, byrum mm. i Korsør bymidte.
Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1184. Dermed vil plangrundlaget fortsat være de nugældende lokalplaner.
Vurdering
Planafdelingen anbefaler, at Byrådet vedtager lokalplan 1184 endeligt sammen med den tilhørende vejledning og med de ændringer, som fremgår af hvidbogen. Dette vil give et plangrundlag, som er i overensstemmelse med nutidig lovgivning og administrationspraksis.
Høringssvarene fra den offentlige høring giver anledning til mindre ændringer i den endelige lokalplan, men berører især tre emner, som har været nærmere vurderet i administrationen:
Administrering af bestemmelserne for bebyggelsens bevaring og udseende
Lokalplanen anvender såkaldte kompetencenormer i bestemmelserne for bebyggelsens bevaring og udseende. Disse fastlægger, at nedrivning og væsentlige udvendige ændringer af eksisterende bebyggelse kun kan ske med tilladelse fra Slagelse Kommune, og betyder i praksis, at der f.eks. i behandlingen af byggesager foretages konkrete, faglige vurderinger i hvert enkelt tilfælde. Derfor er der i lokalplanen lagt vægt på at gøre grundlaget for disse vurderinger gennemskueligt for ejere og borgere og på at sikre ensartede, objektive formuleringer.
Byrumsinventar, trafik, renhold mm.
Både i høringssvar og ved orienteringsmødet i forbindelse med den offentlige høring har borgere gjort opmærksom på andre forhold end regulering af bebyggelse, som har betydning for oplevelsen af bymiljøet. Dette er bl.a. placering og udformning af byrumsinventar, biltrafik, parkering særligt i den vestlige del af bymidten, renhold af veje og andre offentlige arealer samt den nye affaldsordning, som bl.a. betyder, at hver husstand har to større beholdere til sortering af affald. Det anbefales, at der fremadrettet (fortsat) arbejdes ud fra en helhedsbetragtning af bymidten med fokus på god koordinering mellem de forskellige områder i administrationen.
Energikrav og bygningsbevaring
Bygningers energiforbrug er et højaktuelt tema og et område i stor udvikling, også inden for løsninger målrettet ældre og bevaringsværdige bygninger. I lokalplanen er retningslinjer for placering af tekniske anlæg og installationer samt for udseendet af vinduer og yderdøre fastlagt ud fra en prioritering, der giver en vis begrænsning i de konkrete løsninger, men som vurderes at være nødvendigt for at opfylde formålet om at sikre byhistoriske og bygningskulturelle værdier. Eksempelvis kan der godt etableres solcelleanlæg, men de skal placeres på f.eks. tagflader af sekundære bygninger, som ikke er synlige fra offentlig vej mv.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,
1.    at lokalplan 1184, Korsør bymidte, med vejledning om bymiljø og bygninger vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.
Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. oktober 2018:
Fraværende: 
Anbefales.