Møde i Seniorudvalget d. 7. marts 2018

13.   Kompetenceplan 2018 (D)

Sagsnr.: 330-2017-62614               Dok.nr.: 330-2018-9512                                    Åbent
Kompetence: Fagudvalgene
Beslutningstema
Fagudvalgene skal drøfte kompetenceplanen, hvor kommunens opgaver er uddelegeret.
Baggrund
Da der er kommet ny styrelsesvedtægt skal kompetenceplanen opdateres, således at den svarer til den nye udvalgsstruktur. Administrationen har derfor gennemgået kompetenceplanen fra tidligere byrådsperiode, således at opgaverne bliver flyttet ud på de nye udvalg. Denne flytning skal godkendes af Byrådet.
Principperne bag kompetenceplanen er vedhæftet som bilag. Bilaget beskriver blandt andet forholdet mellem Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og kompetenceplanen.
Ajourføringen
Økonomiudvalget og Byrådet besluttede på møder henholdsvis den 11. og 18. september 2016, at der, i forbindelse med opdatering af kompetenceplanen, skulle ske en ajourføring med afsæt i en administrativ ajourføring af de gældende kompetenceforhold, herunder forslag til kompetenceændringer. Dette gøres blandt andet fordi der hele tiden sker ændringer, glidninger af opgaver og ændrede ønsker til opgavefordelingen.
Der er taget udgangspunkt i den senest godkendte kompetenceplan fra 2016, og den er så løbende blevet administrativt ajourført med de konkrete politiske beslutninger om kompetenceændringer, der er truffet siden. Det handler kun om et par stykker. Disse er ikke markeret i den vedhæftede kompetenceplan.
Administrationens forslag til ændringer er vedhæftet som bilag.
Alle ændringer, der er foreslået af administrationen, er i den vedhæftede kompetenceplan markeret med rødt. Det er den foreslåede tekst, der er indsat i dokumentet.
Følgende principper er dog grundlæggende for kompetenceplanen:
Tværgående politikker er Byrådets kompetence. Det samme gælder overordnede serviceniveauer omfattende alle kommunens borgere. Politikker og serviceniveauer på de enkelte fagområder er udvalgenes kompetence. Det samme gælder udmøntningen af de tværgående politikker i strategier inden for de enkelte fagområder. Opdatering af serviceniveauerne med baggrund f.eks. i ændret lovgivning, hvor der ikke ændres væsentligt på serviceniveauet, er administrationens kompetence, eventuelt med efterfølgende orientering af det relevante fagudvalg.
Indgreb (eller håndhævelse af en fastsat pligt f.eks. tilslutningspligt) er administrationens kompetence med efterfølgende orientering af udvalget i de generelle typer af sager, hvor udvalget måtte ønske det (fordi der er tale om enkeltsagsbehandling med baggrund i en allerede fastlagt ramme).
Støtte fra midler under udvalgets område er udvalgets kompetence (meddelelsen af støtten beror på et skøn), denne kompetence kan eventuelt udøves gennem fastsættelse af retningslinjer, som administrationen forvalter i forhold til enkeltansøgninger.
Fagudvalgenes drøftelser i nærværende sag, vil blive indskrevet i en ny sag, som igen forelægges fagudvalgene i april, inden beslutning i Byrådet.
Retligt grundlag
Beslutning om kompetenceændringer er Byrådets kompetence.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det anbefales, at de foreslåede ændringer drøftes.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,
1.    at Fagudvalgene skal drøfte kompetenceplanen
Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 5. marts 2018:
Fraværende:  Villum Christensen (I)
Godkendt. Evt. afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktionen vurderes ikke at kunne overholdes, skal orienteringen til udvalget ske før der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.
Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. marts 2018:
Fraværende:  Anne Bjergvang (A), Ole Drost (V)
Drøftet.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 5. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget forventer, at formuleringerne på side 3 "Ændringer i serviceniveau eller indledning af afskedigelsesprocedurer ved store regnskabs- og budgetmæssige afvigelser" og "Afskedigelser og/eller ændringer i serviceniveau, som sker pga. økonomiske handlingsplaner" betyder at udvalget i sådanne sager orienteres inden administrationen træffer beslutning herom.
Udvalget ønsker endvidere at blive inddraget, når der drøftes afskedigelsessager i regi af Sektor MED.
Helle Blak (F) henholder sig den beslutning der blev truffet på byrådsmødet 28. august 2017.
Beslutning i Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget den 5. marts 2018:
Fraværende:  Anne Bjergvang (A)
Drøftet.
Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2018:
Fraværende: 
Drøftet med følgende bemærkninger:
Udvalget ønsker, at der sker ændring i forslaget til |Kompetenceplan| af 26. marts 2018.
Side 8: vedrørende "ændringer i serviceniveau.." og "afskedigelser og /eller ændringer.." rettes i forhold til |Evt. Afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktonen vurderes ikke at kunne overholdes, så skal orienteringen til udvalget ske før, der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.
Side 5: Udvalget ønsker til udvalgsmødet i april at få forelagt en beskrivelse af konsekvenser ved at ændre kompetencen i forhold til "Rammer for tilsyn, § 5" og "Evaluere pædagogiske læreplaner § 10, stk. 2".
Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2018:
Fraværende:  Anne Bjergvang (A), Ebbe Jens Ahlgren (V)
Udvalget ønsker følgende tilføjet mht. kompetenceplaner:
Evt. afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktionen vurderes ikke at kunne overholdes, skal orienteringen til udvalget ske, før der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2018:
Fraværende:  Ebbe Jens Ahlgren (V), Helle Jacobsen (V)
Der indarbejdes ændring vedrørende punkt 7 og 8 under øvrige forhold, således at udvalget orienteres, inden beslutninger træffes.
Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende:  Cecilie Geiker (V), Jørgen Andersen (A)
Udvalget drøftede Kompetenceplanen 2018;
Med følgende bemærkninger:
Øvrige forhold i Kompetenceplanen s. 13. punkt 7 og 8. Formulering ændres, så udvalget orienteres inden effektuering af beslutninger. Samme ændring som øvrige fagudvalg.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget ønsker følgende tilføjet mht. kompetenceplaner:
Evt. afskedigelser eller indgriben i forhold til handleplaner, der ikke overholdes eller af direktionen vurderes ikke at kunne overholdes, skal orienteringen til udvalget ske, før der tages konkrete skridt i forhold til handleplanerne.