Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. februar 2021

4.     Budgetopfølgning 1 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2021-5307                 Dok.nr.: 330-2021-19890                                            Åbent
Kompetence:
Social- og Beskæftigelsesudvalg.
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
Budgetopfølgningerne er udarbejdet på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.
Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet.
Det samlede resultat for driften pr. primo januar 2021 viser et begrænset forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Centrets drift er fortsat kraftigt påvirket af den fortsatte Covid-19 krise, med nedlukning af dele af samfundet og en beskæftigelsesindsats med store begrænsninger i muligheder for at etablere indsatser, og hvor kommunikationen med borgerne foregår digitalt. Samt en fortsat øget mulighed for at borgere/virksomheder kan opnå sygedagpenge.
Budgettet for 2021 er på baggrund af påvirkninger fra Covid-19 krisen, blevet fastlagt med en forventet øget tilgang af borgere i forbindelse med ledighed og sygdom mv. Udviklingen i efteråret 2020 viser dog også, at der på enkelte områder har været en mere gunstig udvikling end forventet medio 2020, og på enkelte områder et større forbrug end forventet. Antallet af forsikrede ledige og sygemeldte er fortsat højt.
Der henvises til Bilag 1 for nærmere beskrivelse i konklusion og noter.
Specielt for sygedagpenge området skal nævnes, at der her forventes et større merforbrug, selvom området er budgetmæssig justeret i forhold til Covid-19 krisen. Dette skyldes, en fejl i det nye system til udbetaling af sygedagpenge (KSD). KSD har fejlagtigt ikke udbetalt sygedagpengerefusion til arbejdsgivere i en periode i 2020. Dette har medført, at datagrundlaget ved budgetlægning medio 2020, har været fejlbehæftet på antal og forbrug, og betyder, at der nu forventes et merforbrug i 2021.
Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Budgetopfølgningen 1 for 2021 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende: 
Godkendt.