Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

3.     Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

Sagsnr.: 330-2018-38133               Dok.nr.: 330-2021-53271                                            Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Sagens indhold
Social- og Beskæftigelsesudvalget følger på hvert møde op på de politiske mål, der er politisk udpeget som de vigtigste i Beskæftigelsesplanen samt øvrige ønskede nøgletal.
Nedenstående skema samler op på kommunens rangering i forhold til landsplan og sammenlignelige kommuner på de 7 politiske mål. Skemaet viser, hvor stor en afvigelse i procentpoint, som kommunen har i forhold til den landsdækkende effekt, som har betydning for kommunens økonomi.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan drøfte orienteringen om nøgletal.
Vurdering
Skemaet viser, at der kan være behov for at fokusere på mål 3, fordi effekten med en placering 3 er dårligere end både på landsplan og i sammenlignelige kommuner.
Beskæftigelsen for borgere, som er bosat i kommunen, er faldet mere end på landsplan. De øvrige nøgletal indikerer dog, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng til borgere med tilknytning til Jobcentret.
Når administrationen belyser beskæftigelsestallene på alder, så fremgår det, at det primært er for målgruppen af unge under 15 år og op til 24 år, at der er tabt flere lønnede timer. Det vil sige, at det større fald i lønnede timer især er sket blandt ungarbejdere og studerende, samt unge der er blevet afskediget og i stedet er påbegyndt en uddannelse.
Andelen af unge er overrepræsenteret inden for de mest udsatte serviceerhverv ved corona-nedlukningerne. Det vil sige: Handel, hoteller, restaurationer, rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, kultur og fritid samt andre serviceydelser mv., som omfatter frisører og motionscentre. Slagelse Kommune er samtidig overrepræsenteret med andelen af arbejdspladser inden for de mest udsatte serviceerhverv, viser opgørelse fra Regeringens Økonomiske Redegørelse, december 2020.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter nøgletallene for beskæftigelsesområdet.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Drøftet.