Møde i Seniorudvalget d. 6. februar 2018

3.     Budget 2018-2021 Seniorudvalget (O)

Sagsnr.: 330-2017-21232               Dok.nr.: 330-2017-778379                                Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Udvalget orienteres om det vedtagne budget for 2018-2021, herunder status for udmøntning af den politiske aftale, der ligger til grund for budgettet.
Baggrund
Budget 2018-2021 blev i oktober 2017 besluttet af Byrådet, og fagudvalgene har i henhold til styrelsesvedtægtens § 11 ansvaret for, at bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget præsenteres for Budget 2018 (korrigeret budget), og de elementer, der i den politiske budgetaftale særligt vedrører udvalget.
Bilag 1 Notat om budgetgrundlag 2018-2021 giver en kort beskrivelse af udvalgets budget (med fordeling på politikområder) som indeholder:
· Beskrivelse af området
· Budgetrammer
· Budgetfordelingsmodeller
· Anlæg
· Nøgletal
Budgetgrundlaget er beskrevet med den opgavefordeling for fagudvalgene, der er gældende fra 1.1.2018, og der kan derfor være afvigelser til tidligere beskrivelser.
Derudover ses de budgetændringer for udvalget, som blev indarbejdet i budgettet ved den politiske behandling i september/oktober 2017.
Retligt grundlag
Det retslige grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger mv.
Handlemuligheder
Udvalget har mulighed for at disponere inden for de økonomiske rammer og aktivitetsforudsætninger, der ligger bag budgettet.  
Budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator er placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Det vil skabe bedre sammenhæng mellem indsatserne, såfremt disse flyttes til Seniorudvalget. Ajourført budgetgrundlag vil blive forelagt udvalget på ny efter behandling i Økonomiudvalget.
I budget 2018 blev afsat en budgetpulje på 9,8 mio. kr. placeret teknisk under Seniorudvalget. På Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 6. december 2017 blev besluttet, at puljen anvendes til Vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede patienter, disse områder er placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Der vil således ske en teknisk omplacering af de 9,8 mio. kr. – hvilke vil fremgå af ajourført budgetgrundlag 2018 på kommende udvalgsmøde.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Orienteringen om budget 2018-2021 tages til efterretning
2.    at Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at budgetområderne hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator flyttes fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget. Det vil skabe bedre sammenhæng mellem indsatserne.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Sagen udsættes til kommende møde, hvor bilaget (budgetgrundlaget) er mere uddybet og økonomien tydeliggøres.
Budgettet tages i øvrigt til efterretning.