Møde i Seniorudvalget d. 6. februar 2018

4.     Budgetopfølgning 1 for 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-3718                 Dok.nr.: 330-2018-30940                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2018 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.
Seniorudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.
Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre, der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:
· Væsentlige ændringer i forudsætninger i forhold til det korrigerede budget, herunder afledt af forventet regnskab 2017.
· Budgetaftalens udmøntning
· Forventet realisering af anlægsbudget
Der sættes således alene fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2018, forelægges ligeledes.
Drift
Seniorudvalgets budgetområde forventes totalt set at udvise budgetbalance ved udgangen af 2018 med udgangspunkt i kendte faktorer på opfølgningstidspunktet.
Ved udarbejdelse af denne sagsfremstilling foreligger regnskab 2017 ikke. Der forventes ikke de store afvigelser, idet der i slutningen af 2017 er foretaget omplacering af budget svarende til forventet forbrug, jf. Byrådets beslutning den 27. november 2017.
Det skal bemærkes, at der på syge- og hjemmeplejens område er en igangværende analyse, forestået af eksterne konsulenter, jf. beslutning i budgetaftalen for 2018. I starten af februar forventes, at der er et første overblik på, hvordan økonomien i hjemmeplejen hænger sammen i 2018, samt hvilke initiativer, der kan besluttes igangsat. Dette vil blive præsenteret på Seniorudvalgets møde primo februar. Sygeplejen forventes at være i budgetbalance.
Myndighedsområdet for visitation af timer til hjemmehjælp har tæt sammenhæng med hjemmeplejen, idet hjemmeplejen udfører de timer, der visiteres. De sidste 3-4 måneder af 2017 har det visiterede timetal været rimeligt stabilt. Dette niveau forventes at fortsætte i 2018. Med udgangspunkt i de godkendte timepriser for 2018 svarer niveau for visiterede timer til budgettet på visitationsområdet. I analysen på hjemme- og sygeplejen, arbejdes der på en ny model for timepriser, denne vil foreligge på Seniorudvalgets møde primo februar. Eventuel konsekvens for myndighedsbudgettet vil også kendes på det tidspunkt.
Anlæg
Der er i 2018 afsat anlægsmidler til renovering af Midgård, hvilket forventes gennemført i 2018. Derudover vil der ske færdiggørelse af ombygning af Skælskør Plejecenter.
Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” indeholder retningslinjer for budgetopfølgningerne.
Handlemuligheder
Der er pt. ingen handleplaner for 2018 på Seniorudvalgets område.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Vil blive konkret beskrevet ifm. regnskabsafslutningen.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Budgetopfølgning 1 for 2018 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende: 
Udvalget godkender budgetopfølgningen og videresender til Økonomiudvalg og Byråd.
På udvalgets møde i marts fremlægges forventede økonomiske tendenser i form af forbrugstal.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.