Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. marts 2021

4.     Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - SBU (B)

Sagsnr.: 330-2021-11910               Dok.nr.: 330-2021-50990                                            Åbent
Kompetence: Byrådet.
Beslutningstema
Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2020. Derudover skal udvalget indstille overførsel af mindre-/merforbrug på drift til 2021. 
Sagens indhold
Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2020 for drift. Resultat på drift fremgår af pkt. A. opdelt på udgiftstyper. Resultat pr. enhed/virksomhed på drift fremgår af bilag 1.
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 tager udgangspunkt i nedenstående opdeling på ”Budgetrammer”:
·         For Budgetramme 1 (serviceudgifter og særligt dyre enkeltsager) overføres mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 5% (eller 1. mio.kr.)  udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år. (Godkendt af ØU 7. december 2020)

·         For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindreforbrug ikke mellem regnskabsårene.

·         For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og Centre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte anlægsbudgetter overføres fuldt ud.

·         For det brugerfinansierede område og ældreboliger overføres over-/underskud via status og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger
Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.
Økonomiudvalget behandler på møde d. 15. marts 2021 de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på indstilling i samlet sag til Byrådet den 22. marts 2021.
Det skal bemærkes, at der pågår en dialog om behovet for overførsler af uforbrugte midler fra 2020 til 2021, primært på de centrale områder.
A.   Regnskabsresultat, drift
Regnskabsresultatet for 2020 viser for drift et samlet forbrug på 1.421,4 mio. kr.
Ved Budgetopfølgning 4 for 2020, som blev godkendt i november 2020, var det forventede regnskab anslået til 1.459,3 mio. kr.
Resultatet fordeler sig således:
Regnskabsresultat, drift

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.
Korrigeret budget
2020
Regnskab 2020
Afvigelse
(- = mer-
forbrug)
2.1 Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats
 
 
 
Serviceudgifter
5,3
4.0
1,2
Overførselsudgifter
1.243,9
1.225,5
18,4
Forsikrede ledige
208,3
191,9
16,4
Total
1.457,5
1.421,4
36,0
Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2020. Skyldes bl.a.
·         Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. krisecentre.
·         Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge.
·         Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. familiekonsulenter på integrationsområdet.
·         Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner.
Nedenfor nævnes de væsentligste afvigelse i forhold til korr. budget, der har bidraget til det samlede mindreforbrug på 18,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter i 2020.
·         Merforbrug på 12,3 mio. kr. til sygedagpenge.
·         Mindreforbrug på 5,9 mio. kr. til kontant- og uddannelseshjælp.
·         Mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til førtidspension tilkendt efter 1/7 2014.
·         Mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til seniorpension.
·         Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
·         Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til social formål.
·         Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til løntilskud.
·         Mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.
·         Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til seniorjob.
·         Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til boligsikring.
·         Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mv.
·         Merforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. Slagelse sprogcenter.
Udgifterne til forsikrede ledige har samlet set et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. i 2020. Det skyldes:
·         Merforbrug på 0,8 mio. kr. til beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige.
·         Mindreforbrug på 17,2 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige.
B.    Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift (bilag 1)
Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.
Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Mio. kr.
Overført
fra 2019    til 2020
Overføres
fra 2020
til 2021
Tilføres
kassen
2.1 Forsørgelse, beskæftigelses og boligsocial indsats
0,8 
-0,5 
0,0 
Bilag 1 viser for hver virksomhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”.
Der er for hele Social- og Beskæftigelsesudvalgets politikområde et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. til overførsel fra 2020 til 2021. Dette udgøres af mindreforbrug på serviceudgifter ved Jobcentret, merforbrug på kvindekrisecentre og boligplacering af udlændinge samt Slagelse Sprogcenter. Den følgende tekst angiver en bemærkning for hvert af disse områder.
Rådgivning og Udbetaling overfører et samlet merforbrug på 447.000 kr., der relaterer sig til merforbrug på kvindekrisecentre og midlertidig boligplacering af flygtninge.
Slagelse Sprogcenter overfører et samlet merforbrug på 1.780.000 kr. iht. ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”. Merforbruget skyldes primært manglende indtægter grundet Covid-19.
Jobcenteret overfører et mindreforbrug på 1.683.000 kr., som skyldes, dels et mindreforbrug på 2.583.000 kr. til løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner, og et merforbrug på 926.000 kr. til familiekonsulenter på integrationsområdet.
C.    Overførsel anlæg (bilag 2)
Der har ikke været afsat budget eller afholdt udgifter til anlæg i 2020.
Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn” for Slagelse Kommune afsnit 1.3, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug.
Handlemuligheder
Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug for drift og anlæg eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.
Vurdering
Administrationen anbefaler at kommunens styringsregler følges, og der overføres uforbrugte budgetrammer fra 2020 til 2021 som angivet i bilag 1 (drift).
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Indstilling fra administrationen indebærer, at der vedr. drift skal overføres merforbrug på netto 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2021.
Overførslerne finansieres over kassen.
I hele 1.000 kr.
Politikområde
2021
2022
2023
2024
Bevillingsønske
 
 
 
 
 
Drift
2.1
-544
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
 
Kassen
1.4
544
 
 
 
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
1.    at Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2020 tages til orientering
2.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der på drift på de respektive politikområder og enheder jf. bilag 1 overføres et samlet merforbrug på i alt 0,5 mio. kr.
Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:
Fraværende: 
Social- og Beskæftigelsesudvalget tager det foreløbige regnskabsresultat for 2020 til orientering og bemærker, at det er et tilfredsstillende resultat.
Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der på drift på de respektive politikområder og enheder jf. bilag 1 overføres et samlet merforbrug på i alt 0,5 mio. kr.