Møde i Seniorudvalget d. 7. marts 2018

12.   Proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale 2019-2023 (O)

Sagsnr.: 330-2018-8126                 Dok.nr.: 330-2018-70441                                  Åbent
Kompetence: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Beslutningstema
Fagudvalgene orienteres om Sundhedsaftalen for Region Sjælland og om processen frem til indgåelse af en ny Sundhedsaftale den 1. juli 2019.
Baggrund
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Seniorudvalget, Handicap og Psykiatriudvalget orienteres om indgåelse af sundhedsaftalen.
Hver valgperiode indgår kommunerne en 4-årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne. Formålet er, at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne. Herudover er der fokus på at understøtte lighed i sundhed og en effektiv udnyttelse af ressourcer i sundhedsvæsnet.
Set fra et kommunalt perspektiv har Sundhedsaftalen stor betydning for den daglige varetagelse af sundhedsopgaver i den enkelte kommune. Det er nemlig i Sundhedsaftalen, at ansvars- og arbejdsdelingen mellem regionens hospitaler, praktiserende læger og kommunerne bliver aftalt og udmøntet. For eksempel indeholder Sundhedsaftalen forløbsbeskrivelser, som er samarbejdsaftaler om ’hvornår’ og ’hvordan’ kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger skal samarbejde, når en ældre medicinsk patient skal indlægges på eller udskrives fra sygehuset. 
På nuværende tidspunkt har der været tre sundhedsaftaler, hvor Sundhedsaftale 2015-2018 er den nugældende, se link: http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/Sundhedsaftalen/Sundhedsaftalen/Documents/Sundhedsaftale%202015-2018.pdf
En fjerde Sundhedsaftale 2019-2023 skal være godkendt den 1. juli 2019.
Processen frem til godkendelse af en ny Sundhedsaftale
Som optakt til vedtagelsen af en ny Sundhedsaftale, har parterne taget de indledende skridt til iværksættelse af en proces, der sigter på en bred involvering af alle interessenter i forhold til sundhedsaftalen – det vil sige både politikere, faglige og administrative ledere, almen praksis og patientforeninger.
Politisk Sundhedskonference den 20. marts 2018
I forhold til det politiske niveau er der på nuværende tidspunkt planlagt en Sundhedskonference, som afholdes den 20. marts 2018. På konferencen vil I blive introduceret til de vigtigste udviklingstrends på sundhedsområdet, og der vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Konferencen er tværsektoriel, og det betyder, at I både vil møde politikere fra de øvrige 16 kommuners fagudvalg i region Sjælland, de regionale politikere, repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og patientforeninger. Der forventes inviteret 7 deltagere fra hver kommune – 5 politikere og 2 embedsmænd. Endvidere forventes ca. 30 deltagere fra Region Sjælland og op til 5 deltagere fra PLO. Spørgsmålet om deltagelsen fra patientforeninger mv. er ikke endeligt afklaret.
Efterfølgende forventes afholdt et arbejdsseminar i maj 2018 for relevante ledere og fagpersoner fra kommuner, sygehuse og praksissektoren. Formålet med arbejdsseminaret er at omsætte en politisk ønsket retning til praksis.
Mødeplan i KKR Sjælland
Parallelt med den tværsektorielle proces, overvejer det nye Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland), hvordan den bedst mulige politiske proces kan tilrettelægges i forhold til at sikre lokale drøftelser af sundhedsaftalen samt af kommunernes opgaver og ansvar i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Den lokale involvering kan fx ske gennem temadrøftelser i KKR med deltagelse af fagudvalgsrepræsentanter mellem forårets KKR møder. Eventuelt forberedt gennem forudgående lokale drøftelser af Sundhedsaftalens betydning for kommunens sundhedsopgaver, udfordringer i den tværsektorielle opgaveløsning og mulige fokusområder for den kommende sundhedsaftale.
KKR Sjælland har afholdt et konstituerende møde den 22. januar 2018, hvor formand og næstformand er blevet valgt, og hvor KKR har udpeget repræsentanter til en række regionale udvalg og fora m.v.
Herudover har KKR Sjælland lagt en foreløbig mødeplan for 2018 med møder den 19. marts, 22. juni, 12. september og 14. november 2018.
Kommunerne gik i 2017 sammen om at formulere et politikerpapir, som skal bidrage til en rammesætning for de politiske drøftelser i kommunerne. Politikerpapiret vil blive fremlagt på mødet i KKR-Sjælland den 19. marts 2018. Til inspiration er der til sagsfremstillingen vedlagt en præsentation af de tre fælles fokusområder, som kommunerne har udpeget som de vigtigste i processen op til indgåelse af en ny Sundhedsaftale.
Arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland vil løbende blive drøftet i KKR Sjællands proces frem mod de enkelte kommunalbestyrelsers endelige behandling af sundhedsaftalen.
Processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftale 2019-2023
Processen op til indgåelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i tre faser:
· Fase 1. Første halvår 2018: Introduktion, forberedelse og input til en ny sundhedsaftale
· Fase 2. Andet halvår 2018: Færdiggørelse af en ny sundhedsaftale
· Fase 3. Første halvår 2019: Høring og godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
Den tværsektorielle og politiske proces i samarbejdsorganisationen er beskrevet i vedlagte bilag, ” Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023.” Sundhedsaftalen skal endelig fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 30. juni 2019.
Udvalgsformændene for hhv. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Seniorudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget deltager på det tværsektorielle møde d. 20. marts, hvor der vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland.  
Retligt grundlag
Intet at bemærke.
Handlemuligheder
Intet at bemærke.
Vurdering
Intet at bemærke.
Konsekvenser for andre udvalg
Indgåelse af en ny sundhedsaftale er relevant for stort set samtlige fagudvalg idet aftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Fagudvalgene tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 6. marts 2018:
Fraværende:  Anne Bjergvang (A), Ebbe Jens Ahlgren (V)
Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende:  Cecilie Geiker (V), Jørgen Andersen (A)
Udvalget tog oreinteringen til efterretning.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget tager orienteringen til efterretning.