Møde i Seniorudvalget d. 7. marts 2018

14.   Orienteringspunkter (O)

Sagsnr.: 330-2018-6176                 Dok.nr.: 330-2018-76169                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
1. Orientering fra udvalgets formand
2. Orientering fra udvalgets medlemmer
3. Orientering fra Center for Sundhed og Ældre
     Herunder orientering om konkrete henvendelser.
Der foreligger følgende punkter til orientering fra Center for Sundhed og Ældre, jfr. bilag 1:
3. a):
Pressemeddelelser/Nyheder
3. b):
Klageopgørelse for 2017 – Ankestyrelsen
3. c):
Status på Ombygning Skælskør Plejecenter
3. d):
Medicinadministration
3. e):
Sags- og mødeoversigt for Seniorudvalget pr. 7. marts 2018 jf. bilag 2.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende:  Anders Nielsen (A)
Ad 1:
Formanden spørger ind til status for sagsbehandlingstid på hjælpemiddelområdet.
Dette område er ikke udtaget til strejke og KL har i dag offentliggjort, at ældreplejen ikke er udtaget til lockout.
Ad 2:
Udvalget ønsker en redegørelse for sagen rejst i Byrådets spørgetid.
Ad 3:
Administrationen oplyser at udvide antallet af midlertidige pladser på Bjergbyparken med 3 yderligere. Der forventes indflytning 1. maj.
På næste møde følges op på henvendelse fra Formand for Koordinationsudvalget/Ældrepolitisk udvalg, Ældre Sagen i Slagelse kommune Mogens Johansen i forhold til Skælskør Plejecenter.
Direktør Lone Wenzell orienterede om den ledelsesmæssige situation i Center for Sundhed og Ældre.
Temamøde den 14. juni aflyses.
I stedet lægges der 1 time ind til temamøde den 7. juni efter møde med Ældrerådet.
Dette temamøde skal handle om demens.
Temømøde dem 20. april skal være i tidsrummet kl. 13:00 - 19:00.
Informationsfolder om Seksuel orientering & kønsidentitet på ældreområdet blev udleveret til udvalget.
Følgebrevet fra Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT Danmark) og informationsfolderen er den 15. februar 2018 udsendt til udvalget.
Alzheimerforeningen har den 15. januar 2018 udsendt brev dateret 3. januar direkte til alle byrådsmedlemmer. Udsendes på ny fra administrationen til udvalget.
Orienteringerne taget til efterretning.