Møde i Seniorudvalget d. 7. marts 2018

11.   Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-82968               Dok.nr.: 330-2018-91189                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte om Skælskør Solskinsmotion skal have tildelt §18 midler ved for sent modtaget ansøgning.
Baggrund
I efteråret 2017 har der været ansøgningsrunde til §18 midler. Tidsfristen for ansøgninger var den 15. september 2017. Der er blevet informeret om § 18-midler via annoncer i pressen, på kommunens hjemmeside samt på informationsmøder afholdt i Slagelse og Korsør.
På udvalgsmødet den 6. december 2017 besluttede udvalget fordelingen af midlerne.
Efterfølgende har Center for Sundhed og Ældre i januar 2018 modtaget 2 ansøgninger fra Skælskør Solskinsmotion på henholdsvis kr. 9.000 og kr. 12.000. Ansøgningerne, foreningens formål og formue fremgår af bilag 1.
Af § 18-midlerne for 2018 resterer kr. 35.000, der ikke er blevet udmøntet grundet et forenings ophør.
Administrationen gør opmærksom på, at ikke alle rettidigt modtagne ansøgninger har fået tildelt midler og at nogle ansøgere ikke har modtaget det fuldt ansøgte beløb.
Retligt grundlag
Servicelovens §18
Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at tildele Skælskør Solskinsmotion midlerne eller at afslå ansøgningen.
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1. at Udvalget beslutter om ansøger skal modtage §18-midler.
Beslutning i Seniorudvalget den 7. marts 2018:
Fraværende: 
Udvalget beslutter, at give afslag til Skælskør Solskinsmotion. De overskydende midler for 2017 overføres til puljeuddeling i 2018.