Møde i Seniorudvalget d. 6. februar 2018

8.     Status på analyse af hjemme- og sygepleje (D)

Sagsnr.: 330-2017-21232               Dok.nr.: 330-2018-55780                                  Åbent
Kompetence: Seniorudvalget
Beslutningstema
Udvalget orienteres mundtligt om status på analysen af hjemme- og sygeplejen.
Baggrund
Som en del af budgetaftalen 2018 blev det besluttet at få analyseret velfærdsområderne, herunder hjemme- og sygeplejen.
Fokus for analysen af hjemme- og sygepleje blev drøftet på Sundheds- og Seniorudvalgets møde d. 6.12.17. Udvalget besluttede at følgende fokusområder og udfordringer skulle omfattes af analysen:
- Organisering (medarbejdergrupper og ledelse)
- Takstberegningen/takstfastsættelse og takstafregning
- Fravær (hvordan styrkes medarbejdernes tilstedeværelse og minimering af fravær)
- Planlægning (optimering af tjenestetidsplanlægning (vagtplan for medarbejderne) og ruteplanlægning (ift. borgerne)
- Ledelse (ledelsesroller, ledelseskompetencer og ledelsesrum – på alle niveauer) og ledelsesunderstøttelse
- Styringsmodel og underliggende daglig styring (drift)
-   Økonomiske styringskompetencer
- Datagrundlag (herunder sammenhæng mellem plejebehov og normering faggruppeopdelt)
- Afdækning af kultur og mindset
- Visitering i forhold til borgergrundlag (får borgerne det, de har behov for sammenholdt med borgergrundlaget og serviceniveau).
Analysen foretages af eksternt konsulentfirma og blev igangsat umiddelbart efter udvalgsmødet d. 6.12.17. Analysen følger de principper for velfærdsanalyserne, som er vedtaget i forbindelse med budget 2018 – bl.a. at analysens design sikrer en høj grad af involvering af områdets ledere, medarbejdere og brugere.
Seniorudvalget fik d. 9.1.18 en foreløbig orientering om analysen.
Hovedkonklusionerne i analysen vil blive fremlagt for udvalget på mødet. Hertil vil der foreligge en overordnet plan for videre fremdrift.
Retligt grundlag
Intet at bemærke.
Handlemuligheder
Udvalget kan drøfte analysens konklusioner, herunder den videre fremdrift i form af initiativer afledt af analysen.
Vurdering
Intet at bemærke.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Intet at bemærke.
Konsekvenser for andre udvalg
Intet at bemærke.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.    at Udvalget drøfter analysen.
Beslutning i Seniorudvalget den 6. februar 2018:
Fraværende:  Anders Nielsen (A)
Analysen blev udleveret på mødet.
Udvalget har drøftet analysen.